Νόμος 2941/01 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Τροποποιήσεις του νόμου 703/1977


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 703/1977 (ΦΕΚ 278/Α/1977) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Χρέη εισηγητή ασκεί ο αρμόδιος κατά περίπτωση Διευθυντής ή ο Τμηματάρχης, που τον αναπληρώνει, επικουρούμενος από τον εισηγητή ή τους εισηγητές της υπόθεσης, που συζητείται κάθε φορά. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της Γραμματείας της.}

 

2. Η περίπτωση ι)α' της παραγράφου 2 του άρθρου 8Β του νόμου [Ν] 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)α) Διατυπώνει γνώμη για τον ορισμό του Γενικού Διευθυντή της Γραμματείας της.}

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8Γ του νόμου [Ν] 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Ο Πρόεδρος μπορεί να εξουσιοδοτεί τον Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντές της Γραμματείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού να ασκούν μέρος των αρμοδιοτήτων του.}

 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8Δ του νόμου [Ν] 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η Γραμματεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού αποτελεί Γενική Διεύθυνση, η οποία αποτελείται από Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία. Ο Γενικός Διευθυντής ασκεί καθήκοντα διεύθυνσης και εποπτείας εν γένει της Γραμματείας για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία της. Διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, για τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα μία ή περισσότερες φορές. Η θέση του Γενικού Διευθυντή μπορεί να πληρώνεται και με μετάταξη ή απόσπαση, κατά παρέκκλιση από την κείμενη νομοθεσία σχετικά με τις μετατάξεις και τις αποσπάσεις, με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού. Για τη μετάταξη ή την απόσπαση δεν απαιτείται η γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Υπηρεσίας από την οποία μετατάσσεται ή αποσπάται ο υπάλληλος.}

 

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8Δ του νόμου [Ν] 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η οργάνωση της Γραμματείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε Γενική Διεύθυνση, η διάρθρωσή της σε Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία, τα προσόντα, οι αρμοδιότητες και ο τρόπος πρόσληψης του Γενικού Διευθυντή, των Διευθυντών, οι οποίοι επίσης προσλαμβάνονται ή τους ανατίθενται καθήκοντα για θητεία τριών ετών, των Προϊσταμένων των Τμημάτων και του λοιπού προσωπικού, ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού, η κατανομή του σε κλάδους και ειδικότητες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, οικονομικών και Ανάπτυξης.}

 

6. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 8Δ του νόμου [Ν] 703/1977 η φράση από τον Διευθυντή της Γραμματείας αντικαθίσταται από τη φράση από τον Γενικό Διευθυντή της Γραμματείας.

 

Επίσης το δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Από του διορισμού του ο Γενικός Διευθυντής της Γραμματείας αντικαθιστά αυτοδικαίως τον Διευθυντή στη σύνθεση του υπηρεσιακού συμβουλίου.}

 

7. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 8Δ του νόμου [Ν] 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι αποδοχές του ειδικού επιστημονικού προσωπικού που προσλαμβάνεται κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να είναι μικρότερες από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 92Α του Κώδικα περί Δικηγόρων και καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης.}

 

8. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 8Δ του νόμου [Ν] 703/1977 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 1868/1989, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 2145/1993, εφαρμόζεται αναλόγως, με εξαίρεση τη δεύτερη περίοδο του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 1868/1989, από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους, για τους δικηγόρους που υπηρετούν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και τελούν σε υποχρεωτική αναστολή άσκησης του λειτουργήματός τους. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και για τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, εφόσον είναι δικηγόρος.

 

9. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 703/1977 μετά τις λέξεις ή τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν προστίθενται οι λέξεις Γενικό Διευθυντή ή.

 

10. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 703/1977 μετά τις λέξεις ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν προστίθενται οι λέξεις Γενικός Διευθυντής ή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.