Νόμος 2238/94

Ν2238/1994: Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2238/1994: Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, (ΦΕΚ 151/Α/94), 16-09-1994.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

Κυρώνεται ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 76 του Συντάγματος, από την ειδική επιτροπή που συγκροτήθηκε, κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 105 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) και 34 του νόμου 1914/1990 (ΦΕΚ 178/Α/1990), με την [Α] 1156657/1341/0006 από 31-12-1993 (ΦΕΚ 13/Β/1994) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και ο οποίος έχει ως ακολούθως:

 

Τμήμα Πρώτο: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

 

Μέρος Πρώτο: Γενικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Α: Επιβολή Φόρου

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο του φόρου

Άρθρο 2: Υποκείμενο του φόρου

Άρθρο 3: Χρόνος επιβολής του φόρου

Άρθρο 4: Εισόδημα και εξεύρεσή του

Άρθρο 5: Φορολογία των εισοδημάτων των συζύγων και των ανήλικων τέκνων

Άρθρο 6: Απαλλαγές από το φόρο

Άρθρο 7: Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογούμενους

Άρθρο 8: Έκπτωση δαπανών από το συνολικό εισόδημα

Άρθρο 9: Υπολογισμός και καταβολή του φόρου

Άρθρο 10: Φορολογία του εισοδήματος των εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα

 

Κεφάλαιο Β: Αυτοτελής φορολόγηση ειδικών περιπτώσεων

 

Άρθρο 11: Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από ακίνητα

Άρθρο 12: Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες

Άρθρο 13: Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από επιχειρήσεις ή επαγγέλματα

Άρθρο 14: Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες

 

Κεφάλαιο Γ: Προσδιορισμός φορολογητέας ύλης με βάση τις δαπάνες

 

Άρθρο 15: Προσδιορισμός εισοδήματος με βάση αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες

Άρθρο 16: Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες

Άρθρο 17: Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

Άρθρο 18: Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών

Άρθρο 19: Διαφορά εισοδήματος και Υπολογισμός του φόρου αυτής

 

Μέρος Δεύτερο: Κατηγορίες εισοδήματος

 

Κεφάλαιο Α: Εισοδήματα από ακίνητα

 

Άρθρο 20: Εισόδημα και απόκτησή του

Άρθρο 21: Εισόδημα ειδικών περιπτώσεων

Άρθρο 22: Ακαθάριστο εισόδημα

Άρθρο 23: Καθαρό εισόδημα

 

Κεφάλαιο Β: Εισοδήματα από κινητές αξίες

 

Άρθρο 24: Εισόδημα και απόκτησή του

Άρθρο 25: Εισόδημα ειδικών περιπτώσεων

Άρθρο 26: Χρόνος απόκτησης του εισοδήματος

Άρθρο 27: Ακαθόριστο και καθαρό εισόδημα

 

Κεφάλαιο Γ: Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις

 

Άρθρο 28: Έννοια και απόκτηση του εισοδήματος

Άρθρο 29: Διαχειριστική περίοδος

Άρθρο 30: Ακαθάριστο εισόδημα

Άρθρο 31: Λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος

Άρθρο 32: Προσδιορισμός ακαθάριστου και καθαρού εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα με αντικειμενικό τρόπο

Άρθρο 33: Κέρδη υπεραξίας κεφαλαίου που προκύπτουν από τη μεταβίβαση ακινήτων

Άρθρο 34: Εισόδημα τεχνικών επιχειρήσεων

Άρθρο 35: Προσδιορισμός ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομών

Άρθρο 36: Προσδιορισμός ακαθάριστων εσόδων των εργολάβων, υπεργολάβων και γενικά επιτηδευματιών, που εκτελούν οποιαδήποτε επί μέρους εργασία σε ανεγειρόμενες οικοδομές

Άρθρο 37: Προσδιορισμός εισοδήματος αλλοδαπών επιχειρήσεων

Άρθρο 38: Εισόδημα από διάθεση και αποτίμηση χρεογράφων και παραγώγων

Άρθρο 39: Διόρθωση κερδών τιμολογήσεων μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων

Άρθρο 39Α: Τεκμηρίωση τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών

Άρθρο 39Β: Προσδιορισμός μη τεκμηριωμένων τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών

Άρθρο 39Γ: Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης

 

Κεφάλαιο Δ: Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις

 

Άρθρο 40: Έννοια και απόκτηση του εισοδήματος

Άρθρο 41: Ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα

Άρθρο 42: Προσδιορισμός καθαρού γεωργικού εισοδήματος

Άρθρο 43: Εκπτώσεις του εισοδήματος από γεωργικές επιχειρήσεις

Άρθρο 44: Απαλλαγές του εισοδήματος από γεωργικές επιχειρήσεις

 

Κεφάλαιο E: Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες

 

Άρθρο 45: Εισόδημα και απόκτησή του

Άρθρο 46: Χρόνος απόκτησης του εισοδήματος

Άρθρο 47: Ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων και από κάθε άλλη πηγή

 

Άρθρο 48: Εισόδημα και απόκτησή του

Άρθρο 49: Ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα

Άρθρο 50: Τεκμαρτός προσδιορισμός του εισοδήματος

Άρθρο 51: Ειδικός προσδιορισμός καθαρού εισοδήματος

 

Κεφάλαιο Ζ: Πληρωμές προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κρατών μη συνεργάσιμων στο φορολογικό τομέα ή κρατών με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

 

Άρθρο 51Α: Ορισμοί

Άρθρο 51Β: Πληρωμές σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μη συνεργάσιμων κρατών ή κρατών με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

 

Μέρος Τρίτο: Προκαταβολή, παρακράτηση και απόδοση φόρου

 

Κεφάλαιο Α: Προκαταβολή φόρου

 

Άρθρο 52: Προκαταβολή του φόρου

Άρθρο 53: Μείωση του προκαταβλητέου φόρου

 

Κεφάλαιο Β: Παρακράτηση φόρου

 

Άρθρο 54: Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από κινητές αξίες

Άρθρο 55: Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις

Άρθρο 56: Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις

Άρθρο 57: Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες

Άρθρο 58: Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από αμοιβές ελευθερίων επαγγελμάτων

 

Κεφάλαιο Γ: Απόδοση φόρου

 

Άρθρο 59: Απόδοση του φόρου με διμηνιαίες δόσεις

Άρθρο 60: Απόδοση του φόρου με μηνιαίες δηλώσεις

 

Μέρος Τέταρτο: Διαδικασία βεβαίωσης του φόρου

 

Κεφάλαιο Α: Δήλωση - Αρμοδιότητα

 

Άρθρο 61: Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης

Άρθρο 62: Προθεσμία υποβολής και περιεχόμενο της δήλωσης

Άρθρο 63: Αρμόδιος προϊστάμενος δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας

Άρθρο 64: Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα

Άρθρο 65: Μεταγραφή δηλώσεων

 

Κεφάλαιο Β: Έλεγχος - Βεβαίωση φόρου

 

Άρθρο 66: Φορολογικός έλεγχος

Άρθρο 67: Προσωρινός φορολογικός έλεγχος

Άρθρο 67Α: Έλεγχος από το γραφείο

Άρθρο 67Β: Έμμεσες τεχνικές ελέγχου

Άρθρο 68: Έκδοση φύλλων ελέγχου

Άρθρο 69: Κοινοποίηση φύλλων ελέγχου

Άρθρο 70: Διοικητική επίλυση της διαφοράς

Άρθρο 70Α: Διοικητική επίλυση φορολογικών διαφορών στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών

Άρθρο 70Β: Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή

Άρθρο 71: Δικαστικός συμβιβασμός

Άρθρο 72: Μεταφορά φορολογητέας ύλης

Άρθρο 73: Επιβράβευση ειλικρίνειας

Άρθρο 74: Βεβαίωση του φόρου

Άρθρο 75: Ακύρωση ή τροποποίηση οριστικής εγγραφής

 

Μέρος Πέμπτο: Υποχρεώσεις - παραγραφή - απόρρητο

 

Κεφάλαιο Α: Υποχρεώσεις

 

Άρθρο 76: Αλλαγή κατοικίας ή έδρας

Άρθρο 77: Υποχρεώσεις εκμισθωτών ακινήτων

Άρθρο 78: Υποχρεώσεις μισθωτών ακινήτων και θαλάσσιων σκαφών αναψυχής

Άρθρο 79: Υποχρεώσεις κομιστών τίτλων

Άρθρο 80: Υποχρεώσεις οφειλετών τόκων

Άρθρο 81: Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων, τραπεζών κ.λ.π.

Άρθρο 82: Λοιπές υποχρεώσεις φορολογουμένων, υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων γενικά

Άρθρο 83: Υποχρεώσεις εκείνων που ενεργούν παρακράτηση φόρων

 

Κεφάλαιο Β: Παραγραφή - απόρρητο

 

Άρθρο 84: Παραγραφή

Άρθρο 85: Φορολογικό απόρρητο

 

Μέρος Έκτο: Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις

 

Κεφάλαιο Α: Διοικητικές κυρώσεις- διασφάλιση συμφερόντων Δημοσίου

 

Άρθρο 86: Πρόσθετοι φόροι

Άρθρο 87: Πρόστιμα

Άρθρο 88: Κυρώσεις σε όσους δεν δηλώνουν το εισόδημα από ακίνητα

Άρθρο 89: Κυρώσεις σε όσους δεν δηλώνουν το εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις

Άρθρο 90: Κυρώσεις για τη μη υποβολή ή ανακριβή υποβολή δήλωσης

Άρθρο 91: Αναστολή λειτουργίας καταστημάτων επιτηδευματιών

Άρθρο 92: Διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής

 

Κεφάλαιο Β: Ποινικές κυρώσεις

 

Άρθρο 93: Αδικήματα φοροδιαφυγής

Άρθρο 94: Ποινικές κυρώσεις σε Υπερτιμολογήσεις και υποτιμολογήσεις

Άρθρο 95: Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για μη απόδοση παρακρατούμενων φόρων

Άρθρο 96: Ποινικές κυρώσεις για άλλες πράξεις φοροδιαφυγής

Άρθρο 97: Μη επιβολή κυρώσεων

 

Τμήμα Δεύτερο: Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων

 

Μέρος Πρώτο: Επιβολή φόρου

 

Άρθρο 98: Επιβολή του φόρου

Άρθρο 99: Αντικείμενο του φόρου

Άρθρο 100: Έννοια μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα των αλλοδαπών νομικών προσώπων

Άρθρο 101: Υποκείμενο του φόρου

Άρθρο 102: Χρόνος επιβολής του φόρου

Άρθρο 103: Απαλλαγές από το φόρο

Άρθρο 104: Χρονική περίοδος που προκύπτει το εισόδημα

Άρθρο 105: Προσδιορισμός ακαθάριστου και καθαρού εισοδήματος νομικών προσώπων

Άρθρο 106: Υπολογισμός φορολογητέου εισοδήματος

 

Μέρος Δεύτερο: Διαδικασία βεβαίωσης του φόρου

 

Άρθρο 107: Υπόχρεοι σε δήλωση - Προθεσμία και περιεχόμενο αυτής

Άρθρο 108: Αρμόδιος προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας

Άρθρο 109: Υπολογισμός του φόρου

Άρθρο 110: Καταβολή του φόρου

Άρθρο 111: Προκαταβολή του φόρου

Άρθρο 112: Επιβράβευση ειλικρίνειας

Άρθρο 113: Διαδικασία βεβαίωσης του φόρου

 

Μέρος Τρίτο: Παρακράτηση φόρου - Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις

 

Άρθρο 114: Υποχρέωση παρακράτησης φόρου

Άρθρο 115: Ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα

Άρθρο 116: Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις

 

Τμήμα Τρίτο: Μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 117: Φορολογία αδιανέμητων κερδών

Άρθρο 118: Κίνητρα ανάπτυξης μικρών νησιών

 

Άρθρο δεύτερο: Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς των διατάξεων αυτού του νόμου αρχίζει:

 

α. Των διατάξεων των περιπτώσεων α' και β' του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 9, από την 01-01-1995 για τις αμοιβές που καταβάλλονται στους δικαιούχους από την ημερομηνία αυτή και μετά.

β. Των διατάξεων του τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 9 και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 110 από το οικονομικό έτος 1995 για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 01-01-1994 και μετά.

γ. Των διατάξεων των περιπτώσεων β', γ' και δ' του άρθρου 17, της περίπτωσης στ' του άρθρου 18, καθώς και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 19, για τα χρηματικά ποσά δαπανών που πραγματοποιούνται από την 01-01-1995 και μετά.

δ. Των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 57, από την 01-07-1994, για το φόρο που παρακρατείται από εισοδήματα που καταβάλλονται στους δικαιούχους από την ημερομηνία αυτήν και μετά.

ε. Των διατάξεων των περιπτώσεων β' και θ' της παραγράφου 1, καθώς και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 31, για δαπάνες που αφορούν διαχειριστικές χρήσεις που κλείνουν με 30-06-1994 και μετά.

στ. Των διατάξεων των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 109 για διαχειριστικές χρήσεις που κλείνουν με 30-06-1994 και μετά.

ζ. Των λοιπών διατάξεων από τότε που άρχισε η ισχύς τους, όπως αυτή αναφέρεται στα νομοθετήματα που κωδικοποιούνται με αυτά το νόμο.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 16-09-1994

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.