Νόμος 3190/03 - Άρθρο 14

Άρθρο 14


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 1)α του άρθρου 6 του νόμου 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α/2002) και μετά τις λέξεις και της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, προστίθενται οι λέξεις υποδεικνυόμενος από τον οικείο φορέα.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 3066/2002 και μετά τις λέξεις που μπορεί να αποσπώνται ή να μετατάσσονται σε αυτό, προστίθενται οι λέξεις μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού ή διοικητικού συμβουλίου του οικείου φορέα και κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή εποπτεύοντος Υπουργού.

 

3. Στο άρθρο 7 του νόμου 3066/2002 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Επί δύο έτη από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, για τη στελέχωση του Ταμείου με κάθε φύσεως προσωπικό εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001). Το Ταμείο κατά το αυτό χρονικό διάστημα εξαιρείται από τις διατάξεις που διέπουν τις δημόσιες επιχειρήσεις και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα σχετικά με την προμήθεια κάθε φύσεως και μορφής ειδών εξοπλισμού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των σχετικών κοινοτικών οδηγιών.}

 

4. Στο άρθρο 9 του νόμου 3066/2002 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Η εποπτεία του Ταμείου για θέματα προσωπικού και υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ) δράση 2.10 (ίδρυση και λειτουργία του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων), καθώς και η άσκηση γενικής πολιτικής για τις ΜΜΕ, ασκείται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

 

Διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και άπτονται θεμάτων του Ταμείου είναι νόμιμες, εφόσον δεν έχουν προσβληθεί για ακύρωση.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.