Νόμος 2954/01 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το νόμο 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994), προστίθεται περίπτωση δ', που έχει ως εξής:

 

{δ) Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους αναγνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες, σε αυτούς που διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα για ανθρωπιστικούς λόγους και σε όσους έχουν υποβάλει αίτηση για αναγνώριση προσφυγικής ιδιότητας, η οποία βρίσκεται στο στάδιο εξέτασης από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, από φορείς που υλοποιούν προγράμματα παροχής οικονομικής ενίσχυσης προσφύγων, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ελληνικό Δημόσιο.}

 

2. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε περίπτωση περισσοτέρων με ίσα ποσοστά συμμετοχής, οι δικαιούχοι επιχειρηματικής αμοιβής καθορίζονται από την εταιρία ή κοινωνία και δηλώνονται με την οικεία αρχική ετήσια δήλωσή της.}

 

3. Το έκτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η επιχειρηματική αμοιβή προσδιορίζεται με την εφαρμογή του ποσοστού συμμετοχής αυτού του εταίρου ή κοινωνού στο πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών των κερδών της εταιρίας ή κοινωνίας που δηλώθηκαν με την οικεία ετήσια δήλωσή της.}

 

4. Το έβδομο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καταργείται.

 

5. Στην υποπερίπτωση β)β' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται καινούργιο εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Με μεταβίβαση εταιρικών μερίδων ή μεριδίων εξομοιώνεται και η μη συμμετοχή εταίρου στην αύξηση του κεφαλαίου προσωπικής εταιρίας ή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης.}

 

6. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καταργούνται.

 

7. Στην περίπτωση στ' του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Επίσης, δε λαμβάνεται υπόψη, για την εφαρμογή αυτής της περίπτωσης, το ποσό της δαπάνης που καταβάλλεται για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείου, που έχει ληφθεί για την αγορά αρδευτικού εξοπλισμού γεωργικής εκμετάλλευσης.}

 

8. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Οι διατάξεις αυτής της περίπτωσης εφαρμόζονται ανάλογα και για βελτιώσεις ή επεκτάσεις που γίνονται με δαπάνες του μισθωτή σε οικοδομή της οποίας την κυριότητα έχει ο εκμισθωτής, αν μετά τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης της οικοδομής οι βελτιώσεις ή επεκτάσεις παραμένουν στην κυριότητα του εκμισθωτή.}

 

9. Η αναφερόμενη στις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης Ι της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος παράγραφος 3 του άρθρου 13 τροποποιείται σε παράγραφο 6.

 

10. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται υποπερίπτωση κ', που έχει ως εξής:

 

{κ) Των ποσών που καταβάλλουν εφάπαξ ή περιοδικά οι επιχειρήσεις σε άγαμα τέκνα του προσωπικού τους και μέχρι τη συμπλήρωση του εικοστού πέμπτου έτους της ηλικίας τους, λόγω θανάτου του γονέα - εργαζομένου και με την προϋπόθεση ότι αυτός επήλθε λόγω σεισμού ή άλλου λόγου ανώτερης βίας, κατά τη διάρκεια εργασίας του θανόντος και εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Το πιο πάνω εκπιπτόμενο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει, ανά ημερολογιακό έτος, τα τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε δικαιούχο -τέκνο. Ειδικά, για τα ποσά που καταβάλλονται μέχρι και την 31-12-2001, ως ανώτατο όριο εκπιπτόμενης δαπάνης ορίζεται το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών.}

 

11. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή για ποσά που βαρύνουν ισολογισμούς που κλείνουν μετά τις 30-12-2000.

 

12. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι μοναδικοί συντελεστές καθαρού εισοδήματος περιλαμβάνονται σε ειδικό πίνακα, ο οποίος καταρτίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

13. Η ισχύς των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από την έναρξη ισχύος της παραγράφου 21 του άρθρου 4 του νόμου 2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/2000).

 

14. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, μεταξύ των λέξεων κοινωνιολόγου και τίθεται σημείο στίξεως κόμμα (,) και μετά από αυτό προστίθενται οι λέξεις κοινωνικού λειτουργού.

 

Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 01-01-2001.

 

15. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 50 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καταργείται από την έναρξη ισχύος της παραγράφου 22 του άρθρου 4 του νόμου 2873/2000.

 

16. Οι υποπεριπτώσεις α)α' και β)β' της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α)α) Με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%), αν το καθαρό ποσό της παροχής δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες χιλιάδες (700.000) δραχμές ετησίως και για παροχές που καταβάλλονται από 01-01-2002 και μετά τα δύο χιλιάδες πενήντα τέσσερα (2.054) ευρώ.

 

β)β) Με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), αν το καθαρό ποσό της παροχής υπερβαίνει τις επτακόσιες χιλιάδες (700.000) δραχμές και μέχρι ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες (1.400.000) δραχμές ετησίως. Τα ποσά αυτά για παροχές που καταβάλλονται από 01-01-2002 και μετά γίνονται δύο χιλιάδες πενήντα τέσσερα (2.054) και τέσσερις χιλιάδες εκατό (4.100) ευρώ αντιστοίχως.}

 

17. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται για την παρακράτηση φόρου από τα ποσά των συντάξεων ή άλλων παροχών παρόμοιας φύσης που καταβάλλονται στους δικαιούχους από 01-01-2001 και μετά.

 

18. Η παράγραφος 3 του άρθρου 59 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Εκτός από τις προσωρινές δηλώσεις εκείνοι που έχουν υποχρέωση να παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57 οφείλουν να επιδίδουν μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Μαρτίου κάθε έτους, στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της έδρας τους, οριστική δήλωση η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση κατοικίας κάθε δικαιούχου, τον αριθμό φορολογικού μητρώου του, το ποσό των αμοιβών, το ποσό του φόρου που αναλογεί επ' αυτών με βάση την κλίμακα του άρθρου 9, το ποσό του φόρου που οφείλεται μετά την έκπτωση από το φόρο που αναλογεί του ποσοστού που ορίζεται με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 57, το φόρο που παρακρατήθηκε για κάθε μισθωτό ή ημερομίσθιο ή συνταξιούχο κατά περίπτωση, καθώς και το υπόλοιπο για καταβολή ποσό φόρου, το οποίο θα καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης.}

 

19. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται για οριστικές δηλώσεις οικονομικού έτους 2001 και μετά, οι οποίες περιλαμβάνουν αποδοχές και συντάξεις που καταβλήθηκαν μέσα στο 2000 και μετά.

 

20. H περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 61 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Ο ένας από τους δύο συζύγους έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.}

 

21. Η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 61 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Για τους ανήλικους ή αυτούς που έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση, κατά περίπτωση, ο επίτροπος ή ο κηδεμόνας ή ο δικαστικός συμπαραστάτης.}

 

22. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προσθέτονται υποπεριπτώσεις στ)στ' και ζ)ζ' που έχουν ως εξής:

 

{στ)στ) Εισόδημα που καταβάλλεται από ανώνυμη εταιρία στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της, για τις υπηρεσίες που παρέχουν με βάση ειδική σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

 

ζ)ζ) Η δήλωση υποβάλλεται σε εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 61, εφόσον ο φορολογούμενος δεν κατοικεί ούτε διαμένει στην ημεδαπή.}

 

23. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2001 και μετά.

 

24. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 66 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

 

{Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί επίσης να καθορίζεται ειδικός τρόπος έκδοσης των καταλογιστικών πράξεων που αφορούν τις δηλώσεις που ελέγχονται κατά τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο καθώς και βεβαίωσης των οικείων διαφορών, με την έκδοση ενιαίας ανά φορολογικό αντικείμενο πράξης για όλες τις χρήσεις για τις οποίες επέρχεται επίλυση των διαφορών.}

 

25. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 70 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η πρόταση για διοικητική επίλυση της διαφοράς υποβάλλεται, προκειμένου για σχολάζουσα κληρονομιά, από τον κηδεμόνα, για επιδικία από τον προσωρινό διαχειριστή, για μεσεγγύηση από το μεσεγγυούχο, για πτωχεύσαντα από το σύνδικο, για ανήλικο από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα και επί περισσότερων από τον έναν από αυτούς ή γι' αυτόν που έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση από το δικαστικό συμπαραστάτη και προκειμένου για θανόντα φορολογούμενο από τους κληρονόμους του.}

 

26. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 70 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αν υποβληθεί αίτημα για διοικητική επίλυση της διαφοράς με ιδιαίτερη αίτηση, η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής αναστέλλεται με την υποβολή της αίτησης, μη υπολογιζόμενης της ημέρας υποβολής αυτής και συνεχίζει από την επόμενη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα της ημέρας υπογραφής της πράξης ματαίωσης ή μερικής επίλυσης της διαφοράς.}

 

27. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 81 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι φύλακες μεταγραφών υποχρεούνται να αρνηθούν τη μεταγραφή των δικαιοπραξιών για τις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 88 και τις περιπτώσεις ε' της παραγράφου 1 και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 89, όπως επίσης και τη μεταγραφή του πρακτικού συμβιβαστικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών του άρθρου 214Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθώς και τη μεταγραφή της δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς ή κληροδοσίας ή του κληρονομητηρίου, αν δεν προσκομιστεί το πιστοποιητικό ή δεν υποβληθεί η υπεύθυνη δήλωση, κατά περίπτωση, που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο.}

 

28. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 81 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος η φράση αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσικλέτας από πεντακόσια (500) κυβικά εκατοστά και πάνω ή διαγράφεται.

 

29. Η αναφερόμενη στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 11 του άρθρου 106 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος παράγραφος 7 του άρθρου 13 τροποποιείται σε παράγραφο 8.

 

30. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 109 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε περίπτωση περισσότερων διαχειριστών εταίρων με ίσα ποσοστά συμμετοχής, οι δικαιούχοι επιχειρηματικής αμοιβής καθορίζονται από την εταιρία και δηλώνονται με την οικεία αρχική ετήσια δήλωσή της.}

 

31. Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 109 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η ανωτέρω επιχειρηματική αμοιβή θεωρείται ως λαμβανόμενη, από το ήμισυ των συνολικών καθαρών κερδών της εταιρίας, που δηλώνονται με την οικεία ετήσια δήλωσή της και κατά το ποσοστό συμμετοχής των διαχειριστών.}

 

32. Το έκτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 109 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καταργείται.

 

33. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 2, 3, 4, 30, 31 και 32 του άρθρου αυτού αρχίζει από 01-01-2001 και μετά και καταλαμβάνουν τα καθαρά εισοδήματα και τα κέρδη διαχειρίσεων που κλείνουν μετά από τις 30-12-2000 και στο εξής.

 

34. Υπόχρεοι που υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 2,3,4,30, 31 και 32, κατά περίπτωση, οι οποίοι υπέβαλαν την ετήσια φορολογική δήλωση οικονομικού έτους 2001 και δεν υπολόγισαν επιχειρηματική αμοιβή, στα φυσικά πρόσωπα που δικαιούνται αυτήν, σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις, οφείλουν να υποβάλλουν την οικεία συμπληρωματική δήλωση του υπόχρεου νομικού προσώπου ή της κοινωνίας, καθώς και των φυσικών προσώπων που δικαιούνται την επιχειρηματική αμοιβή. Αν αυτοί οι υπόχρεοι δεν υποβάλλουν την οικεία φορολογική τους δήλωση, ο προϊστάμενος της αρμόδιας φορολογικής αρχής χωρεί οίκοθεν στη βεβαίωση ή την επιστροφή, κατά περίπτωση, του κύριου και πρόσθετου φόρου που προκύπτει

 

35. Οι διατάξεις του άρθρου 117 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καταργούνται. Τυχόν καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται

 

36. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν και για υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.