Νόμος 2910/01 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Είσοδος και παραμονή μελών διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστών και προσωπικού εταιριών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται να εισέλθουν στη Χώρα, αφού προηγουμένως λάβουν ειδική θεώρηση εισόδου, την οποία ο πρόξενος μπορεί να αρνηθεί αιτιολογημένα, ιδίως όταν συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

 

α. Αλλοδαποί, μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές και ανώτατα διευθυντικά στελέχη (γενικοί διευθυντές και διευθυντές) θυγατρικών εταιριών και υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιριών που ασκούν νομίμως εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

 

β. Το αλλοδαπό υπαλληλικό προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικώς σε εταιρίες που έχουν υπαχθεί σε διατάξεις του αναγκαστικού νόμου [Ν] 89/1967 (ΦΕΚ 132/Α/1967), αναγκαστικού νόμου [Ν] 378/1968 (ΦΕΚ 82/Α/1968) και του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α/1975), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του νόμου 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α/1994), καθώς και σε επιχειρήσεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2687/1953 (ΦΕΚ 317/Α/1953).

 

γ. Αλλοδαποί τεχνικοί που απασχολούνται σε βιομηχανίες ή μεταλλεία υπό τους όρους που προβλέπονται στον αναγκαστικό νόμο [Ν] 448/1968 (ΦΕΚ 130/Α/1968).

 

δ. Αλλοδαποί, οι οποίοι προέρχονται από τρίτες χώρες που απασχολούνται νόμιμα και κανονικά σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποσπώνται στην Ελλάδα, για την εκτέλεση εργασίας ή έργου, στο πλαίσιο σχετικής συμβατικής υποχρέωσης και για το ισχύον χρονικό διάστημα της ανωτέρω σύμβασης.

 

ε. Άλλες κατηγορίες αλλοδαπών που μπορεί να καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2)α του άρθρου 22 του νόμου 3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α/2005).

 

2. Οι αλλοδαποί που επιθυμούν να εισέλθουν στην Ελλάδα για τον σκοπό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 προσκομίζουν στο ελληνικό προξενείο του τόπου κατοικίας τους:

 

α. διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο,

 

β. βεβαίωση της εταιρίας ότι θα απασχοληθούν σε αυτή στην Ελλάδα. Κατ' εξαίρεση κατά την αρχική εγκατάσταση των εταιριών της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 και για τη θεώρηση εισόδου του νόμιμου εκπροσώπου αυτών, αντί της βεβαίωσης της εταιρίας, πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ή του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, κατά περίπτωση, από την οποία προκύπτει ο διορισμός του νόμιμου εκπροσώπου,

 

Για τους αλλοδαπούς της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 προσκομίζεται βεβαίωση της επιχείρησης, ότι έχει αναλάβει συμβατική υποχρέωση εκτέλεσης συγκεκριμένης εργασίας ή έργου στην Ελλάδα και για το σκοπό αυτόν πρόκειται να απασχοληθεί ο αποσπώμενος αλλοδαπός.

 

γ. πιστοποιητικό ποινικού μητρώου των αλλοδαπών αρχών.

 

Στους αλλοδαπούς που έχουν λάβει τη θεώρηση εισόδου της παραγράφου αυτής χορηγείται άδεια εργασίας από το νομάρχη, πλην της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1, έπειτα από επίδειξη της θεώρησης εισόδου. Η άδεια εργασίας κοινοποιείται στην υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2)β του άρθρου 22 του νόμου 3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α/2005) και με την παράγραφο 7 του άρθρου 19 του νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/2002).

 

3. Στους αλλοδαπούς της παραγράφου 1 χορηγείται άδεια παραμονής, εφόσον:

 

α. Έχουν σύμβαση εργασίας με την εταιρία ή, εφόσον πρόκειται για μέλη διοικητικού συμβουλίου ή διαχειριστές, προσκομίσουν απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για την ιδιότητά τους.

 

β. Είναι ασφαλισμένοι για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης. Η ισχύς της παραγράφου 11 του άρθρου 8 του νόμου 2166/1993 δεν θίγεται.

 

γ. Προσκομίσουν πιστοποιητικό υγείας που εκδίδεται από ημεδαπά κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα ή κέντρα υγείας ή θεραπευτήρια και ιατρεία του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι ο αλλοδαπός δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια οργάνωση Υγείας μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Τα έξοδα βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο αλλοδαπό.

 

Το πιστοποιητικό αυτό δεν είναι απαραίτητο για την ανανέωση της άδειας παραμονής.

 

δ. Δήλωση στην οποία να αναγράφεται η διεύθυνση του καταλύματός του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 19 του νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/2002).

 

4. Η άδεια παραμονής χορηγείται για χρονικό διάστημα ενός έτους και μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα.

 

Για την ανανέωση της άδειας παραμονής ο αλλοδαπός δεν καλείται σε συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Μετανάστευσης.

 

Για τους αλλοδαπούς της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 η άδεια διαμονής χορηγείται για το χρόνο που απαιτείται για την εκπλήρωση της αναληφθείσας συμβατικής υποχρέωσης από την επιχείρηση και δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το ένα έτος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον τούτο δικαιολογείται από την ανάγκη εκπλήρωσης της συμβατικής υποχρέωσης της επιχείρησης, η ανωτέρω άδεια διαμονής δύναται να ανανεωθεί για έξι (6) επιπλέον μήνες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2)γ του άρθρου 22 του νόμου 3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α/2005) και με την παράγραφο 7 του άρθρου 19 του νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/2002).

 

5. Οι παραπάνω αλλοδαποί μπορούν να συνοδεύονται και από τα κατά το άρθρο 28 παράγραφος 2 μέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται ατομική άδεια παραμονής που λήγει με τη λήξη της άδειας παραμονής των αλλοδαπών, εφόσον προσκομίσουν το υπό στοιχείο γ' της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου πιστοποιητικό.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.