Νόμος 2937/01 - Άρθρο 22e

Άρθρο 22E: Πόροι και οικονομική διαχείριση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων έχει τακτικούς και έκτακτους πόρους, οι κυριότεροι από τους οποίους είναι οι εξής:

 

α. Τακτικοί πόροι:

 

α)α. Ετήσια επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

β)β. Ετήσια επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων.

 

γ)γ. Το αντάλλαγμα για την πώληση ύδατος στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του παρόντος νόμου, όπως θα εξειδικευθεί με τη σύμβαση της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του παρόντος νόμου.

 

δ)δ. Ποσό μέχρι 150.000.000 δραχμές ετησίως, που χορηγείται από την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης για την κάλυψη του κόστους της ετήσιας λειτουργίας της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων, όπως θα εξειδικεύεται στη σύμβαση της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του παρόντος νόμου.

 

β. Έκτακτοι πόροι:

 

α)α. Επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε είδους εισφορές νομικών ή φυσικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών.

 

β)β. Επιχορηγήσεις ή έσοδα από προγράμματα της Ευρωπαϊκής ένωσης και των διεθνών οργανισμών.

 

γ)γ. Έσοδα από λοιπές δραστηριότητες της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων, που συνάδουν με το σκοπό της και από κάθε άλλη πηγή.

 

2. Η οικονομική διαχείριση της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος λογιστικού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.