Νόμος 2992/02 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Τροποποίηση άρθρων 5 και 6 του νόμου 2364/1995


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 5 του νόμου [Ν] 2364/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 5: Δικαιώματα της τοπικής αυτοδιοίκησης

 

1. Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία ή οι υφιστάμενες Εταιρεία Διανομής Αερίου κατά περίπτωση υποχρεούνται να καταβάλλουν ετησίως στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι βρίσκονται στα γεωγραφικά όρια της δραστηριότητας των Εταιρείες Παροχής Αερίου, ειδικό τέλος που θα είναι ίσο με το 10% της αξίας του μερίσματος των Εταιρείες Παροχής Αερίου προς τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου ή τις Εταιρεία Διανομής Αερίου κατά περίπτωση, όπως αυτό θα εμφανίζεται στον ετήσιο εγκεκριμένο ισολογισμό τους. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζεται η διαδικασία και οι όροι απόδοσης του ειδικού τέλους στους δικαιούχους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και η κατανομή του ανάλογα με τη συμμετοχή καθενός οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης στην πραγματοποιούμενη κατανάλωση φυσικού αερίου.

 

2. Στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Εταιρεία Διανομής Αερίου θα συμμετέχει ένας εκπρόσωπος που θα ορίζεται και αντικαθίσταται από την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας. Εκπρόσωπος που θα ορίζεται και αντικαθίσταται επίσης από την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας. θα συμμετέχει επίσης και στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Εταιρείες Παροχής Αερίου.}

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2364/1995 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ο νόμος αυτός (06-12-1995), ως εξής:

 

{Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία υποχρεούται ακολούθως να μεταβιβάσει δια συμβάσεως την κυριότητα των ανωτέρω στην Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής.}

 

3. Η παράγραφος 8 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2364/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Από την έναρξη λειτουργίας της Εταιρείες Παροχής Αερίου Αττικής, το προσωπικό της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, με εξαίρεση το προσωπικό που μεταφέρεται στο Δήμο Αθηναίων, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου αυτού, εντάσσεται στην Εταιρείες Παροχής Αερίου Αττικής με τους όρους και τις διασφαλίσεις που εκεί αναφέρονται.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.