Νόμος 3066/02 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Λειτουργική - Διοικητική υποστήριξη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διοικητική υποστήριξη και οι κάθε είδους εργασίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του Ταμείου και την εκπλήρωση του σκοπού του διενεργούνται, εκτός από τα όργανα και τους υπαλλήλους του και από υπαλλήλους από άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου ή άλλων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που μπορεί να αποσπώνται ή να μετατάσσονται σε αυτό μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού ή διοικητικού συμβουλίου του οικείου φορέα και κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή εποπτεύοντος Υπουργού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόμου 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/2003).

 

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το Ταμείο, για την κάλυψη των αναγκών του, μπορεί να προσλαμβάνει εξειδικευμένο προσωπικό.

 

3. Επί δέκα έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου για τη στελέχωση του Ταμείου με κάθε φύσεως προσωπικό εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόμου 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/2003) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του νόμου 3728/2008 (ΦΕΚ 258/Α/2008).

 

4. Ζητήματα που αφορούν στη διάρθρωση των υπηρεσιών και στη στελέχωση της Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, οι οποίες εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του νόμου 3728/2008 (ΦΕΚ 258/Α/2008).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.