Νόμος 2992/02 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Τροποποιήσεις στο άρθρο 4 του νόμου 2364/1995


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2364/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι Εταιρείες Διανομής Αερίου, που έχουν συσταθεί από τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία και λειτουργούν με τη μορφή ανωνύμων εταιρειών, με γεωγραφικά όρια δραστηριότητας τις περιοχές Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, διέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού. Τα ανωτέρω όρια δραστηριότητας των Εταιρεία Διανομής Αερίου, που προσδιορίζονται επακριβώς στο καταστατικό τους, μπορούν να επεκταθούν μόνο μετά από έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2364/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία μπορεί να απορροφήσει μία ή περισσότερες Εταιρεία Διανομής Αερίου σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1297/1972 (ΦΕΚ 137/Α/1972) και του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 217/Α/1993). Με τις ίδιες διατάξεις οι Εταιρεία Διανομής Αερίου μπορούν να συγχωνευθούν και στην περίπτωση αυτή τα γεωγραφικά όρια δραστηριότητας της Εταιρεία Διανομής Αερίου που θα προκύψει μετά τη συγχώνευση περιλαμβάνουν το σύνολο των γεωγραφικών ορίων των συγχωνευόμενων Εταιρεία Διανομής Αερίου.}

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2364/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Στις Εταιρείες Διανομής Αερίου (Εταιρεία Διανομής Αερίου) ή στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία παρέχεται το αποκλειστικό και μεταβιβαστό κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο δικαίωμα.}

 

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2364/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Από τα δικαιώματα των Εταιρεία Διανομής Αερίου ή της Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία κατά περίπτωση, της προηγούμενης παραγράφου, τα δικαιώματα: α) προγραμματισμού, β) μελέτης, γ) σχεδιασμού, δ) κατασκευής, ε) εκμετάλλευσης Συστήματος Διανομής Φυσικού Αερίου και στ) πώλησης φυσικού αερίου, προκειμένου για τις Εταιρεία Διανομής Αερίου εντός των γεωγραφικών ορίων δραστηριότητάς τους και προκειμένου για τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία εντός των γεωγραφικών ορίων που αυτή θεωρεί σκόπιμο, επιτρέπεται να εισφερθούν μόνο σε Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Αερίου (Εταιρία Παροχής Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία), η οποία θα συσταθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου αυτού και θα έχει ως αποκλειστικό σκοπό τον προγραμματισμό, την άσκηση και την εκμετάλλευση των ανωτέρω δικαιωμάτων.}

 

5. Η παράγραφος 6 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2364/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία, εκτός από τις περιπτώσεις των ήδη υφιστάμενων Εταιρεία Διανομής Αερίου μπορεί να προκηρύξει δημόσιο διεθνή διαγωνισμό, χωρίς χρονικό προσδιορισμό, σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 8, με αντικείμενο την ανάδειξη ιδιώτη επενδυτή, ο οποίος θα συνάψει σύμβαση για την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 και θα συμμετάσχει στη σύσταση ανώνυμης εταιρίας με προκηρυσσόμενο ποσοστό συμμετοχής σε κάθε περίπτωση μέχρι σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) επί του μετοχικού κεφαλαίου. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων συμβατικώς συνδεδεμένες, με απαραίτητο στοιχείο την πείρα στην ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση συστημάτων διανομής φυσικού αερίου. Οι Εταιρείες Παροχής Αερίου που θα συσταθούν θα έχουν τη μορφή ανωνύμων εταιριών και αποκλειστικό σκοπό τον αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού. Τα γεωγραφικά όρια της δραστηριότητάς τους θα προσδιορίζονται επακριβώς στο καταστατικό τους και θα μπορούν να επεκταθούν μόνο μετά από έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης και σχετική τροποποίηση του καταστατικού τους. Η άδεια διανομής θα χορηγείται απευθείας στις Εταιρείες Παροχής Αερίου σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Στις Εταιρείες Παροχής Αερίου επίσης δύναται να εισφερθεί από τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία, εντός των γεωγραφικών ορίων δραστηριότητάς τους, κάθε εμπράγματο δικαίωμα επί του Συστήματος Διανομής Φυσικού Αερίου.}

 

6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2364/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης της παραγράφου 8 προκειμένου για τις τρεις Εταιρεία Διανομής Αερίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και σε κάθε άλλη περίπτωση εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του καταστατικού κάθε Εταιρεία Διανομής Αερίου υποχρεούται να προκηρύξει δημόσιο διεθνή διαγωνισμό.}

 

7. Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2364/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, καθορίζονται:}

 

8. Η παράγραφος 9 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2364/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από γνώμη της Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες με τις οποίες μπορεί να χορηγηθεί σε ανώνυμες εταιρίες που θα συστήνονται ειδικά για αυτόν το σκοπό, εκτός από τις Εταιρεία Διανομής Αερίου της παραγράφου 1 και τις Εταιρείες Παροχής Αερίου των παραγράφων 6 και 7, άδεια διανομής φυσικού αερίου, εφόσον συντρέχουν και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α. να έχει παρέλθει δεκαετία από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς και β. η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία δεν έχει ιδρύσει Εταιρεία Διανομής Αερίου ή Εταιρείες Παροχής Αερίου με γεωγραφικά όρια δραστηριότητας την περιοχή στην οποία πρόκειται να ασκηθούν οι ανωτέρω δραστηριότητες.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.