Νόμος 2919/01 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά το άρθρο 23 του νόμου [Ν] 1514/1985 προστίθεται νέο άρθρο 23Α, ως εξής:

 

{Άρθρο 23Α: Αξιολόγηση ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων

 

Τα ερευνητικά ινστιτούτα αξιολογούνται κάθε τέσσερα (4) έτη από επιτροπές εμπειρογνωμόνων διεθνούς κύρους που συγκροτεί το Υπουργείο Ανάπτυξης. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης, όσον αφορά την πορεία των δραστηριοτήτων τους σε σχέση με τις διεθνείς επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, τα επιτεύγματα και τις επιπτώσεις τους στην επιστημονική γνώση και την τεχνολογική ανάπτυξη, τη δημιουργία νέων δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης της γνώσης, το κόστος λειτουργίας, την ικανότητα προσέλκυσης προσωπικού υψηλού επιπέδου και εξωτερικών χρηματοδοτήσεων για παροχή επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών και τις προοπτικές ανάπτυξης για τα επόμενα έτη. Οι επιτροπές οφείλουν να ολοκληρώνουν την αξιολόγηση και να υποβάλουν την έκθεσή τους με τις προτάσεις τους μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάθεση. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κοινοποιούνται σε κάθε ενδιαφερόμενο και λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού των ερευνητικών ινστιτούτων και κέντρων για τα αμέσως επόμενα έτη. Σε περίπτωση που παρέλθουν περισσότερα από πέντε (5) έτη χωρίς να πραγματοποιηθεί η ανωτέρω αξιολόγηση, λόγω μη παροχής επαρκών πληροφοριών από τον ερευνητικό φορέα προς την επιτροπή και παρ' όλο ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει κινήσει εγκαίρως τις απαιτούμενες διαδικασίες, αναστέλλεται μέχρι να υποβληθεί η έκθεση αξιολόγησης, η χρηματοδότηση των ινστιτούτων από τον τακτικό προϋπολογισμό.

 

Τα κέντρα και αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα που είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου τηρούν λογιστικά βιβλία τρίτης κατηγορίας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.