Νόμος 2949/01 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Προξενικά τέλη και δικαιώματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επί των πράξεων ή ενεργειών τις οποίες οι προξενικές αρχές (έμμισθες και άμισθες) και τα προξενικά γραφεία των πρεσβειών εκτελούν ή επιχειρούν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 41 παράγραφος 1 περιπτώσεις β', δ', ε', στ', ζ', και η' του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου [Ν] 2594/1998 (ΦΕΚ 62/Α/1998), το άρθρο 5 περιπτώσεις δ', ε', στ', ζ', η', θ', ι, ι)α' ι)β' και ι)γ' της Σύμβασης της Βιέννης περί προξενικών σχέσεων που κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 90/1975 (ΦΕΚ 150/Α/1975) και τα άρθρα 4 και 7 έως 42 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα προξενικά καθήκοντα που κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 1363/1983 (ΦΕΚ 79/Α/1983), μπορεί να καταβάλλονται ανταποδοτικά τέλη (προξενικά τέλη).

 

2. Ως τέτοιες πράξεις ή ενέργειες επί των οποίων μπορεί να επιβάλλονται προξενικά τέλη νοούνται:

 

α) η έκδοση ή η ανανέωση ελληνικών και η θεώρηση αλλοδαπών διαβατηρίων,

β) η έκδοση πιστοποιητικών,

γ) οι επικυρώσεις και θεωρήσεις εγγράφων,

δ) η σύνταξη πρακτικών ορκωμοσίας,

ε) η διενέργεια συμβολαιογραφικών και δικαστικών πράξεων,

στ) η κάθε είσπραξη χρημάτων ύστερα από αίτηση ιδιώτη,

ζ) η απασχόληση ή η διερμηνεία έμμισθου προξενικού υπαλλήλου υπέρ ιδιώτη ή χάριν ιδιωτικού συμφέροντος,

η) κάθε άλλη πράξη ή ενέργεια, η οποία εντός της ελληνικής επικράτειας θα επέκειτο σε τέλη χαρτοσήμου.

 

3. Καταβάλλεται ομοίως κάθε περαιτέρω έξοδο το οποίο προκύπτει λόγω της εκτελέσεως ή επιχειρήσεως πράξεων ή ενεργειών, εφόσον αυτές δεν εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα της διοικήσεως και δεν πρόκειται για ενέργειες για τις οποίες σύμφωνα με νομοθετική διάταξη οφείλεται αυτεπάγγελτη ενέργεια της διοικήσεως, ιδίως σε περιπτώσεις απασχολήσεως έμμισθου προξενικού υπαλλήλου, ύστερα από αίτηση ιδιώτη ή χάριν ιδιωτικού συμφέροντος, εκτός της έδρας της προξενικής αρχής ή του προξενικού γραφείου ή εκτός του ωραρίου εργασίας.

 

Τα δικαιώματα αυτά εισπράττονται για λογαριασμό του Δημοσίου.

 

4. Επιτρέπεται η πρόβλεψη μειωμένων προξενικών τελών ή η απαλλαγή από αυτά στην περίπτωση δωρεών οι οποίες συνιστώνται υπέρ του Δημοσίου, υπέρ Δήμου ή Κοινότητας ή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του Ελληνικού Κράτους, υπέρ Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ή γενικά ελληνικού σχολείου ή άλλου εκπαιδευτικού ιδρύματος στην Ελλάδα, υπέρ ελληνικού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, καθώς και υπέρ ελληνικού φιλανθρωπικού ιδρύματος.

 

5. Η έκδοση διαβατηρίων ατελώς για οικονομικά αδύνατους Έλληνες μόνιμους κατοίκους της περιοχής δικαιοδοσίας της προξενικής αρχής ή του προξενικού γραφείου επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών, με την οποία καθορίζονται και οι λεπτομέρειες χορηγήσεως της ως άνω απαλλαγής. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος καταβάλλει μόνο την αξία του διαβατηρίου. Με την ίδια απόφαση μπορεί να προβλεφθεί η δυνατότητα, η διαδικασία και οι λοιπές λεπτομέρειες της κατά περίπτωση απαλλαγής από τα τέλη επί των θεωρήσεων ομογενών για ανθρωπιστικούς λόγους ή, κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας πολιτικής διευθύνσεως, και άλλων κατηγοριών προσώπων.

 

5)α. Ποσοστό ύψους 30% επί των αδιάθετων καθαρών εισπράξεων των προξενικών τελών και δικαιωμάτων εγγράφεται σε ύψος, κάθε Ιούνιο και Σεπτέμβριο στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών προκειμένου να καλυφθούν δαπάνες που προβλέπονται ιδίως στους ΚΑΕ 723, 719, 871, 873 και 1723 του Υπουργείου Εξωτερικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5)α προστέθηκε με το άρθρο 16 του νόμου [Ν] 4451/2017 (ΦΕΚ 16/Α/2017).

 

6. Τα προξενικά τέλη είναι πάγια ή αναλογικά. Πάγια είναι:

 

α) τα τέλη επί των πράξεων ή ενεργειών που προβλέπονται στις περιπτώσεις α', β', γ', δ' και ζ' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου,

β) τα τέλη επί των πράξεων ή ενεργειών που προβλέπονται στις περιπτώσεις ε', στ' και η' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οι οποίες εάν ενεργούνταν εντός της ελληνικής επικράτειας θα υπάγονταν σε πάγιο τέλος,

γ) τα τέλη και τα δικαιώματα επί των πράξεων και ενεργειών που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

 

Πάγια επίσης είναι τα τέλη επί των πράξεων ή ενεργειών των οποίων η αξία δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί σε χρήμα.

 

Σε αναλογικά προξενικά τέλη υπόκεινται οι πράξεις που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 περιπτώσεις ε', στ' και η' του παρόντος, οι οποίες θα υπόκεινταν εντός της ελληνικής επικράτειας σε αναλογικό τέλος. Επί αναλογικών προξενικών τελών ο συντελεστής της επιβαρύνσεως μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 1 % και 9%.

 

7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών, ορίζονται τα προξενικά τέλη και δικαιώματα, το ύψος τους, καθώς και το κατά περίπτωση ποσοστό των εισπράξεων των άμισθων προξενικών αρχών που αποδίδονται στο Δημόσιο.

 

Με όμοιο προεδρικό διάταγμα είναι δυνατόν να διαφοροποιούνται τα τέλη ανάλογα με τα κράτη στα οποία εδρεύουν οι προξενικές αρχές και τα προξενικά γραφεία. Μονάδα υπολογισμού των τελών αποτελεί το Ευρώ. Τα προξενικά τέλη καταβάλλονται στο νόμισμα της χώρας όπου εδρεύει η προξενική αρχή ή το προξενικό γραφείο, με βάση την ισοτιμία αυτού προς το Ευρώ. Εφόσον οι τοπικές συνθήκες το επιβάλλουν ή σε εφαρμογή της αρχής της αμοιβαιότητας, επιτρέπεται η είσπραξη των προξενικών τελών να διενεργείται σε νόμισμα διαφορετικό του επιτόπιου, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 139 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014).

 

8. Τα προξενικά τέλη πάντοτε προκαταβάλλονται. Υποχρέωση καταβολής των προξενικών τελών έχουν όσοι αιτούνται την πράξη ή την ενέργεια για την οποία προβλέπεται η είσπραξη προξενικού τέλους ή δικαιώματος, καθώς και αυτοί για λογαριασμό των οποίων εκτελείται μια ενέργεια ή εκδίδεται μια πράξη. Εάν τα πρόσωπα τα οποία αφορά μια πράξη ή ενέργεια είναι περισσότερα, αυτά οφείλουν σε ολόκληρο.

 

9. Οι διατάξεις του παρόντος έχουν εφαρμογή και στις πράξεις τις οποίες, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση [A] 40634/1851/16-05-1960 (ΦΕΚ 259/Β/1960), εκτελούν ή επιχειρούν, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, οι αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος (Προξενικοί Λιμενάρχες), που τοποθετούνται σε αρχές της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι ανωτέρω αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος έχουν τις αυτές υποχρεώσεις ως προς τον τρόπο διαχείρισης και απόδοσης των προξενικών εισπράξεων που πραγματοποιούν, (σύνταξη - υποβολή μηνιαίων και ετήσιων λογαριασμών - δικαιολογητικών κ.λ.π.) με τους υπόλογους των έμμισθων προξενικών αρχών, εκτός εάν άλλως ορίζεται στον παρόντα νόμο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.