Νόμος 2965/01 - Άρθρο 19

Άρθρο 19


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το τελευταίο εδάφιο της υποπαραγράφου Γ της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994, η οποία υποπαράγραφος είχε προστεθεί με το άρθρο τέταρτο του νόμου [Ν] 2779/1999 (ΦΕΚ 296/Α/1999), καταργείται και προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

 

{Όπου αναφέρεται κοινότητα θεωρείται το τοπικό διαμέρισμα του δήμου και προτάσσεται αυτού.

 

Ειδικότερα για τα λιγνιτωρυχεία, προτάσσονται οι υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι των τοπικών διαμερισμάτων των δήμων της περιοχής, όπου είναι εγκατεστημένο το ορυχείο και η κατανομή των θέσεων γίνεται αναλογικά με βάση τις απαλλοτριωθείσες εκτάσεις σε κάθε τοπικό διαμέρισμα ως εξής:

 

Οι εκτάσεις που απαλλοτριώθηκαν μέχρι το έτος 1990, λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της κατανομής του αριθμού των προσλαμβανόμενων κατά ποσοστό 50%, ενώ οι εκτάσεις που απαλλοτριώθηκαν μετά το έτος 1990 λαμβάνονται υπόψη στο ακέραιο.

 

Ειδικά για τα τοπικά διαμερίσματα που βρίσκονται σε διαδικασία μετεγκατάστασης ή στα οποία διανοίγεται νέο ορυχείο, μετά το 1990, το αντίστοιχο ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου διπλασιάζεται για περίοδο 5 ετών από την ημερομηνία συντέλεσης της σχετικής απαλλοτρίωσης. Μετά την παρέλευση της περιόδου αυτής ισχύουν τα ποσοστά του προηγούμενου εδαφίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.