Νόμος 4251/14

Ν4251/2014: Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4251/2014: Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 80/Α/2014), 01-04-2014.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Πρώτο: Διέλευση προσώπων από τα σύνορα και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2Α

 

Κεφάλαιο Β: Διαδικασία εισόδου και εξόδου

 

Άρθρο 3: Σημεία εισόδου - εξόδου - Άσκηση ελέγχου εισόδου - εξόδου

Άρθρο 4: Άρνηση εισόδου

Άρθρο 5: Θεώρηση εισόδου

 

Κεφάλαιο Γ: Δικαίωμα διαμονής και διοικητικές διατυπώσεις

 

Άρθρο 6: Γενικές προϋποθέσεις δικαιώματος διαμονής

Άρθρο 7: Κατηγορίες αδειών διαμονής

Άρθρο 8: Χορήγηση Άδειας Διαμονής

Άρθρο 9: Ανανέωση Άδειας Διαμονής

Άρθρο 10: Διαδικασία Επιδόσεων

 

Κεφάλαιο Δ: Διαμονή για εργασία και άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας

 

Άρθρο 11: Διαδικασία καθορισμού όγκου εισδοχής για εργασία

Άρθρο 12: Αίτηση μετάκλησης πολιτών τρίτης χώρας για εξαρτημένη εργασία

Άρθρο 13: Εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχική εργασία

Άρθρο 13Α: Απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία

Άρθρο 14: Αίτηση μετάκλησης πολιτών τρίτης χώρας για αλιεργάτες

Άρθρο 15: Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία

Άρθρο 16: Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα

Άρθρο 17: Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής ειδικού σκοπού

Άρθρο 18: Προσωρινή Διαμονή - Απασχόληση με εθνική θεώρηση εισόδου

 

Κεφάλαιο Ε: Χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής για ανθρωπιστικούς ή άλλους λόγους

 

Άρθρο 19: Χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους

Άρθρο 19Α: Χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους

Άρθρο 20: Λοιποί λόγοι χορήγησης άδειας διαμονής

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Δικαιώματα, υποχρεώσεις και κυρώσεις πολιτών τρίτων χωρών

 

Άρθρο 21: Κοινά δικαιώματα πολιτών τρίτων χωρών

Άρθρο 21Α: Ίση μεταχείριση εργαζομένων, κατόχων ενιαίας άδειας

Άρθρο 21Β: Ίση μεταχείριση εποχικά εργαζομένων

Άρθρο 22: Υποχρεώσεις πολιτών τρίτων χωρών

Άρθρο 23: Κυρώσεις πολιτών τρίτων χωρών

 

Κεφάλαιο Ζ: Απόρριψη - Ανάκληση άδειας διαμονής και διαδικαστικές εγγυήσεις

 

Άρθρο 24: Απόρριψη - Ανάκληση άδειας διαμονής

Άρθρο 25: Διαδικαστικές εγγυήσεις

 

Κεφάλαιο Η: Υποχρεώσεις υπηρεσιών, δημόσιων λειτουργών και ιδιωτών

 

Άρθρο 26: Υποχρεώσεις υπηρεσιών και υπαλλήλων - Κυρώσεις

Άρθρο 27: Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων

Άρθρο 28: Υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζόμενων πολιτών τρίτων χωρών - Κυρώσεις

Άρθρο 29: Υποχρεώσεις ιδιωτών και υπαλλήλων - Κυρώσεις

Άρθρο 30: Υποχρεώσεις μεταφορέων - Κυρώσεις

 

Μέρος Δεύτερο: Άδειες διαμονής που χορηγούνται στο πλαίσιο της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπές εφαρμοστικές διατάξεις

 

Τμήμα A: Εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές, την εθελοντική υπηρεσία και άλλες διατάξεις κατά την οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το τμήμα Α τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 4666/2020 (ΦΕΚ 35/Α/2020).

 

Κεφάλαιο A: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 31: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 31Α: Έγκριση ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και οργανισμών αρμόδιων για πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας

Άρθρο 32: Γενικές προϋποθέσεις δικαιώματος διαμονής με σκοπό τις σπουδές ή την εθελοντική υπηρεσία

Άρθρο 33: Χορήγηση άδειας διαμονής για λόγους σπουδών

Άρθρο 34: Διάρκεια και ανανέωση της άδειας διαμονής για λόγους σπουδών

Άρθρο 35: Κινητικότητα σπουδαστών

Άρθρο 36: Επαγγελματική δραστηριότητα σπουδαστών

Άρθρο 37: Ταχεία διαδικασία χορήγησης αδειών διαμονή σε φοιτητές α', β' και γ' κύκλου σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Άρθρο 38: Χορήγηση άδειας διαμονής για εθελοντική υπηρεσία

Άρθρο 39: Διάρκεια και ανανέωση της άδειας διαμονής για εθελοντική υπηρεσία

Άρθρο 40: Απόρριψη, ανάκληση ή άρνηση ανανέωσης της άδειας διαμονής για σπουδές ή εθελοντική υπηρεσία

Άρθρο 41: Παραμονή σπουδαστών με σκοπό την αναζήτηση εργασίας ή την επιχειρηματικότητα Δικαιώματα και υποχρεώσεις σπουδαστών και εθελοντών - Στατιστικά

Άρθρο 42

Άρθρο 43

 

Κεφάλαιο Β: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 44: Επαγγελματική κατάρτιση

Άρθρο 45: Συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα

Άρθρο 46: Σπουδές σε στρατιωτικές και παραγωγικές σχολές

Άρθρο 47: Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας

Άρθρο 48: Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για φοίτηση στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγίου Όρους

 

Τμήμα Β: Εισδοχή πολιτών τρίτων χώρων - Θυμάτων εμπορίας ανθρώπων ή παράνομης διακίνησης μεταναστών κατά την Οδηγία 2004/81/ΕΚ

 

Άρθρο 49: Προθεσμία περίσκεψης

Άρθρο 50: Ενημέρωση θυμάτων και ειδική μέριμνα για ανήλικους

Άρθρο 51: Περίθαλψη και παροχές κατά την περίοδο περίσκεψης

Άρθρο 52: Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής

Άρθρο 53: Προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαμονής

Άρθρο 54: Δικαιώματα

Άρθρο 55: Ειδικοί λόγοι μη ανανέωσης και ανάκλησης της άδειας διαμονής

Άρθρο 56: Αλλαγή σκοπού διαμονής

 

Τμήμα Γ: Ειδική διαδικασία εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών για τους σκοπούς της επιστημονικής έρευνας κατά την Οδηγία (ΕΕ) 2016/801

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το τμήμα Α τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του νόμου 4666/2020 (ΦΕΚ 35/Α/2020).

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 57: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 58: Ευνοϊκότερες διατάξεις

Άρθρο 59: Έγκριση ερευνητικού οργανισμού

Άρθρο 60: Σύμβαση υποδοχής

Άρθρο 61: Προϋποθέσεις και χορήγηση άδειας διαμονής ερευνητή

Άρθρο 62: Διάρκεια και ανανέωση της άδειας διαμονής ερευνητή

Άρθρο 63: Άδεια διαμονής μελών οικογενείας ερευνητή

Άρθρο 64: Κινητικότητα ερευνητών

Άρθρο 64Α: Κινητικότητα των μελών οικογενείας ερευνητών

Άρθρο 65: Απόρριψη, ανάκληση ή μη ανανέωση της άδειας διαμονής

Άρθρο 66: Παραμονή με σκοπό την αναζήτηση εργασίας ή την επιχειρηματικότητα - Δικαιώματα και υποχρεώσεις - Στατιστικά

Άρθρο 67: Διδασκαλία - Ίση μεταχείριση

Άρθρο 68

 

Τμήμα Δ: Εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών για οικογενειακή επανένωση κατά την Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου της 22-09-2003

 

Κεφάλαιο A: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 69: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 70: Προϋποθέσεις για την οικογενειακή επανένωση

Άρθρο 71: Υποβολή και εξέταση της αίτησης για έγκριση της οικογενειακής επανένωσης

Άρθρο 72: Χορήγηση της άδειας διαμονής

Άρθρο 73: Διάρκεια και ανανέωση άδειας διαμονής

Άρθρο 74: Απόρριψη αίτησης, ανάκληση ή μη ανανέωση άδειας διαμονής

Άρθρο 75: Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας

Άρθρο 76: Αυτοτελής άδεια διαμονής μελών οικογένειας

Άρθρο 77

 

Κεφάλαιο Β: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 78

Άρθρο 79

Άρθρο 80: Ρυθμίσεις οικογενειακής επανένωσης όταν η σύσταση της οικογένειας συντελείται στην Ελλάδα

Άρθρο 81: Ρυθμίσεις μελών οικογένειας ομογενών

Άρθρο 82: Είσοδος και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών που είναι μέλη οικογένειας Έλληνα

Άρθρο 83: Μόνιμη διαμονή

Άρθρο 84: Προϋποθέσεις διατήρησης δικαιώματος διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, μελών οικογένειας Έλληνα

Άρθρο 85: Γενικές διατάξεις περί Δελτίων Διαμονής, Μόνιμης Διαμονής και Προσωποπαγών Αδειών Διαμονής πολιτών τρίτης χώρας

Άρθρο 86: Μη αναγνώριση δικαιώματος - Απώλεια δικαιώματος διαμονής

Άρθρο 87: Γονείς και ανήλικα αδέλφια ημεδαπών

 

Τμήμα Ε: Καθεστώς πολιτών τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες κατά την Οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25-11-2003 και προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11-05-2011 που τροποποιεί την οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής της και στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 88: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 89: Προϋποθέσεις απόκτησης του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος

Άρθρο 90: Απόκτηση του καθεστώτος και χορήγηση άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος

Άρθρο 91: Διάρκεια και ανανέωση άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος

Άρθρο 92: Απόρριψη αίτησης για την χορήγηση άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας

Άρθρο 93: Ανάκληση ή απώλεια του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος

Άρθρο 94: Επανάκτηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος

Άρθρο 95: Επιστροφή - προστασία από την επιστροφή

Άρθρο 96: Δικαίωμα προσφυγής

Άρθρο 97: Δικαιώματα και υποχρεώσεις επί μακρόν διαμένοντος

Άρθρο 98: Δικαίωμα διαμονής και χορήγηση άδειας διαμονής, στην Ελλάδα, σε πολίτη τρίτης χώρας με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 99: Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας που ασκεί το δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα ως επί μακρόν διαμένων σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 100: Απόρριψη αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτη τρίτης χώρας με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα μέλη της οικογένειάς του, για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας

Άρθρο 101: Δικαιώματα και υποχρεώσεις πολιτών τρίτης χώρας με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι κάτοχοι άδειας διαμονής στην Ελλάδα

Άρθρο 102: Ανάκληση της άδειας διαμονής και υποχρέωση επανεισδοχής

Άρθρο 103: Απόκτηση καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώματος διαμονής ως επί μακρόν διαμένων σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 104: Σημείο επαφής

Άρθρο 105: Ειδικές διατάξεις

Άρθρο 106

 

Κεφάλαιο Β: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 107: Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος

Άρθρο 108: Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς

 

Τμήμα ΣΤ: Εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης κατά την Οδηγία 2009/50/ΕΚ

 

Κεφάλαιο A: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 109: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 110: Ευνοϊκότερες διατάξεις

Άρθρο 111: Προϋποθέσεις δικαιώματος διαμονής

Άρθρο 112: Καθορισμός όγκου εισερχόμενων πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης

Άρθρο 113: Υποβολή αίτησης για χορήγηση Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 114: Χορήγηση και ανανέωση Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 115: Απόρριψη αίτησης για χορήγηση Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 116: Ανάκληση ή μη ανανέωση Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 117: Πρόσβαση στην αγορά εργασίας

Άρθρο 118: Προσωρινή ανεργία

Άρθρο 119: Ίση μεταχείριση

Άρθρο 120: Μέλη της οικογένειας

Άρθρο 121: Καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους κατόχους Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 122: Δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα σε κάτοχο Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 123: Διαμονή των μελών της οικογένειας κατόχου Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασκεί το δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα

Άρθρο 124: Σημείο επαφής

Άρθρο 125

 

Κεφάλαιο Β: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 126: Ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας όγκου εισερχόμενων πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης

Άρθρο 127

 

Τμήμα Ζ: Εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την ενδοεταιρική μετάθεση κατά την οδηγία 2014/66/ΕΕ

 

Άρθρο 127Α: Πεδίο εφαρμογής και διαδικασία εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης

Άρθρο 127Β: Κινητικότητα ενδοεταιρικά μετατιθέμενων πολιτών τρίτων χωρών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 127Γ: Κοινές ρυθμίσεις

Άρθρο 127Δ: Δικαιώματα ενδοεταιρικώς μετατιθέμενων πολιτών τρίτων χωρών

Άρθρο 127Ε: Στατιστικές

 

Τμήμα Η: Εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την πρακτική άσκηση κατά την Οδηγία 2016/801/ΕΕ

 

Άρθρο 127ΣΤ: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 127Ζ: Προσωρινή διαμονή - Πρακτική άσκηση πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται με εθνική θεώρηση εισόδου

Άρθρο 127Η: Έγκριση φορέων υποδοχής ασκούμενων

Άρθρο 127Θ: Απόρριψη, ανάκληση εθνικής θεώρησης εισόδου για πρακτική άσκηση - Διαδικαστικές εγγυήσεις

Άρθρο 127Ι: Δικαιώματα ασκούμενων - Πρόσβαση σε πληροφορίες, στατιστικά

 

Μέρος Τρίτο: Κοινωνική ένταξη - Ρυθμίσεις οργανωτικού χαρακτήρα - Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Α: Κοινωνική ένταξη

 

Άρθρο 128: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 129: Βασικές αρχές κοινωνικής ένταξης - Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης

 

Κεφάλαιο Β: Ρυθμίσεις οργανωτικού χαρακτήρα

 

Άρθρο 130: Επιτροπή Συντονισμού της Μεταναστευτικής Πολιτικής και της Κοινωνικής Ένταξης

Άρθρο 131

Άρθρο 132: Παράβολα - Αναπροσαρμογή προστίμων

Άρθρο 133: Ενιαίο πληροφορικό σύστημα - Τήρηση μητρώου

Άρθρο 134: Επιτροπές

Άρθρο 135: Εποπτεία εφαρμογής

Άρθρο 136: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 137: Κωδικοποίηση

 

Κεφάλαιο Γ: Μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 138

Άρθρο 139: Καταργούμενες και διατηρούμενες διατάξεις

Άρθρο 140

Άρθρο 141

Άρθρο 142: Θέματα ιθαγένειας

Άρθρο 143

Άρθρο 144

Άρθρο 145

Άρθρο 146

Άρθρο 147

Άρθρο 148: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 31-03-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.