Νόμος 3066/02 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Κεφάλαιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το μετοχικό Κεφάλαιο του Ταμείου ορίζεται σε 100.000.000 ευρώ και διαιρείται σε 1.000,000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η καθεμία. Το μετοχικό Κεφάλαιο καλύπτεται από το Ελληνικό Δημόσιο, μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος, το μετοχικό Κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών.

 

3. Η εταιρία Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων δύναται να χρησιμοποιήσει έως την 30-06-2013, από το υφιστάμενο την 23-04-2009 μετοχικό της Κεφάλαιο, ποσό εκατόν δεκαέξι εκατομμυρίων (116.000.000) ευρώ κατ' ανώτατο όριο, για την επιδότηση του κόστους δανεισμού τραπεζικών δανείων και χρηματοδοτικών μισθώσεων των επιχειρήσεων, υπέρ των οποίων εγγυάται το Ταμείο, ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυτής και σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος. Στο ανωτέρω ποσό (116.000.000 ευρώ) συμπεριλαμβάνονται και οι επιδοτήσεις που χορηγήθηκαν μέχρι 31-12-2008. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας θα διενεργηθεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό που πραγματικά θα έχει δαπανηθεί για την επιδότηση του κόστους δανεισμού έως την 30-06-2013.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 1)β του άρθρου 16 του νόμου 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/2008) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α/2009).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.