Νόμος 2919/01 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Αποδοχές διευθυντών και ερευνητικού προσωπικού ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση η' της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 2530/1997, όπως είχε αντικατασταθεί από την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι αποδοχές των Διευθυντών των ερευνητικών κέντρων, των ινστιτούτων τους και των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων, καθώς και του Προέδρου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας είναι ο βασικός μισθός του ερευνητή Δ' με συντελεστή 1,7 που στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη εκατοντάδα, μαζί με όλα τα επιδόματα, τις παροχές και τις αποζημιώσεις, όπως αυτές ορίζονται στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου 17. Πέρα των αποδοχών αυτών, στους Διευθυντές αυτούς καταβάλλεται και επίδομα θέσης ευθύνης, ύψους διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών το μήνα για τους Διευθυντές των Ινστιτούτων των ερευνητικών κέντρων και των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων και διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) δραχμές για τους Διευθυντές των ερευνητικών κέντρων. Διευθυντές που είναι μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού εισπράττουν ολόκληρο το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας που αναγνωρίζονται από το οικείο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με το άρθρο 55 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003).

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 2530/1997 προστίθεται περίπτωση υπό στοιχείο ι', ως εξής:

 

{ι. Αμοιβή αποδοτικότητας που καθορίζεται ετησίως με κυμαινόμενο συντελεστή ως 120% επί του συνόλου των αποδοχών και υπολογίζεται για τους Ερευνητές, τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες και τις άλλες κατηγορίες προσωπικού από τη Διοίκηση του Ερευνητικού Κέντρου ή αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστιτούτου, του Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας Εθνικής Άμυνας ή της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, με βάση τα ποσά των κονδυλίων που εισέρρευσαν κατά τα παρελθόντα τρία έτη στον ερευνητικό φορέα από προγράμματα ή έργα χρηματοδοτούμενα, εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού και στα οποία συμμετείχαν ενεργά οι ερευνητές και οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες ή από εκμετάλλευση τεχνογνωσίας και ερευνητικών αποτελεσμάτων. Οι κατηγορίες των εκτός Κρατικού Προϋπολογισμού χρηματοδοτήσεων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της αμοιβής αποδοτικότητας αποφασίζονται από τη διοίκηση του αρμόδιου φορέα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργού μπορεί να ρυθμίζεται η χορήγηση της πιο πάνω αμοιβής αποδοτικότητας σε διευθυντές ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων αυτών και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων, καθώς και στη Διοίκηση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.}

 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 1733/1987 εφαρμόζονται αναλόγως και στους ειδικούς λειτουργικούς επιστήμονες, το βοηθητικό τεχνικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων, στα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στο Επιστημονικό Προσωπικό των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στο ερευνητικό προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας και των νοσοκομείων, καθώς και στο τεχνικό προσωπικό όλων των ανωτέρω φορέων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.