Νόμος 2937/01

Ν2937/2001: Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων που αφορούν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων, ρυθμίσεις Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2937/2001: Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων που αφορούν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων, ρυθμίσεις Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 169/Α/2001), 26-07-2001.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1

 

Κεφάλαιο Α: Τροποποίηση διατάξεων περί επάρκειας ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών

 

Άρθρο 13: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 16

 

Κεφάλαιο Β: Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης

 

Άρθρο 18: Νομικό καθεστώς Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης

Άρθρο 19: Διατάξεις για το προσωπικό

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 22: Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου - Μεταβίβαση Παγίων Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης

Άρθρο 22Α: Όργανα διοίκησης της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Παγίων

Άρθρο 22Β: Συγκρότηση και θητεία του διοικητικού συμβουλίου

Άρθρο 22Γ: Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 22Δ: Αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 22E: Πόροι και οικονομική διαχείριση

Άρθρο 22ΣΤ: Οργάνωση και διάρθρωση της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Παγίων

Άρθρο 22Z: Προϊστάμενοι

Άρθρο 22H: Προσωπικό της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων

Άρθρο 22Θ: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25: Επιχορήγηση Επενδυτικών Προγραμμάτων - Εξόφληση Οφειλών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 26: Περιοχή δραστηριότητας Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 30

Άρθρο 32

Άρθρο 34

Άρθρο 36

Άρθρο 37

Άρθρο 38

Άρθρο 41: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 26-07-2001

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.