Νόμος 3057/02 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο νόμο 2725/1999 προστίθεται άρθρο 41Δ που έχει ως εξής:

 

{Άρθρο 41Δ: Υποχρεώσεις αθλητικών φορέων - Μέτρα αστυνόμευσης αθλητικών εκδηλώσεων

 

1. Η αρμοδιότητα για την τήρηση της τάξης κατά τις αθλητικές συναντήσεις εντός και εκτός των αγωνιστικών χώρων ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία ή στο Λιμενικό Σώμα, εφόσον η αθλητική συνάντηση διεξάγεται σε περιοχή δικαιοδοσίας του. Οι διοργανώτριες αρχές αθλητικών εκδηλώσεων, τα εκάστοτε διαγωνιζόμενα αθλητικά σωματεία, τμήματα αμειβομένων αθλητών ή αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, οι σύνδεσμοι φιλάθλων και γενικά οι αθλητικοί φορείς υποχρεούνται να συνεργάζονται με την αρμόδια Αστυνομική Αρχή και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις και αποφάσεις της, ιδίως για θέματα που αποβλέπουν στην εξασφάλιση ομαλής τέλεσης μιας αθλητικής συνάντησης, στη μετακίνηση, προσέλευση και αποχώρηση των φιλάθλων, στον τρόπο διάθεσης και κατανομής των εισιτηρίων στους διαγωνιζομένους, στον καθορισμό των θέσεων των οπαδών τους στις κερκίδες και των μεταξύ τους κενών τμημάτων και γενικά στη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης. Η Ελληνική Αστυνομία διαθέτει στην περιοχή της δικαιοδοσίας της το κατά την κρίση της αναγκαίο προσωπικό για την τήρηση της τάξης σε αθλητικές συναντήσεις, στο οποίο και καταβάλλεται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 33 του νόμου [Ν] 2800/2000 (ΦΕΚ 41/Α/2000) αποζημίωση.

 

2. Οι διοργανώτριες αρχές και τα εκάστοτε διαγωνιζόμενα αθλητικά σωματεία, τμήματα αμειβομένων αθλητών ή αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, συμμετέχουν υποχρεωτικά σε συσκέψεις που μπορεί εν όψει μιας αθλητικής συνάντησης να συγκαλεί η αρμόδια Αστυνομική Αρχή σε συνεργασία με τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας, προκειμένου να αντιμετωπισθούν θέματα αρμοδιότητάς της, που σχετίζονται ιδίως με την ομαλή και ασφαλή μετακίνηση, προσέλευση και αποχώρηση των φιλάθλων και τη διάθεση των εισιτηρίων. Κατά τις συσκέψεις αυτές τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του εκπροσώπου της Διαρκούς Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας. Σε κάθε περίπτωση, τα μέτρα που τυχόν πρέπει να ληφθούν για τα θέματα της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται με απόφαση της αρμόδιας αστυνομικής αρχής.

 

3. Όποιο μέλος της διοίκησης αθλητικού σωματείου, τμήματος αμειβομένων αθλητών, αθλητικής ανώνυμης εταιρείας ή του συνδέσμου φιλάθλων ή εκπρόσωπος των φορέων αυτών δεν υπακούει σε νόμιμη πρόσκληση υπαλλήλου ή αρχής που εκτελεί την απόφαση αυτή ή παραβιάζει απαγόρευση που θέτει η απόφαση, τιμωρείται: α) με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών, β) με φυλάκιση μέχρι δύο ετών αν η ανυπακοή ή η παραβίαση είχε επακόλουθο την πρόκληση εκτεταμένων φθορών ξένης ιδιοκτησίας, γ) με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών αν η ανυπακοή ή η παραβίαση είχε επακόλουθο την πρόκληση σωματικής βλάβης, δ) με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών αν στην περίπτωση του στοιχείου γ' επήλθε θάνατος.

 

4. Πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου και για όλη τη διάρκειά της, οι διοργανώτριες αρχές αθλητικών συναντήσεων αθλημάτων, τα αθλητικά σωματεία, τα τμήματα αμειβομένων αθλητών και οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες ορίζουν εκπρόσωπό τους για θέματα αντιμετώπισης της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, τον οποίο γνωστοποιούν στη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας και στην αστυνομική αρχή της έδρας τους.

 

5. Ο Υπουργός Πολιτισμού μπορεί με απόφασή του, μετά από εισήγηση της οικείας αστυνομικής αρχής και γνώμη της Διαρκούς Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας, να διατάζει τη χρονική μετάθεση της διεξαγωγής μιας αθλητικής συνάντησης. Προκειμένου για αθλητική συνάντηση τοπικού χαρακτήρα, τη χρονική μετάθεση αποφασίζει, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος διαφύλαξης της δημόσιας τάξης, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, μετά από εισήγηση της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης.

 

6. Με αναγκαία και πρόσφορα μέτρα, η αρμόδια αστυνομική αρχή αποκλείει την πρόσβαση στην αθλητική εγκατάσταση ομάδων φιλάθλων που δεν διαθέτουν εισιτήρια επικείμενης αθλητικής συνάντησης ή τα προμηθεύτηκαν κατά παράβαση των διατάξεων που ισχύουν. Επίσης αποκλείει την πρόσβαση στην αθλητική εγκατάσταση προσώπων που βρίσκονται σε προφανή κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, καθώς και προσώπων που κατά την κρίση της μπορούν να προκαλέσουν επεισόδια.

 

7. Το αθλητικό σωματείο, αθλητική ανώνυμη εταιρεία ή το τμήμα αμειβομένων αθλητών οφείλουν να μισθώνουν μαζικό μέσο μεταφοράς που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν οι οπαδοί τους, προκειμένου να προσέλθουν οργανωμένα ή να αποχωρήσουν από μία αθλητική συνάντηση, εφόσον η μίσθωση ζητηθεί από τον φορέα εκμετάλλευσης του μέσου μεταφοράς. Εάν αρνηθούν, ο φορέας εκμετάλλευσης έχει δικαίωμα να αρνηθεί τη χρήση του μέσου για τον ανωτέρω σκοπό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, προσδιορίζονται τα μαζικά μέσα μεταφοράς για τα οποία ισχύει η εν λόγω υποχρέωση, καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο μιας τέτοιας σύμβασης, οι αναγκαίες εγγυήσεις για τη μη φθορά του μαζικού μέσου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

 

8. Ανεξάρτητα από τον ποινικό κολασμό, οι παραβιάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου τιμωρούνται και σύμφωνα με το άρθρο 41Ζ του παρόντος νόμου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.