Νόμος 3057/02 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο νόμο 2725/1999 προστίθεται άρθρο 41Γ που έχει ως εξής:

 

{Άρθρο 41Γ: Διάθεση εισιτηρίων αθλητικών συναντήσεων

 

1. Για τους αγώνες των εθνικών πρωταθλημάτων όπου μετέχουν αθλητικές ανώνυμες εταιρείες ή τμήματα αμειβομένων αθλητών, τα εισιτήρια εκδίδονται πάντοτε αριθμημένα, με κάθε αριθμό εισιτηρίου να αντιστοιχεί σε μία θέση καθήμενων θεατών. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από εισήγηση της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας και γνώμη της οικείας διοργανώτριας αρχής καθορίζονται κάθε φορά οι αγώνες κυπέλλου Ελλάδας και οι μεμονωμένοι αγώνες για τους οποίους πρέπει να εκδοθούν αριθμημένα εισιτήρια. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός θεατών για κάθε αθλητική εγκατάσταση, καθώς και οι αθλητικές εγκαταστάσεις για τις οποίες εκδίδονται πάντοτε αριθμημένα εισιτήρια.

 

2. Για ορισμένες αθλητικές συναντήσεις που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από εισήγηση της οικείας αστυνομικής αρχής και γνώμη της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας και της οικείας διοργανώτριας αρχής, καθορίζονται ζώνες ή τμήματα των κερκίδων και των θέσεων θεατών για τα οποία εκδίδονται ονομαστικά εισιτήρια. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 5 του άρθρου 41Α και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 57 του παρόντος νόμου, ρυθμίζεται ο τρόπος έκδοσης και διάθεσης των εισιτηρίων αυτών, ο έλεγχος της διακίνησής τους, τα όρια της αστικής ευθύνης των αθλητικών σωματείων, των τμημάτων αμειβομένων αθλητών, των αθλητικών ανώνυμων εταιριών και των κατόχων ονομαστικού εισιτηρίου για τυχόν υλικές φθορές των θέσεών τους κατά τη διάρκεια της αθλητικής συνάντησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να καθοριστεί ότι σε ορισμένες αθλητικές συναντήσεις όλα τα εισιτήρια είναι ονομαστικά.

 

3. Με ευθύνη του αθλητικού φορέα που εκδίδει τα εισιτήρια αθλητικής συνάντησης όπου μετέχουν τμήματα αμειβομένων αθλητών ή αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα εισιτήρια αυτά σφραγίζονται, πριν από τη διάθεσή τους στο φίλαθλο κοινό, από την αστυνομική αρχή. Απαγορεύεται η θέση σε κυκλοφορία και η διάθεση εισιτηρίων που δεν έχουν κατά τα ανωτέρω σφραγιστεί.

 

4. Εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι διαφύλαξης της δημόσια τάξης, ο Υπουργός Πολιτισμού, μετά από εισήγηση της αρμόδιας αστυνομικής αρχής και γνώμη της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας και της διοργανώτριας αρχής της συνάντησης, μπορεί με απόφασή του να απαγορεύσει σε κάθε περίπτωση τη διάθεση εισιτηρίων της συνάντησης στο φιλοξενούμενο αθλητικό σωματείο, τμήμα αμειβομένων αθλητών ή αθλητική ανώνυμη εταιρεία, καθώς και στους συνδέσμους φιλάθλων τους.

 

5. Αναγνωρισμένος κατά τον παρόντα νόμο σύνδεσης φιλάθλων δικαιούται να λαμβάνει για τα μέλη του αριθμό εισιτηρίων της κατώτερης τιμής από οικείο αθλητικό σωματείο, τμήμα αμειβομένων αθλητών ή αθλητική ανώνυμη εταιρεία. Εάν για μία αθλητική συνάντηση εκδοθούν ονομαστικά εισιτήρια, οι σύνδεσμοι φιλάθλων λαμβάνουν για τα μέλη τους μόνο τέτοια εισιτήρια. Απαγορεύεται η διάθεση εισιτηρίων σε συνδέσμους φιλάθλων που δεν είναι αναγνωρισμένοι κατά τον παρόντα νόμο.

 

6. Τα εισιτήρια αθλητικών συναντήσεων μπορούν να διατίθενται με ηλεκτρονικό τρόπο, ιδίως μέσω δικτύου πρακτορείων ή αυτόματων σημείων πώλησης. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την εισαγωγή και τη λειτουργία σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων για τη διάθεση εισιτηρίων αθλητικών συναντήσεων.

 

7. Όποιος με πρόθεση θέτει σε κυκλοφορία ή διαθέτει με οποιονδήποτε τρόπο στο κοινό εισιτήρια αθλητικής συνάντησης παραβιάζοντας την απαγόρευση της παραγράφου 3 ή της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου ή της απόφασης της παραγράφου 4, εφόσον αυτή έχει εκδοθεί από την οικεία αστυνομική αρχή, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι τριών ετών και χρηματική ποινή. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος εκδίδει ή θέτει σε κυκλοφορία αριθμό εισιτηρίων μεγαλύτερο από τον επιτρεπόμενο για μία αθλητική συνάντηση ή αθλητική εγκατάσταση, καθώς και όποιος είναι μέλος διοίκησης αθλητικού σωματείου, τμήματος αμειβομένων αθλητών ή αθλητικής ανώνυμης εταιρείας ή έχει οποιαδήποτε σχέση παροχής υπηρεσιών προς τους ανωτέρω αθλητικούς φορείς, και επιτρέπει ή διευκολύνει την είσοδο σε αθλητική εγκατάσταση αριθμού θεατών μεγαλύτερου από αυτόν που έχει καθοριστεί για τη συνάντηση ή την εγκατάσταση.

 

8. Ανεξάρτητα από τον ποινικό κολασμό, οι παραβιάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου τιμωρούνται και σύμφωνα με το άρθρο 41Ζ του παρόντος νόμου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.