Νόμος 3127/03 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της παραγράφου 17 του άρθρου 16 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 2940/2001 (ΦΕΚ 180/Α/2001), προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Όσες εργοληπτικές επιχειρήσεις υπέβαλαν μέχρι την 31-12-2002 δήλωση έναρξης διαδικασίας συγχώνευσης, αλλά για οποιονδήποτε λόγο αυτή δεν ολοκληρώθηκε, δικαιούνται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος να υποβάλουν αίτηση έκτακτης επανάκρισης για την κατάταξή τους στην αντίστοιχη κατηγορία και τάξη, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου 2940/2001, ως ανεξάρτητες εταιρείες σε περίπτωση ολοκληρωτικής διάλυσης του σχήματος με το οποίο εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη συγχώνευσή τους ή με τα σχήματα τα οποία προέκυψαν από τη διάσπαση του αρχικού σε μικρότερα ή με το νέο μικρότερο σχήμα σε περίπτωση αποχώρησης μιας ή περισσοτέρων από τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση επανάκρισης αυτοτελώς, με δικαίωμα των λοιπών να κριθούν υπό το νέο σχήμα. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για τα σχήματα που υπέβαλαν αίτηση συγχώνευσης και δεν ολοκλήρωσαν τη διαδικασία της, μέχρι 30-09-2002 και με την προϋπόθεση ότι για τα σχήματα αυτά δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επανάκρισης μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης έκτακτης επανάκρισης μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, παρατείνεται η ισχύς των παλαιών πτυχίων μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης, ενώ, αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, οι μη υποβάλλουσες αίτηση εργοληπτικές επιχειρήσεις διαγράφονται αυτοδίκαια από το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Τυχόν εκδοθείσες αποφάσεις κατάταξης εργοληπτικών επιχειρήσεων ή σχημάτων, στα οποία διασπάστηκαν υπαγομένων στην πιο πάνω ρύθμιση μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές και οι καταταγείσες δεν υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση επανάκρισης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.