Νόμος 2965/01 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Θέματα διδάκτρων σχολείων ιδιωτικής εκπαίδευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα ιδιωτικά σχολεία γενικής, τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, τα κάθε είδους φροντιστήρια και οι ιδιωτικοί βρεφονηπιακοί παιδικοί σταθμοί, τα ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών μπορούν να αυξήσουν τα δίδακτρά τους για το σχολικό έτος 2001 - 2002 μέχρι ποσοστού 3,5% στα εισπραχθέντα δίδακτρα του προηγούμενου σχολικού έτους 2000 - 2001.

 

2. Στην έννοια του παραπάνω όρου δίδακτρα περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως ποσά που εισπράττονται για παροχή πρόσθετων υπηρεσιών που συνδέονται με την εκπαιδευτική υπηρεσία, όπως τροφεία, έξοδα μεταφοράς,δαπάνες για εκμάθηση ξένων γλωσσών, μουσικής, χορού ή για φροντιστηριακά μαθήματα κ.τ.λ.

 

3. Πληρωμές που τυχόν έχουν γίνει για το σχολικό έτος 2001 - 2002 με την προοπτική αύξησης θεωρούνται ότι έχουν δοθεί έναντι των ετήσιων διδάκτρων που προκύπτουν από τις ρυθμίσεις των προηγούμενων εδαφίων του παρόντος άρθρου. Τα επιπλέον εισπραχθέντα ποσά επιστρέφονται

 

4. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με πρόστιμο που μπορεί να φθάσει μέχρι ποσοστού επτά τοις εκατό (7%) των ακαθαρίστων εσόδων της επιχείρισης της τρέχουσας ή της προηγούμενης της παράβασης χρήσης. Για τον υπολογισμό του ύψους του προστίμου λαμβάνονται υπόψη η έκταση και ο βαθμός υπέρβασης του επιτρεπόμενου ποσοστού αύξησης των διδάκτρων. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.