Νόμος 3105/03 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Εκπαιδευτικό προσωπικό Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστώνται 100 θέσεις μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων κατά κατηγορίες ως εξής:

 

Ι. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης: θέσεις 68

 

ΙΙ. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: θέσεις 22

 

ΙΙΙ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: θέσεις 10 για τη διδασκαλία εργαστηριακών τεχνικών μαθημάτων.

 

Οι θέσεις αυτές προστίθενται στις θέσεις που υπάρχουν και τις επαυξάνουν κατά κατηγορία. Κατόπιν αυτού οι θέσεις ανέρχονται συνολικώς σε ενενήντα πέντε (95) στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, είκοσι οκτώ (28) στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και δώδεκα (12) στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης οι ως άνω θέσεις κατανέμονται στους κλάδους της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1566/1985, όπως κάθε φορά ισχύει.

 

2. Το εκπαιδευτικό προσωπικό που κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού υπηρετεί στις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατατάσσεται με την ίδια σχέση εργασίας σε προσωποπαγή θέση εκπαιδευτικού προσωπικού του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ίδιας κατηγορίας και ειδικότητας με αυτήν στην οποία υπηρετεί. Η κατάταξη γίνεται με απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 28 του νόμου αυτού. Με την ίδια απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστώνται οι ανωτέρω προσωποπαγείς θέσεις.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ορίζονται οι ειδικότητες και ο αριθμός για κάθε ειδικότητα των κλάδων της παραγράφου 1 και γίνεται κατανομή τους ανά εκπαιδευτήριο.

 

4. Τα τυπικά προσόντα διορισμού, ανά κατηγορία και κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού, είναι αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 14 του νόμου [Ν] 1566/1985. Η προκήρυξη για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τυχόν επιπλέον προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών και τα κριτήρια για την επιλογή του εκπαιδευτικού προσωπικού.

 

5. Για την βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1566/1985, όπως κάθε φορά ισχύουν.

 

6. Αν τροποποιηθούν τα ωρολόγια προγράμματα των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων ή αυξηθούν τα τμήματα αυτών, οι οργανικές θέσεις αυξάνονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών. Με ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορεί να ιδρύονται νέοι ή να χωρίζονται οι κλάδοι εκπαιδευτικού προσωπικού και να καθορίζονται τα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό.

 

7. Ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης μπορεί να προσλαμβάνει αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας ενός έτους για την κάλυψη των αναγκών των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων, των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης και των Σχολών Ξεναγών. Η προκήρυξη για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία καθορίζονται τυχόν επιπλέον, πέραν αυτών της παραγράφου 4, προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, καθώς και τα κριτήρια επιλογής του προσωπικού αυτού.

 

8. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων έχει, κατά την εκτέλεση του διδακτικού του έργου, κατά κύριο λόγο τα παρακάτω καθήκοντα και υποχρεώσεις:

 

α. Αναλαμβάνει τη διδασκαλία μαθημάτων συναφών προς την ειδικότητά τους, καθώς και την αξιολόγηση αυτών.

 

β. Μετέχει σε εξεταστικές επιτροπές.

 

γ. Είναι υπεύθυνο για την οργάνωση, εποπτεία και ομαλή λειτουργία των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε τάξεις και εργαστήρια.

 

δ. Αναλαμβάνει καθήκοντα που έχουν σχέση με την τάξη της σχολικής μονάδας και την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος.

 

ε. Μεριμνά για τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας των εργαστηρίων και τη διατήρηση των μηχανημάτων και εργαλείων σε καλή κατάσταση.

 

στ. Εποπτεύει την πρακτική άσκηση των μαθητών σε ξενοδοχειακές ή τουριστικές επιχειρήσεις του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων.

 

ζ. Συνοδεύει τους σπουδαστές σε επισκέψεις επιχειρήσεων και εκπαιδευτικά ταξίδια.

 

η. Αναλαμβάνει, με συμμετοχή των μαθητών, την οργάνωση δραστηριοτήτων που έχουν ως σκοπό την προαγωγή των γνώσεών τους.

 

θ. Μετέχει σε προγράμματα εκπαίδευσης και ανταλλαγών με ξένες χώρες.

 

ι. Ασκεί διοικητικό έργο των εκπαιδευτικών μονάδων.

 

9. Το διδακτικό ωράριο του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, όπως και των έκτακτων αναπληρωτών καθηγητών, είναι αυτό που ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1566/1985, όπως κάθε φορά ισχύει. Το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο, στις εργάσιμες ημέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση έργου που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου, όχι όμως πέρα από έξι ώρες την ημέρα ή τριάντα ώρες την εβδομάδα.

 

10. Το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια του Οργανισμού κατατάσσεται με πράξη του Προέδρου, ύστερα από γνώμη του συμβουλίου της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του παρόντος νόμου, σε θέσεις κατηγορίας και κλάδου της παραγράφου 1 που αντιστοιχούν στα τυπικά προσόντα για διορισμό στον κλάδο στον οποίο υπηρετούν. Για το προσωπικό αυτό ισχύει η παράγραφος 6 της κοινής απόφασης Τ/2220/14-06-2000 (ΦΕΚ 763/Β/2000). Κάθε άλλη διάταξη που αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού αυτού καταργείται.

 

11. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού καθορίζεται η σύνθεση του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού στα εργαστήρια των εκπαιδευτικών μονάδων και μονάδων κατάρτισης, εξειδίκευσης και επιμόρφωσης. Επίσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανατίθενται επιπλέον καθήκοντα ή επιπλέον έργο στο εκπαιδευτικό προσωπικό μόνιμο και έκτακτο πέρα των υποχρεώσεών τους που καθορίζονται από τον παρόντα νόμο και τους κανονισμούς λειτουργίας των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων.

 

12. Οι ωρομίσθιοι και συμβασιούχοι τακτικοί καθηγητές, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις εκπαιδευτικές μονάδες του Οργανισμού κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, συνεχίζουν την εργασιακή τους σχέση μέχρι το χρόνο λήξης της σύμβασής τους.

 

13. Για την επιλογή των εκπαιδευομένων ή των καταρτιζομένων στις εκπαιδευτικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τις μονάδες αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης ή και στα προγράμματα εξειδίκευσης, επιμόρφωσης, μετεκπαίδευσης του Οργανισμού είναι δυνατόν να καθοριστούν κριτήρια επιλογής με υπουργική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 

14. Με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 2470/1998, όπως ισχύουν κάθε φορά, προσδιορίζεται το ύψος της αποζημίωσης του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού που απασχολούνται σε προγράμματα αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης ή σε τμήματα εξειδίκευσης,επιμόρφωσης, μετεκπαίδευσης που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς ή άλλους πόρους πέραν του υποχρεωτικού ή και κανονικού τους ωραρίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.