Νόμος 3775/09 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Θέματα της Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του νόμου 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α/2002), που προστέθηκε με την παράγραφο 1)β του άρθρου 16 του νόμου 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/2008), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η εταιρία Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιήσει έως την 30-06-2013, από το υφιστάμενο την 23-04-2009 μετοχικό της κεφάλαιο, ποσό εκατόν δεκαέξι εκατομμυρίων (116.000.000) ευρώ κατ' ανώτατο όριο, για την επιδότηση του κόστους δανεισμού τραπεζικών δανείων και χρηματοδοτικών μισθώσεων των επιχειρήσεων, υπέρ των οποίων εγγυάται το Ταμείο, ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυτής και σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος. Στο ανωτέρω ποσό (116.000.000 ευρώ) συμπεριλαμβάνονται και οι επιδοτήσεις που χορηγήθηκαν μέχρι 31-12-2008. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας θα διενεργηθεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό που πραγματικά θα έχει δαπανηθεί για την επιδότηση του κόστους δανεισμού έως την 30-06-2013.}

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ε' του άρθρου 8 του νόμου 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α/2002) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η προμήθεια για τις εγγυήσεις επί δανείων δεν μπορεί να υπολείπεται του 0,25% επί του αναλαμβανόμενου κινδύνου.}

 

3. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρίας Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία μέσω της έκδοσης νέων ονομαστικών μετοχών κατά το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων (1.500.000.000) ευρώ δύναται να καλυφθεί από το Ελληνικό Δημόσιο με την έκδοση και διάθεση στη Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία ομολόγων ίσης ονομαστικής αξίας, τα οποία θα εκδοθούν ειδικά για το σκοπό αυτόν. Το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που καλύπτεται από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιείται αποκλειστικά για παροχή των εγγυήσεων που χορηγούνται το αργότερο μέχρι τρία έτη πριν τη λήξη των ομολόγων.

 

Διατάξεις νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας που θέτουν τυχόν περιορισμούς ως προς την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τον τρόπο κάλυψης του δεν ισχύουν

 

4. Για τους σκοπούς του παρόντος η προθεσμία για τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης και των επαναληπτικών αυτής, καθώς και για την υποβολή εγγράφων στις εποπτικές αρχές συντέμνεται στο ένα τρίτο των προθεσμιών που προβλέπονται στον κωδικοποιημένο νόμο [Ν] 2190/1920.

 

5. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 9 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, για τους σκοπούς της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία, η εκτίμηση της αξίας των εισφερόμενων ομολόγων διενεργείται, ανεξαρτήτως του χρόνου εκδόσεως της κατά το άρθρο 7Β παράγραφος 1 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής, από δύο ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης και ενεργούν από κοινού, βασίζεται δε στα χαρακτηριστικά των εισφερόμενων ομολόγων, όπως αυτά καθορίζονται στην απόφαση έκδοσης τους. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο χρόνος υποβολής της έκθεσης της επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και την Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία και η αμοιβή των μελών της ανωτέρω επιτροπής.

 

6. Τα παραπάνω ομόλογα συνολικής ονομαστικής αξίας 1.500.000.000 € εκδίδονται από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) και έχουν διάρκεια μέχρι 10-08-2019. Τα ομόλογα διακρατούνται από την εταιρία μέχρι τη λήξη τους κατά την οποία και επιστρέφονται στο Ελληνικό Δημόσιο, κατά το μέρος που δεν έχουν δεσμευτεί λόγω τυχόν κατάπτωσης των παρεχόμενων από την Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία εγγυήσεων. Κατά την επιστροφή από την Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία προς το Ελληνικό Δημόσιο των προαναφερόμενων ομολόγων, μειώνεται ισόποσα (σε όρους ονομαστικής αξίας των ομολόγων) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας υποχρεωτικά, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 και του καταστατικού της εταιρίας. Κατά το χρονικό διάστημα που τα ομόλογα διακρατούνται από την εταιρεία, οι τόκοι που καταβάλλονται από το Ελληνικό Δημόσιο στην εταιρία, επιστρέφονται στο σύνολο τους από την εταιρία στο Ελληνικό Δημόσιο, εντός είκοσι ημερών από την είσπραξη τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 46 του νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014).

 

7. Σε περίπτωση κατάπτωσης των παρεχόμενων από την Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία εγγυήσεων υπέρ πιστωτικού ιδρύματος πριν τη λήξη των ομολόγων, αποδίδονται από την Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία στο πιστωτικό ίδρυμα ομόλογα τρέχουσας αξίας ίσης με την αξία των εγγυήσεων που έχουν καταπέσει. Η τρέχουσα αξία των ομολόγων καθορίζεται από την Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων, με βάση την τιμή αποτίμησης τους κατά την ημέρα απόδοσης των ομολόγων στο πιστωτικό ίδρυμα. Τυχόν διαφορές μεταξύ της τρέχουσας αξίας των ομολόγων και της αξίας των εγγυήσεων, καθώς και οι συσσωρευμένοι τόκοι μέχρι την ημερομηνία απόδοσης των ομολόγων στο πιστωτικό ίδρυμα, διακανονίζονται μεταξύ της Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία και του πιστωτικού ιδρύματος χρηματικά. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά το ποσό της ονομαστικής αξίας των ομολόγων που αποδίδονται στο πιστωτικό ίδρυμα.

 

Μετά τη συντέλεση της ως άνω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΜΠΜΕ ανώνυμη εταιρεία, και ήδη μετά την έναρξη ισχύος του νόμου 3912/2011 (ΦΕΚ 17/Α/2011), της Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ανώνυμη εταιρεία, οι σχετικές απαιτήσεις της Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ανώνυμη εταιρεία κατά των πρωτοφειλετών επιχειρήσεων υπέρ των οποίων εγγυήθηκε και κατέπεσε η εγγύησή της, καθώς και κατά των τυχόν συνεγγυητών και λοιπών συνυπόχρεων, καθίστανται απαιτήσεις του Δημοσίου. Το Δημόσιο υποκαθίσταται στα δικαιώματα του πιστωτικού ιδρύματος που χορήγησε το δάνειο, την εγγυητική επιστολή ή την πίστωση γενικά, τόσο κατά των πρωτοφειλετών όσο και κατά των εγγυητών και λοιπών συνυπόχρεων. Οι εμπράγματες ή προσωπικές ασφάλειες ή άλλες εγγυήσεις υπέρ των απαιτήσεων αυτών διατηρούνται υπέρ του Δημοσίου. Η υποκατάσταση του Δημοσίου στις εμπράγματες ασφάλειες διενεργείται ατελώς και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 1957/1991 (ΦΕΚ 114/Α/1991).

 

Η είσπραξη των απαιτήσεων του Δημοσίου σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, διενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, από τη Φορολογική Διοίκηση, κατόπιν αποστολής, από την Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ανώνυμη εταιρεία, του χρηματικού καταλόγου και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την ταμειακή βεβαίωση των οφειλών. Για τυχόν διαγραφή οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ταμειακά, η Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ανώνυμη εταιρεία συντάσσει Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης το οποίο αποστέλλει στη Φορολογική Διοίκηση προκειμένου η τελευταία να διαγράψει ολικώς ή μερικώς την οφειλή.

 

Η Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ανώνυμη εταιρεία υποχρεούται σε ετήσια βάση να υποβάλλει, προς έλεγχο, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τα στοιχεία από τα οποία προκύπτουν τα βεβαιωθέντα ποσά υπέρ Ελληνικού Δημοσίου και η αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της.

 

Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται και για καταπτώσεις εγγυήσεων της Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ανώνυμη εταιρεία οι οποίες έχουν επέλθει κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης και εκκρεμεί η ταμειακή βεβαίωση των οφειλών.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ταμειακή βεβαίωση των απαιτήσεων, τα αρμόδια όργανα για τη σύνταξη του χρηματικού καταλόγου, ο τρόπος ταμειακής βεβαίωσης, η διαδικασία επιστροφής από την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προς την Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ανώνυμη εταιρεία των δικαιολογητικών για τις βεβαιώσεις ποσών κατάπτωσης που εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, τα στοιχεία τα οποία υποχρεούται να υποβάλει η Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ανώνυμη εταιρεία, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο ένατο του νόμου 3912/2011 (ΦΕΚ 17/Α/2011), με την παράγραφο 2 του άρθρου 46 του νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014).

 

8. Οι όροι έκδοσης των τίτλων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης δύναται να καθορίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια.

 

9. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 09-03-2009.

 

{10. Ομόλογα της παραγράφου 6 ονομαστικής αξίας πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) ευρώ αντικαθίστανται με ομόλογα ίσης ονομαστικής αξίας διάρκειας δέκα ετών. Η αντικατάσταση γίνεται με ανταλλαγή των παλαιών με νέα ομόλογα, χωρίς τη μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων με μόνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 ή διατάξεων άλλων νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας που θέτουν τυχόν περιορισμούς για την ανωτέρω ανταλλαγή και που θα εκδοθούν για το σκοπό αυτόν από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

 

Τα ανωτέρω ομόλογα θα καλύψουν τις δαπάνες υλοποίησης δύο νέων προγραμμάτων και συγκεκριμένα την παροχή εγγυημένων χαμηλότοκων δανείων για πληρωμή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, καθώς και δαπανών αγοράς πρώτων υλών εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Οι δεδουλευμένοι τόκοι, μέχρι την ημέρα ανταλλαγής των ανωτέρω ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου πενταετούς διάρκειας αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο.

 

Τα ομόλογα διακρατούνται από την εταιρία μέχρι τη λήξη τους και στη συνέχεια επιστρέφονται στο Ελληνικό Δημόσιο, μετά την αφαίρεση των ποσών που έχουν δεσμευθεί λόγω τυχόν κατάπτωσης των παρεχόμενων από την εταιρία εγγυήσεων.

 

Κατά την επιστροφή των προαναφερόμενων ομολόγων, μειώνεται ισόποσα (σε όρους ονομαστικής αξίας των ομολόγων) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας υποχρεωτικά, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 και του καταστατικού της. Κατά το χρονικό διάστημα που τα ομόλογα διακρατούνται από την εταιρία, οι τόκοι που καταβάλλονται από το Ελληνικό Δημόσιο στην εταιρία, επιστρέφονται από αυτή στο Ελληνικό Δημόσιο, εντός είκοσι ημερών από την είσπραξη τους.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες έκδοσης των ομολόγων από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3892/2010 (ΦΕΚ 189/Α/2010).

 

11. Για τους σκοπούς της ανταλλαγής των ομολόγων, για μεν τα ομόλογα πενταετούς διάρκειας της παραγράφου 6 ως τιμή αποτίμησης την ημέρα της ανταλλαγής ορίζεται η αρχική τιμή που εκτιμήθηκε κατά την εισφορά τους βάσει της παραγράφου 5, για δε τα νέα ομόλογα δεκαετούς διάρκειας η τιμή αποτίμησης την ημέρα της ανταλλαγής, θα είναι αυτή που θα προκύψει με διαδικασία όμοια με αυτήν που ορίζεται στην παράγραφο 5. Τα ομόλογα πενταετούς διάρκειας, που μέσω της ανωτέρω ανταλλαγής επιστρέφονται στο Ελληνικό Δημόσιο, ακυρώνονται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3892/2010 (ΦΕΚ 189/Α/2010).

 

11. Ομόλογα της παραγράφου 6 που εκδόθηκαν με την υπ' αριθμόν 2/58044/0023Α7/2009 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1828/Β/2009), τα οποία θα ευρίσκονται στην κατοχή της ΕΤΕΑΝ ΑΕ την 10-08-2014 (από τα αρχικώς εκδοθέντα συνολικής ονομαστικής αξίας ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ) αντικαθίστανται με ομόλογα ίσης ονομαστικής αξίας, τα οποία φέρουν ίδιους όρους με τα αντικαθιστάμενα και ημερομηνία λήξης 10-08-2019.

 

Η αντικατάσταση γίνεται με ανταλλαγή των παλαιών με νέα ομόλογα, χωρίς τη μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) με μόνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 ή διατάξεων άλλων νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας που θέτουν τυχόν περιορισμούς για την ανωτέρω ανταλλαγή και που θα εκδοθούν για το σκοπό αυτόν από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔ.ΔΗ.Χ.).

 

Τα ανωτέρω ομόλογα καλύπτουν τον κίνδυνο που αναδέχεται η Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ανώνυμη εταιρεία από την παροχή εγγυήσεων.

 

Επίσης, αυτά θα μπορούν μέχρι τη λήξη τους, να καλύπτουν και τις υποχρεώσεις της Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ανώνυμη εταιρεία από τυχόν υφιστάμενες ή μη αναδιαρθρωμένες οφειλές, μη θεωρούμενες ως νέες, που υλοποιούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των νομισματικών και πιστωτικών Αρχών. Οι δεδουλευμένοι τόκοι, μέχρι την ημέρα ανταλλαγής των ανωτέρω ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο.

 

Τα ομόλογα διακρατούνται από την εταιρία μέχρι τη λήξη τους και στη συνέχεια επιστρέφονται στο Ελληνικό Δημόσιο, μετά την αφαίρεση των ποσών που έχουν δεσμευθεί λόγω τυχόν κατάπτωσης των παρεχόμενων από την εταιρία εγγυήσεων.

 

Κατά την επιστροφή των προαναφερόμενων ομολόγων, μειώνεται ισόποσα (σε όρους ονομαστικής αξίας των ομολόγων) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας υποχρεωτικά, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 και του καταστατικού της. Κατά το χρονικό διάστημα που τα ομόλογα διακρατούνται από την εταιρία, οι τόκοι που καταβάλλονται από το Ελληνικό Δημόσιο στην εταιρία, επιστρέφονται από αυτή στο Ελληνικό Δημόσιο, εντός είκοσι ημερών από την είσπραξή τους.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες έκδοσης των ομολόγων από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 46 του νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.