Νόμος 2940/01 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων και επανάκριση εργοληπτικών επιχειρήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 16 του νόμου 1418/1984 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η εγγραφή και κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, καθώς και η τακτική και η έκτακτη αναθεώρηση της εγγραφής της, που ορίζονται στο άρθρο αυτό, γίνεται με αίτησή τους.

 

Για την εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2 έως και 38 του παρόντος άρθρου. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθορίζονται τα όρια του Συντελεστή Κατάταξης Γ, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 30, τα μεγέθη του Τμήματος Α του Τύπου Κατάταξης που χρησιμοποιούνται σαν παρονομαστές των κλασμάτων α1, α2, α3, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 33, και η συνολική βαθμολογία ανά τάξη Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 34.

 

2. Η εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση στηρίζεται σε όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εξέταση της αίτησης και τον έλεγχο της ακρίβειας των υποβαλλόμενων στοιχείων και τα οποία υποχρεούνται να υποβάλουν οι εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται από την υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων που είναι αρμόδια για την τήρηση του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Μεταξύ των στοιχείων αυτών περιλαμβάνονται ιδίως τα πιστοποιητικά Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, τα οποία συντάσσονται από τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής, για κάθε έργο, και περιέχουν πληροφορίες και αξιολογήσεις για τη δημοπρασία και την ανάδοχο επιχείρηση, για τις τεχνικές επιχειρήσεις που έχουν συμπράξει στην κατασκευή του έργου με συμβάσεις κατασκευαστικής κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας, οι οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων των τριών τελευταίων ετών, οι προσωρινές οικονομικές καταστάσεις πριν την υποβολή αίτησης, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, οι ειδικές καταστάσεις τιμολογίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων, τα τιμολόγια ιδιωτικών έργων όλων των κατηγοριών, τα δικαιολογητικά πιστοποίησης των παγίων στοιχείων και της αξίας τους (οικόπεδα, γήπεδα, κτίρια, μηχανολογικός εξοπλισμός και μεταφορικά μέσα πλην επιβατικών αυτοκινήτων), δικαιολογητικά για την απόδειξη της βασικής και της συμπληρωματικής στελέχωσης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο για την αξιολόγηση των εργοληπτικών επιχειρήσεων Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.

 

3. Η στελέχωση της εργοληπτικής επιχείρησης, με στελέχη που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών παρακολουθείται από την υπηρεσία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, ώστε τα στελέχη αυτά να συμμετέχουν ενεργά στο έργο της επιχείρησης. Η υπηρεσία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων μπορεί να παραπέμπει τα ανωτέρω στελέχη, των οποίων η συμμετοχή κρίνεται εικονική ή ανεπαρκής, στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο.

 

Η ελάχιστη στελέχωση της επιχείρησης πρέπει να είναι συνεχής καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της και να αποδεικνύεται με βεβαίωση ασφάλισης του προσωπικού από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα. Οποιαδήποτε μεταβολή στελεχών της επιχείρησης, που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών, γίνεται ύστερα από αίτηση της επιχείρησης ή του στελέχους προς την Επιτροπή του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, η οποία εγκρίνει τη μεταβολή αυτή εξετάζοντας τους προβαλλόμενους λόγους μεταβολής.

 

4. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να καθορίζεται ο τύπος και τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να περιέχουν τα πιστοποιητικά Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, που εκδίδει ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής, τα χρονικά διαστήματα έκδοσης και κοινοποίησής τους στον ανάδοχο και τις λοιπές τεχνικές επιχειρήσεις που έχουν συμπράξει στην κατασκευή του έργου, ο τρόπος υποβολής τους στην υπηρεσία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, καθώς και κάθε σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση μπορεί να ορισθεί προθεσμία μέσα στην οποία τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται από τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, εντός συγκεκριμένων χρονικών προθεσμιών, ανεξάρτητα από την υποβολή αίτησης τακτικής ή έκτακτης αναθεώρησης της εγγραφής τους. Η παράλειψη υποβολής των στοιχείων αυτών, με ευθύνη της εργοληπτικής επιχείρησης, συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος να τα επικαλεσθεί κατά την υποβολή αίτησης τακτικής ή έκτακτης αναθεώρησης, ταυτόχρονα δε δίνει το δικαίωμα στην υπηρεσία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων να προχωρήσει με πρωτοβουλία της σε έκτακτη αναθεώρηση της εγγραφής της επιχείρησης.

 

Ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής οφείλει να συντάσσει και υποβάλλει τα σχετικά πιστοποιητικά με τις αρμόδιες υπηρεσίες του, οι υπάλληλοι των οποίων, σε περίπτωση που αμελούν να το πράξουν, υπέχουν και πειθαρχικές ευθύνες, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 6 του νόμου 1418/1984, που προστέθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 2 του νόμου 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/1994).

 

5. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις, που λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, υποχρεούνται να υποβάλουν ετησίως τις οικονομικές τους καταστάσεις και έκθεση δραστηριότητας, πριν από το τέλος του πρώτου εξαμήνου του έτους που έπεται της χρήσης στην οποία αναφέρονται οι οικονομικές καταστάσεις. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζεται η διαδικασία υποβολής των ανωτέρω στοιχείων και κάθε σχετικό θέμα.

 

6. Κάθε επιχείρηση υποχρεούται, μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του επόμενου έτους κάθε χρήσης, να καταθέτει στην υπηρεσία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πιστοποίηση του κύκλου εργασιών της από ιδιωτικά έργα. Η παράλειψη της υποβολής των στοιχείων αυτών, μέσα στην προθεσμία αυτή, συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος της επιχείρησης να επικαλεσθεί τον κύκλο εργασιών από τα έργα αυτά. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται τα στοιχεία αυτά και κάθε άλλο θέμα.

 

7. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 17 εφαρμόζονται αναλόγως και για τα πιστοποιητικά Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.

 

8. Η κατάταξη στις κατηγορίες και τις τάξεις του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ισχύει για μία τριετία (τακτική αναθεώρηση). Κατ' εξαίρεση η έκτακτη κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων που προέρχονται από συγχώνευση επιχειρήσεων του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, οι οποίες και κρίνονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 17 και επόμενες, ισχύει για μία εξαετία.

 

9. Αν η εργοληπτική επιχείρηση δεν υποβάλει αίτηση τακτικής αναθεώρησης, μέσα σε εξήντα ημέρες, από τη συμπλήρωση της τριετίας ή εξαετίας, κατά περίπτωση, τεκμαίρεται ότι ελλείπουν οι προϋποθέσεις παραμονής της στις κατηγορίες και τάξεις που έχει καταταχθεί και διαγράφεται από το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Για τη διαγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη μέσα σε ένα μήνα από την πάροδο της προθεσμίας των εξήντα ημερών.

 

10. Η υπηρεσία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων μπορεί να ενεργήσει οποτεδήποτε έκτακτη αναθεώρηση αν διακριβωθούν νεότερα δυσμενή στοιχεία που επηρεάζουν αρνητικά την ομαλή και αξιόπιστη λειτουργία της επιχείρησης, διαγράφοντάς την από ορισμένες ή όλες τις κατηγορίες έργων ή υποβιβάζοντάς την από την τάξη της εγγραφής της.

 

11. Η τακτική ή έκτακτη αναθεώρηση μπορεί να συνδυασθεί με μεταβολή στις κατηγορίες και τάξεις για τις οποίες είχε εγκριθεί στο παρελθόν η εγγραφή της επιχείρησης. Η μεταβολή αυτή μπορεί να περιλαμβάνει και διαγραφή από κατηγορίες ή υποβιβασμό σε τάξη, έστω και αν αυτό δεν ζητήθηκε από την επιχείρηση.

 

12. Μετά την παρέλευση διετίας από την έκτακτη επανάκριση, που προβλέπεται στις παραγράφους 17 και επόμενες, μπορεί να γίνει έκτακτη αναθεώρηση με αίτηση της επιχείρησης.

 

13. Η εγγραφή, η κατάταξη ή η αναθεώρηση της εργοληπτικής επιχείρησης στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων γίνεται από την Επιτροπή Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Η Επιτροπή αρνείται την εγγραφή εργοληπτικής επιχείρησης στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ή την κατάταξη στην κατηγορία ή τάξη για την οποία έχει υποβληθεί η αίτηση, αν από τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 2 κρίνει ότι η επιχείρηση αυτή δεν έχει την απαιτούμενη τεχνική ιδιότητα και τεχνική ικανότητα, με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 1. Η κατάταξη εργοληπτικών επιχειρήσεων στις τάξεις έκτη και έβδομη γίνεται με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής.

 

14. Η Επιτροπή Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εισηγείται τη λήψη μέτρων σχετικά με τη βελτίωση του τρόπου τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, σχετικά με τον τρόπο που καταρτίζονται και αξιολογούνται τα πιστοποιητικά Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, παρακολουθεί την τήρηση του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και υποβάλλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων εκθέσεις. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ορίζονται ο αριθμός των μελών της Επιτροπής Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, η διάρκεια της θητείας τους και γίνεται ο διορισμός τους. Στην Επιτροπή περιλαμβάνονται δημόσιοι υπάλληλοι, δύο εκπρόσωποι του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ένας εκπρόσωπος της Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ) και τέσσερις εκπρόσωποι των πανελλήνιων επαγγελματικών εργοληπτικών Οργανώσεων, οι οποίοι υποδεικνύονται από τις Οργανώσεις αυτές.

 

15. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, τη συγκέντρωση και παροχή στοιχείων από την υπηρεσία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και κάθε σχετικό θέμα για τη συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζονται τα θέματα εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων επιχειρήσεων για εξειδικευμένες εργασίες και υποκατηγορίες ορισμένων έργων, η κατάταξη αυτών στις νέες τάξεις του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, καθώς και τα όρια του προϋπολογισμού έργων που αυτές μπορούν να αναλαμβάνουν. Με όμοια απόφαση μπορεί να ορίζονται τα θέματα τήρησης από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις μητρώων εργοληπτικών επιχειρήσεων, των πτυχιούχων εργοδηγών, των κατόχων σχετικών αδειών και των εμπειροτεχνών, τα όρια προϋπολογισμών δημοσίων έργων που επιτρέπεται να αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις αυτές, ο τρόπος αξιολόγησης των επιχειρήσεων αυτών και της κατάταξής τους στα ανωτέρω νομαρχιακά μητρώα, καθώς και οι περιπτώσεις μικρών έργων, την κατασκευή των οποίων μπορούν να αναλάβουν επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.

 

16. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να ανατίθενται καθήκοντα συμβούλου σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή στο Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών προς υποβοήθηση της υπηρεσίας τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, για τον έλεγχο της ακρίβειας των υποβαλλόμενων αιτήσεων επανάκρισης, τακτικής και έκτακτης αναθεώρησης των εργοληπτικών επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, καθώς και της παροχής κάθε είδους τεχνικής βοήθειας.

 

17. Μέχρι την 31-12-2001 οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες σε οποιαδήποτε τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων υποχρεούνται είτε αυτοτελώς είτε ύστερα από συγχώνευση μεταξύ τους, μόνο με βάση τις διατάξεις του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993) και του κανονιστικού νόμου [Ν] 2190/1920, να υποβάλουν αίτηση έκτακτης επανάκρισης για την κατάταξή τους στην αντίστοιχη κατηγορία και τάξη, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος αυτός, τα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις που θα εκδοθούν με εξουσιοδότησή του. Εργοληπτικές επιχειρήσεις, που δεν υποβάλουν αίτηση μέσα στην προθεσμία αυτή, διαγράφονται αυτοδικαίως από το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Για τη διαγραφή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη, μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της σχετικής αίτησης. Η απόφαση κατάταξης της εργοληπτικής επιχείρησης στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης στην υπηρεσία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Όσες εργοληπτικές επιχειρήσεις υποβάλουν στην υπηρεσία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, μέχρι την 31-12-2001, δήλωση έναρξης της διαδικασίας συγχώνευσης, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση μέχρι την 30-09-2002. Στην ανωτέρω δήλωση έναρξης διαδικασίας συγχώνευσης πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά οι εταιρείες του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στη συγχώνευση, χωρίς δυνατότητα αλλαγής.

 

Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να δίδεται παράταση στις πιο πάνω προθεσμίες, εφόσον διαπιστωθεί ότι αυτές δεν επαρκούν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επανάκρισης.

 

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και επί αποσχίσεως - εισφοράς κατασκευαστικού κλάδου μεταξύ εργοληπτικών επιχειρήσεων Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Στην περίπτωση αυτή ο αποσχιζόμενος - εισφερόμενος κλάδος λογίζεται, για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, ως αυτοτελής εργοληπτική επιχείρηση Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και στα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνεται και το εργοληπτικό πτυχίο της επιχείρησης από την οποία προέρχεται ο κλάδος που αποσχίσθηκε και εισφέρθηκε στη νέα εταιρεία.

 

Κατ' εξαίρεση, ελληνικές τεχνικές εταιρείες που είχαν εργοληπτικό πτυχίο Ε' τάξης κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 1418/1984 και είχαν καταταγεί προσωρινά στη ζ' τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, οι οποίες ανέπτυξαν αποκλειστικά εργοληπτική δραστηριότητα σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν υπέβαλαν αίτηση επανάκρισης και κατάταξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 4 του νόμου 2229/1994, λόγω προβλημάτων των χωρών αυτών και αναστολής εκ μέρους τους, των πληρωμών προς αυτές, μπορούν να υποβάλουν αίτηση κατάταξης στη ΣΤ' τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου 1418/1984, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 2229/1994, εφόσον έχουν τις προβλεπόμενες νόμιμες προϋποθέσεις για κατάταξη στην τάξη αυτή, προσκομίσουν πιστοποιητικά εκτέλεσης έργων στις χώρες αυτές και έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους προς το ελληνικό δημόσιο. Η αίτηση κατάταξης των εταιρειών αυτών θα πρέπει να υποβληθεί στην υπηρεσία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και θεωρείται εκκρεμής αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου αυτού.

 

Ως εμπειρία τριετίας για την κατάταξή τους στη Στ' τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων της παλαιάς διαβάθμισης, θα υπολογισθεί εκείνη που αποκτήθηκε στο παρελθόν, βεβαιώνεται από πιστοποιητικά εκτέλεσης έργων και αποδεικνύεται από τις βεβαιωμένες απαιτήσεις των εταιρειών αυτών κατά των χωρών αυτών.

 

18. Οι τάξεις του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ορίζονται σε επτά και επιπλέον αυτών ορίζονται και δύο ειδικές τάξεις οι Α1, Α2 για μικρές επιχειρήσεις. Η κατάταξη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των εργοληπτικών επιχειρήσεων γίνεται σε μία ή περισσότερες από τις εξής βασικές κατηγορίες έργων: οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών, λιμενικών, βιομηχανικών και ενεργειακών. Κάθε επιχείρηση κατατάσσεται σε μία μόνο τάξη για κάθε κατηγορία. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να αναπροσδιορίζονται οι κατηγορίες αυτές και το περιεχόμενό τους με σκοπό τη μεγαλύτερη εξειδίκευση των κατηγοριών και να ρυθμίζονται τα μεταβατικά ζητήματα που ανακύπτουν στην περίπτωση αυτή.

 

19. Η κατάταξη εργοληπτικής επιχείρησης στην έβδομη τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων συνεπάγεται την κατάταξή της σε όλες τις βασικές κατηγορίες έργων. Η κατάταξη εργοληπτικής επιχείρησης στην έκτη ή στην πέμπτη τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων συνεπάγεται την κατάταξή της σε όλες τις βασικές κατηγορίες έργων, αν κατά την επανάκρισή της πληροί τις προϋποθέσεις κατάταξής της τουλάχιστον σε τέσσερις από τις κατηγορίες αυτές.

 

20. Στις ειδικές τάξεις Α1 και Α2 του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων κατατάσσονται εργοληπτικές επιχειρήσεις με μόνο κριτήριο τη στελέχωσή τους από τεχνικούς εγγεγραμμένους στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών, χωρίς την εφαρμογή του Τύπου Κατάταξης, ως εξής:

 

α. στην Α1, εργοληπτική επιχείρηση η οποία περιλαμβάνει στη βασική της στελέχωση τουλάχιστον έναν τεχνικό Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Α' βαθμίδας,

 

β. στην Α2, εργοληπτική επιχείρηση η οποία περιλαμβάνει στη βασική της στελέχωση τουλάχιστον έναν τεχνικό Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Β' βαθμίδας ή δύο τεχνικούς Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Α' βαθμίδας.

 

21. Στην πρώτη τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων κατατάσσεται εργοληπτική επιχείρηση, χωρίς την εφαρμογή του Τύπου Κατάταξης, αν διαθέτει τις εξής ελάχιστες προϋποθέσεις:

 

α. περιλαμβάνει στη βασική της στελέχωση τουλάχιστον δύο τεχνικούς Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Α' βαθμίδας και έναν τεχνικό Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Β' βαθμίδας ή δύο τεχνικούς Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Β' βαθμίδας ή έναν τεχνικό Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Γ βαθμίδας,

 

β. διαθέτει, κατά την υποβολή της αίτησης, καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών ή εβδομήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα οκτώ (73.368) ΕΥΡΩ.

 

22. Στη δεύτερη τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων κατατάσσεται εργοληπτική επιχείρηση, χωρίς την εφαρμογή του Τύπου Κατάταξης, αν διαθέτει τις εξής ελάχιστες προϋποθέσεις:

 

α. περιλαμβάνει στη βασική της στελέχωση τουλάχιστον δύο τεχνικούς Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Γ' βαθμίδας ή έναν τεχνικό Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Γ' βαθμίδας και δύο τεχνικούς Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Β' βαθμίδας ή έναν τεχνικό Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας,

 

β. διαθέτει, κατά την υποβολή της αίτησης, τραπεζικές καταθέσεις, τουλάχιστον σαράντα οκτώ εκατομμυρίων (48.000.000) δραχμών ή εκατόν σαράντα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα έξι (140.866) ΕΥΡΩ,

 

γ. διαθέτει πάγια στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας δώδεκα εκατομμυρίων (12.000.000) δραχμών ή τριάντα πέντε χιλιάδων διακοσίων δεκαεπτά (35.217) ΕΥΡΩ. Τα πάγια στοιχεία αυτά αφορούν γήπεδα, οικόπεδα, κτίρια, μηχανολογικό εξοπλισμό και μεταφορικά μέσα, εκτός τα επιβατικά αυτοκίνητα. Ως αξία παγίων για τα ακίνητα λαμβάνεται, κατ' επιλογή της επιχείρησης, είτε η αντικειμενική αξία που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, πιστοποιημένη από συμβολαιογράφο, είτε η αξία αυτών, όπως προσδιορίζεται από τα οριστικά συμβόλαια αγοράς ή το κόστος ιδιοκατασκευής τους, όπως είναι εγγεγραμμένο στα βιβλία της επιχείρησης. Για τον εξοπλισμό και τα μεταφορικά μέσα, η αξία τους προσδιορίζεται με βάση την παράγραφο 29 περίπτωση γ'.

 

23. Στην τρίτη τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων κατατάσσεται εργοληπτική επιχείρηση με μορφή ανώνυμης εταιρείας, χωρίς την εφαρμογή του Τύπου Κατάταξης, αν διαθέτει τις εξής ελάχιστες προϋποθέσεις:

 

α. περιλαμβάνει στη βασική της στελέχωση τουλάχιστον δύο τεχνικούς Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας και έναν τεχνικό Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Γ' βαθμίδας. Εναλλακτικά μπορεί να αντικατασταθεί ο ένας τεχνικός Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας με δύο τεχνικούς Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Γ' βαθμίδας ή ο ένας τεχνικός Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Γ' βαθμίδας με δύο τεχνικούς Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Β' βαθμίδας,

 

β. διαθέτει Ίδια Κεφάλαια, όπως ορίζονται στην παράγραφο 29 περίπτωση β', τουλάχιστον ίσα με το πενήντα τοις εκατό (50%) των Ιδίων Κεφαλαίων της τάξης αυτής, όπως ορίζονται στην παράγραφο 33,

 

γ. διαθέτει πάγια στοιχεία, όπως ορίζονται στην παράγραφο 29 περίπτωση γ', αξίας τουλάχιστον ίσης με το πενήντα τοις εκατό (50%) των παγίων της τάξης αυτής, όπως ορίζονται στην παράγραφο 33.

 

Για εργοληπτική επιχείρηση που είναι ήδη εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων επιπλέον ελάχιστη προϋπόθεση κατάταξης στην τάξη αυτή αποτελεί η τήρηση των δεικτών βιωσιμότητας, που προκύπτουν από τις κάτωθι σχέσεις οικονομικών μεγεθών, όπως αναγράφονται στην οικονομική κατάσταση του έτους 2000 ή την προσωρινή οικονομική κατάσταση αυτής που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και δημοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης, ως εξής:

 

α. Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΙΚ), όπως αυτό αναγράφεται στο σκέλος του Παθητικού, προς το Σύνολο Υποχρεώσεων (ΣΥ). Ως Σύνολο Υποχρεώσεων ορίζεται το άθροισμα των βραχυπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της επιχείρησης, με εξαίρεση τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις που δεν αφορούν τραπεζικό δανεισμό, όπως αυτές προσδιορίζονται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή, και

 

β. Κυκλοφορούν Ενεργητικό (ΚΕ), όπως αυτό αναγράφεται στο σκέλος του Ενεργητικού, προς τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (ΒΥ), όπως αυτές αναγράφονται στο σκέλος του Παθητικού.

 

Οι δείκτες βιωσιμότητας πρέπει να είναι μεγαλύτεροι της μονάδας, δηλαδή: ΙΚ / ΣΥ > 1 και ΚΕ / ΒΥ > 1.

 

24. Στην τρίτη τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων κατατάσσεται εργοληπτική επιχείρηση με μορφή ανώνυμης εταιρείας, με εφαρμογή του Τύπου Κατάταξης, αν διαθέτει τις εξής ελάχιστες προϋποθέσεις:

 

α. περιλαμβάνει στη βασική της στελέχωση τουλάχιστον δύο τεχνικούς Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας. Εναλλακτικά μπορεί να αντικατασταθεί ο ένας τεχνικός Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας με δύο τεχνικούς Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Γ' βαθμίδας,

 

β. διαθέτει Ίδια Κεφάλαια, όπως ορίζονται στην παράγραφο 29 περίπτωση β', τουλάχιστον ίσα με το πενήντα τοις εκατό (50%) των Ιδίων Κεφαλαίων της τάξης αυτής, όπως ορίζονται στην παράγραφο 33,

 

γ. διαθέτει πάγια στοιχεία, όπως ορίζονται στην παράγραφο 29 περίπτωση γ', αξίας τουλάχιστον ίσης με το 50% των παγίων της τάξης αυτής, όπως ορίζονται στην παράγραφο 33.

 

25. Για την κατάταξη εργοληπτικής επιχείρησης και σε πρόσθετες κατηγορίες έργων, εκτός της βασικής, απαιτείται να διαθέτει για καθεμία από αυτές συμπληρωματική στελέχωση. Τα στελέχη για καθεμία από τις πρόσθετες κατηγορίες έργων μπορεί να είναι τα ίδια πρόσωπα της βασικής στελέχωσης, εγγεγραμμένα σε αντίστοιχη κατηγορία και τάξη του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών ή και άλλα πρόσωπα. Για τη συμπληρωματική στελέχωση κάθε πρόσθετης κατηγορίας έργων, απαιτείται τουλάχιστον:

 

α. Στην Α1 τάξη, τουλάχιστον ένας τεχνικός Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Α' βαθμίδας.

 

β. Στην Α2 τάξη, τουλάχιστον ένας τεχνικός Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Β' βαθμίδας.

 

γ. Στην 1η τάξη, τουλάχιστον ένας τεχνικός Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Β' βαθμίδας ή δύο τεχνικοί Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Α' βαθμίδας.

 

δ. Στην 2η τάξη, τουλάχιστον ένας τεχνικός Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Γ' βαθμίδας ή δύο τεχνικοί Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Β' βαθμίδας.

 

ε. Στην 3η τάξη, ένας τεχνικός Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας ή δύο τεχνικοί Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Γ' βαθμίδας.

 

26. Στην τέταρτη, πέμπτη, έκτη και έβδομη τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων κατατάσσονται εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ή επιχειρήσεις που προέρχονται από συγχώνευση εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων., με την εφαρμογή του Τύπου Κατάταξης, αν διαθέτουν τις εξής ελάχιστες προϋποθέσεις:

 

α. περιλαμβάνουν στη βασική και συμπληρωματική τους στελέχωση τον αντίστοιχο, για κάθε τάξη, ελάχιστο αριθμό τεχνικών εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών, ως εξής:

 

α)α. Στην τέταρτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων απαιτείται στελέχωση τουλάχιστον τριών τεχνικών Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας και ενός τεχνικού Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Γ βαθμίδας. Για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων, μέχρι και την τέταρτη, απαιτείται συμπληρωματική στελέχωση τουλάχιστον δύο τεχνικών Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας. Για κάθε επιπλέον κατηγορία απαιτείται συμπληρωματική στελέχωση ενός τεχνικού Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας.

 

β)β. Στην πέμπτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων απαιτείται στελέχωση τουλάχιστον τεσσάρων τεχνικών Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας και ενός τεχνικού Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Γ βαθμίδας. Για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων, μέχρι την τέταρτη, απαιτείται συμπληρωματική στελέχωση τουλάχιστον τριών τεχνικών Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας. Για κάθε επιπλέον κατηγορία απαιτείται συμπληρωματική στελέχωση ενός τεχνικού Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας.

 

γ)γ. Στην έκτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων απαιτείται στελέχωση τουλάχιστον έξι τεχνικών Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας και τεσσάρων τεχνικών Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Γ βαθμίδας. Για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων, μέχρι και την τέταρτη, απαιτείται συμπληρωματική στελέχωση τουλάχιστον τεσσάρων τεχνικών Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας. Για τις επιπλέον κατηγορίες απαιτείται συμπληρωματική στελέχωση ενός τεχνικού Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας ανά κατηγορία.

 

δ)δ. Στην έβδομη τάξη απαιτείται στελέχωση τουλάχιστον δεκαοκτώ τεχνικών Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας και δεκατεσσάρων τεχνικών Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Γ βαθμίδας. Από τη στελέχωση αυτή απαιτείται τουλάχιστον οι δώδεκα τεχνικοί Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας να είναι εγγεγραμμένοι σε τρεις κατηγορίες έργων, ένας τεχνικός Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας να είναι εγγεγραμμένος στην κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών έργων και ένας τεχνικός Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας να είναι εγγεγραμμένος στην κατηγορία βιομηχανικών και ενεργειακών έργων.

 

Εναλλακτικά για τις τάξεις 4η, 5η, 6η μπορεί να αντικατασταθεί στη βασική και στη συμπληρωματική τους στελέχωση, ένας τεχνικός Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας με δύο τεχνικούς Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Γ' βαθμίδας και ένας τεχνικός Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Γ' βαθμίδας με δύο τεχνικούς Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Β' βαθμίδας. Για την 7η τάξη μπορούν να αντικατασταθούν τόσο στη βασική, όσο και στη συμπληρωματική της στελέχωση, μέχρι τέσσερις τεχνικοί Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας με οκτώ τεχνικούς Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Γ' βαθμίδας και μέχρι τέσσερις τεχνικοί Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Γ βαθμίδας με οκτώ τεχνικούς Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Β' βαθμίδας.

 

Για τις πιο πάνω τάξεις τα στελέχη για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων, εκτός της βασικής κατηγορίας, μπορεί να είναι τα ίδια πρόσωπα της βασικής στελέχωσης εγγεγραμμένα σε αντίστοιχη κατηγορία και τάξη του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών ή και άλλα πρόσωπα.

 

β. διαθέτουν αθροιστικά εμπειρία την τελευταία τριετία για τη βασική κατηγορία έργων είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του κύκλου εργασιών της τάξης στην οποία ζητείται η κατάταξη, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 33, και πέντε τοις εκατό (5%) για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για την έβδομη τάξη.

 

γ. διαθέτουν ίδια κεφάλαια, όπως ορίζονται στην παράγραφο 29 στην περίπτωση β', τουλάχιστον ίσα με το πενήντα τοις εκατό (50%) των ιδίων κεφαλαίων της τάξης στην οποία ζητείται η κατάταξη, όπως ορίζονται στην παράγραφο 33.

 

δ. διαθέτουν πάγια στοιχεία, όπως ορίζονται στην παράγραφο 29 στην περίπτωση γ', αξίας τουλάχιστον ίσης με το πενήντα τοις εκατό (50%) των παγίων της τάξης, στην οποία ζητείται η κατάταξη, όπως ορίζονται στην παράγραφο 33. Από τα πιο πάνω πάγια, υποχρεωτικά το τριάντα τοις εκατό (30%) πρέπει να είναι ακίνητα (γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια) και το τριάντα τοις εκατό (30%) μηχανολογικός εξοπλισμός και κάθε είδους μεταφορικά μέσα, εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα.

 

ε. ελάχιστη προϋπόθεση κατάταξης εργοληπτικής επιχείρησης στις τάξεις τέταρτη, πέμπτη, έκτη και έβδομη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων αποτελεί η τήρηση των δεικτών βιωσιμότητας, που προκύπτουν από τις κάτωθι σχέσεις οικονομικών μεγεθών, όπως αναγράφονται στην οικονομική κατάσταση του έτους 2000 ή την προσωρινή οικονομική κατάσταση αυτής, που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και δημοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης, ως εξής:

 

α)α. Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΙΚ), όπως αυτό αναγράφεται στο σκέλος του Παθητικού, προς το Σύνολο Υποχρεώσεων (ΣΥ). Ως Σύνολο Υποχρεώσεων ορίζεται το άθροισμα των βραχυπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της επιχείρησης, με εξαίρεση τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις που δεν αφορούν τραπεζικό δανεισμό, όπως αυτές προσδιορίζονται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή και,

 

β)β. Κυκλοφορούν Ενεργητικό (ΚΕ), όπως αυτό αναγράφεται στο σκέλος του Ενεργητικού, προς τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (ΒΥ), όπως αυτές αναγράφονται στο σκέλος του Παθητικού.

 

Οι δείκτες βιωσιμότητας, για επιχειρήσεις που κατατάσσονται στις τάξεις τέταρτη, πέμπτη, έκτη και έβδομη πρέπει να είναι μεγαλύτεροι της μονάδας, δηλαδή: ΙΚ / ΣΥ > 1 και ΚΕ / ΒΥ > 1.

 

27. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι δείκτες βιωσιμότητας, όπως ορίζονται στις παραγράφους 23 και 26, η επιχείρηση διαγράφεται και δεν έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης επανάκρισης σε καμία τάξη του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών.

 

28. Για κατάταξη στις ειδικές τάξεις Α1, Α2, στην πρώτη και στη δεύτερη τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων δεν απαιτείται νομική μορφή εταιρικού σχήματος. Για κατάταξη στις τάξεις τρίτη έως και έβδομη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων απαιτείται νομική μορφή ανώνυμης εταιρείας.

 

29. Ο Τύπος Κατάταξης που εφαρμόζεται για την επανάκριση των εργοληπτικών επιχειρήσεων Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και την κατάταξή τους σε μία από τις τάξεις τρίτη έως και έβδομη της νέας διαβάθμισης, αναλύεται ως εξής:

 

{(Α x 70%) + (Β x 30%) } Χ Γ = Συνολική Βαθμολογία όπου:

 

Τμήμα Α = {(α1 x 60%) + (α2 x 20%) + (α3 x 20%)} και,

 

α1 = Κύκλος Εργασιών Χρήσεων 1998, 1999, 2000 Κύκλος Εργασιών, όπως ορίζεται για κάθε τάξη στην παράγραφο 33

 

α2 = Ιδία Κεφάλαια, όπως ορίζονται στην παράγραφο 29 περίπτωση β' Ιδία Κεφάλαια, όπως ορίζονται για κάθε τάξη στην παράγραφο 33

 

α3 = Πάγια, όπως ορίζονται στην παράγραφο 29 περίπτωση γ' Πάγια, όπως ορίζονται για κάθε τάξη στην παράγραφο 33

 

όπου:

 

Τμήμα Β = {(β1 x 40%) + (β2 x 30%) + (β3 x 30%)}

 

και,

 

β1 = Ιδία Κεφάλαια, όπως ορίζονται στην παράγραφο 29 περίπτωση β' Σύνολο Ενεργητικού

 

β2 = Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού -Συμμετοχές και άλλες Απαιτήσεις Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού

 

β3 = Κυκλοφορούν Ενεργητικό - Απαιτήσεις Κυκλοφορούν Ενεργητικό όπου:

 

Τμήμα Γ = Συντελεστής Κατάταξης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 30, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που κατατάσσονται αυτοτελώς και όπως ορίζεται στην παράγραφο 31 για τις επιχειρήσεις που προέρχονται από συγχώνευση εργοληπτικών επιχειρήσεων Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.

 

α. Ως αριθμητής του κλάσματος α1 λαμβάνεται ο κύκλος εργασιών της εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, ο οποίος πραγματοποιήθηκε από την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό κατά τις χρήσεις των ετών 1998, 1999, 2000. Ο ανωτέρω κύκλος εργασιών προσδιορίζεται ως εξής:

 

α)α. Για δημόσια έργα που εκτελέστηκαν στο εσωτερικό λαμβάνεται υπόψη μόνο αυτός

 

που προκύπτει από πιστοποιητικά του κυρίου του έργου ή του φορέα κατασκευής, αν έχουν εκδοθεί αντίστοιχα τιμολόγια για τις εργασίες αυτές και έχουν περιληφθεί στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησης. Για τον έλεγχο της ακρίβειας των υποβαλλόμενων στοιχείων η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει επικυρωμένα αντίγραφα των πιστοποιητικών των κυρίων των έργων ή των φορέων κατασκευής, των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, καθώς και κατάσταση των τιμολογίων εσόδων που έχει εκδώσει και αφορά τα πιστοποιητικά των κυρίων των έργων ή των φορέων κατασκευής, όπως επίσης και κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο που ζητηθεί από την υπηρεσία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.

 

β)β. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, που εκτελέστηκαν στο εξωτερικό, λαμβάνεται υπόψη μόνο αυτός που προκύπτει από επικυρωμένο πιστοποιητικό του κυρίου του έργου ή του φορέα κατασκευής και τα αντίστοιχα τιμολόγια εσόδων για τις εργασίες αυτές. Τα ανωτέρω τιμολόγια πρέπει να έχουν περιληφθεί στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησης, αν δεν έχουν φορολογηθεί στο εξωτερικό ή απαλλάσσονται της φορολογίας στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που αυτά έχουν φορολογηθεί στο εξωτερικό πρέπει να προσκομίζεται και η δήλωση φορολογίας που έχει υποβληθεί από την επιχείρηση στις αρμόδιες φορολογικές αρχές της χώρας που εκτελέστηκε το έργο, επικυρωμένη για τη γνησιότητά της από τις αρχές αυτές. Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό είναι του φορέα κατασκευής πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση της αρμόδιας δημόσιας αρχής της χώρας που εκτελέστηκε το έργο, από την οποία να προκύπτει ότι ο ανάδοχος ανέλαβε και κατασκεύασε το έργο ή μέρος αυτού, καθώς και το συμφωνητικό βεβαίωσης της χρονολογίας για την ανάθεση από τον ανάδοχο στην επιχείρηση της κατασκευής του έργου ή μέρους αυτού.

 

γ)γ. Για ιδιωτικά έργα που εκτελέστηκαν στο εσωτερικό λαμβάνεται υπόψη μόνο αυτός που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησης και αποδεικνύεται από τα τιμολόγια εσόδων που εκδόθηκαν από αυτή προς τον κύριο του έργου ή από τα οριστικά συμβόλαια πώλησης των ακινήτων. Για τον έλεγχο της ακρίβειας των υποβαλλόμενων στοιχείων που αφορούν ιδιωτικά έργα, η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει επικυρωμένα αντίγραφα των συμβολαίων πώλησης, επικυρωμένα αντίγραφα των πιστοποιητικών των κυρίων των έργων, κατάσταση των τιμολογίων εσόδων που έχει εκδώσει για τα πιο πάνω έργα, τα αντίστοιχα τιμολόγια εσόδων και κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο που ζητηθεί από την υπηρεσία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.

 

δ)δ. Τόσο για τα δημόσια όσο και για τα ιδιωτικά έργα δεν λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος εργασιών που προκύπτει από συμβάσεις έργου μεταξύ εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και τα αντίστοιχα τιμολόγια εσόδων που έχει εκδώσει καθεμία από τις επιχειρήσεις αυτές προς την άλλη, ανεξάρτητα αν αυτά περιλαμβάνονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους, εκτός εάν υπάρχει εγκεκριμένη, από τον κύριο του έργου, υπεργολαβία. Στις περιπτώσεις αυτές προσκομίζεται η σύμβαση του ανάδοχου με τον υπεργολάβο, η οποία θα πρέπει να έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία κατά τη διάρκεια σύναψης της σύμβασης, και τα εκδοθέντα τιμολόγια εσόδων. Ο ανωτέρω κύκλος εργασιών του υπεργολάβου αφαιρείται από τον κύκλο εργασιών του ανάδοχου.

 

ε)ε. Ο κύκλος εργασιών της εργοληπτικής επιχείρησης για δημόσιο και ιδιωτικό έργο από συμμετοχή σε κοινοπραξία, στην οποία ανατέθηκε η κατασκευή του, ή που συστήθηκε μεταξύ του ανάδοχου και άλλων εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, λαμβάνεται υπόψη μόνο εφόσον έχουν καταθέσει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία επικυρωμένο αντίγραφο από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία του εγγράφου σύστασής τους ή το καταθέσουν μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, έχουν εκδοθεί αντίστοιχα τιμολόγια για τις εργασίες των ανωτέρω έργων και έχουν συμπεριληφθεί στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της κοινοπραξίας. Ειδικά οι κοινοπραξίες μεταξύ του ανάδοχου και άλλων εργοληπτικών επιχειρήσεων του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, που έχουν συσταθεί πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου, δεν εμπίπτουν στην απαγόρευση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του νόμου 1418/1984, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

 

Ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων από τη συμμετοχή της στην ανωτέρω κοινοπραξία προκύπτει από τον επιμερισμό σε αυτήν του κύκλου εργασιών που της αντιστοιχεί, σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής της, όπως προκύπτει από το κοινοπρακτικό συμφωνητικό. Για τον έλεγχο της ακρίβειας των υποβαλλόμενων στοιχείων, ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να υποβάλει αντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της κοινοπραξίας και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει άλλο συμφωνητικό. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην κοινοπραξία υποχρεούνται να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος αυτής, της βεβαίωσης αποτελεσμάτων προς τα μέλη της, κατάσταση των τιμολογίων εσόδων που έχουν εκδώσει και αφορούν στα πιστοποιητικά των κυρίων των έργων ή των φορέων κατασκευής και κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο που ζητηθεί από την υπηρεσία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.

 

Σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων εργοληπτικών επιχειρήσεων Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, για τον προσδιορισμό του κύκλου εργασιών τους από δημόσια και ιδιωτικά έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, υποβάλλονται τα ανωτέρω στοιχεία για κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που συμμετέχει στη συγχώνευση, καθώς και κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο που ζητηθεί από την υπηρεσία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, για τον έλεγχο της ακρίβειας των υποβαλλόμενων στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση στον αριθμητή α1 του Τμήματος Α του Τύπου Κατάταξης λαμβάνεται υπόψη και ο κύκλος εργασιών, από δημόσια και ιδιωτικά έργα, που πραγματοποιήθηκε από τα στελέχη Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών της επιχείρησης που έχουν Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και αφορά ατομικές επιχειρήσεις ή προσωπικές εταιρείες, για την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για τις χρήσεις των ετών 1998, 1999, 2000, αν προκύπτει από τα ανωτέρω προσδιοριζόμενα στοιχεία των ανωτέρω υποπεριπτώσεων α)α', β)β', γ)γ', δ)δ', ε)ε', όπως αυτά έχουν περιληφθεί στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των ανωτέρω στελεχών.

 

Στις περιπτώσεις για τις οποίες θα χρησιμοποιηθεί ο κύκλος εργασιών των στελεχών αυτών για κατάταξη εργοληπτικής επιχείρησης σε κατηγορία και τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και δεν επιτρέπεται αντικατάσταση τους από τη βασική και συμπληρωματική στελέχωση της επιχείρησης για δύο τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία έκδοσης του πτυχίου της. Σε περίπτωση διαπίστωσης αντικατάστασής τους εντός της διετίας, η υπηρεσία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων μπορεί να καλέσει την επιχείρηση σε επανάκριση.

 

Για τον έλεγχο της ακρίβειας των στοιχείων αυτών, υποβάλλονται επικυρωμένα τα αντίστοιχα παραστατικά κάθε στελέχους της εταιρείας, όπως αναφέρονται ανωτέρω και κάθε άλλο στοιχείο που ζητηθεί από τη υπηρεσία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.

 

β. Ως αριθμητής του κλάσματος α2 λαμβάνεται το μέγεθος που αναφέρεται στο σκέλος του Παθητικού της εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, ως Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, μετά την αφαίρεση των Ειδικών Αφορολόγητων Αποθεματικών Τεχνικών Επιχειρήσεων, στο τμήμα αυτών που δεν έχει φορολογηθεί, του οφειλόμενου Κεφαλαίου και των ποσών που προορίζονται για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Τα πιο πάνω οικονομικά στοιχεία προκύπτουν από την οικονομική κατάσταση του έτους 2000 ή από προσωρινή οικονομική κατάσταση που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και δημοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης. Για το διαχωρισμό των Ειδικών Αφορολόγητων Αποθεματικών Τεχνικών Επιχειρήσεων και τον προσδιορισμό του τμήματος που έχει φορολογηθεί και δεν αφαιρείται από το Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, απαιτείται ειδική βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή.

 

γ. Ως αριθμητής του κλάσματος α3 λαμβάνεται το μέγεθος των παγίων στοιχείων που ανήκουν στην κυριότητα της εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ή στην κατοχή της δυνάμει συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, το οποίο περιλαμβάνει την αξία γηπέδων, οικοπέδων, κτιρίων, μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων, εκτός των επιβατικών αυτοκινήτων.

 

α)α. Ως αξία των ιδιόκτητων παγίων για τα ακίνητα λαμβάνεται, κατ' επιλογή της επιχείρησης, είτε η αντικειμενική αξία που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πιστοποιημένη από συμβολαιογράφο είτε η αξία των ακινήτων (αξία κτήσης ή κόστος ιδιοκατασκευής), όπως αυτή αναφέρεται στην οικονομική κατάσταση του έτους 2000 ή στην προσωρινή οικονομική κατάσταση, χωρίς αποσβέσεις, που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και δημοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης. Η επιχείρηση προσκομίζει ειδική κατάσταση με βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή, στην οποία περιλαμβάνονται αναλυτικά τα ανωτέρω πάγια και υπολογίζεται η συνολική αξία αυτών.

 

β)β. Ως αξία του κύριου και βοηθητικού μηχανολογικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων, εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα της επιχείρησης, λαμβάνεται η αναπόσβεστη αξία τους προσαυξημένη κατά τριάντα τοις εκατό (30%) μετά και την πραγματοποίηση των αποσβέσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Η συνολικά προσδιοριζόμενη αξία του ανωτέρω κύριου και βοηθητικού μηχανολογικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων, εκτός των επιβατικών αυτοκινήτων, δεν μπορεί να υπερβεί τη συνολική αξία κτήσης αυτού. Εναλλακτικά και κατ' επιλογήν της επιχείρησης που υποβάλλει την αίτηση, λαμβάνεται υπόψη η αξία του ανωτέρω κύριου και βοηθητικού μηχανολογικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων, εκτός των επιβατικών αυτοκινήτων, μετά από εκτίμηση ορκωτού εκτιμητή. Η συνολικά προσδιοριζόμενη αξία του ανωτέρω κύριου και βοηθητικού μηχανολογικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων, εκτός των επιβατικών αυτοκινήτων, δεν μπορεί να υπερβεί το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της αξίας κτήσης αυτού, ανεξάρτητα από την εκτίμηση που θα έχει υποβληθεί από την επιχείρηση στην υπηρεσία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Η αξία του κύριου και βοηθητικού μηχανολογικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων, εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα, προκύπτει από την οικονομική κατάσταση του έτους 2000 της επιχείρησης ή από προσωρινή οικονομική κατάσταση που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και δημοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης.

 

Για τον υπολογισμό της αναπόσβεστης αξίας του εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων της επιχείρησης, όπως αυτή προσδιορίζεται ανωτέρω, περιλαμβανομένης της προσαύξησης αυτής κατά τριάντα τοις εκατό (30%), συνυποβάλλεται ειδική βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή.

 

Σε περίπτωση υπολογισμού της αξίας του εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων της επιχείρησης, όπως αυτή προσδιορίζεται ανωτέρω, με χρήση ορκωτών εκτιμητών συνυποβάλλεται έκθεση ορκωτού εκτιμητή εγγεγραμμένου στο Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών.

 

γ)γ. Στον αριθμητή του κλάσματος α3 συνυπολογίζεται και η αξία του κύριου και βοηθητικού μηχανολογικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων, εκτός από τα επιβατηγά αυτοκίνητα, που ανήκουν στις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει η εργοληπτική επιχείρηση που κρίνεται, κατά τα ποσοστά συμμετοχής της σε αυτές, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα συμφωνητικά σύστασης αυτών, αν δεν έχουν εισφερθεί από τα μέλη τους προς αυτές.

 

Ως αξία των παγίων αυτών λαμβάνεται η αναπόσβεστη αξία τους προσαυξημένη κατά τριάντα τοις εκατό (30%) μετά την πραγματοποίηση των αποσβέσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Η συνολικά προσδιοριζόμενη αξία του ανωτέρω κύριου και βοηθητικού μηχανολογικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων, εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα, δεν μπορεί να υπερβεί την συνολική αξία κτήσης αυτού και αποδεικνύεται από τα τηρούμενα μητρώα παγίων της κοινοπραξίας.

 

Εναλλακτικά και κατ' επιλογήν της επιχείρησης που υποβάλλει την αίτηση, λαμβάνεται υπόψη η αξία του ανωτέρω κύριου και βοηθητικού μηχανολογικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων, εκτός των επιβατικών αυτοκινήτων, μετά από εκτίμηση ορκωτού εκτιμητή. Η συνολικά προσδιοριζόμενη αξία του ανωτέρω κύριου και βοηθητικού μηχανολογικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων, εκτός των επιβατικών αυτοκινήτων, δεν μπορεί να υπερβεί το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της αξίας κτήσης αυτού, ανεξάρτητα από την εκτίμηση που θα έχει υποβληθεί από την επιχείρηση στην υπηρεσία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Σε περίπτωση υπολογισμού της αξίας του εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων της επιχείρησης, όπως αυτή προσδιορίζεται ανωτέρω, με χρήση ορκωτών εκτιμητών συνυποβάλλεται έκθεση ορκωτού εκτιμητή εγγεγραμμένου στο Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών.

 

δ)δ. Ως αξία παγίων, που κατέχονται δυνάμει συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, λαμβάνεται εκείνη που προκύπτει από τις σχετικές συμβάσεις μεταξύ της επιχείρησης ή της κοινοπραξίας στην οποία μετέχει και της εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης, και προστίθεται στον αριθμητή α3.

 

δ. Ως αριθμητής του κλάσματος β1 λαμβάνεται το μέγεθος που αναφέρεται στο σκέλος του Παθητικού της εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, ως Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, μετά την αφαίρεση των Ειδικών Αφορολόγητων Αποθεματικών Τεχνικών Επιχειρήσεων, στο τμήμα αυτών που δεν έχει φορολογηθεί, του οφειλόμενου Κεφαλαίου και των ποσών που προορίζονται για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Τα πιο πάνω οικονομικά στοιχεία προκύπτουν από την οικονομική κατάσταση του έτους 2000 ή από προσωρινή οικονομική κατάσταση που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και δημοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης. Για το διαχωρισμό των Ειδικών Αφορολόγητων Αποθεματικών Τεχνικών Επιχειρήσεων και τον προσδιορισμό του τμήματος που έχει φορολογηθεί και δεν αφαιρείται από το Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, απαιτείται ειδική βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή. Ως παρονομαστής του κλάσματος β1 λαμβάνεται το μέγεθος που αναφέρεται στο σκέλος του Ενεργητικού της εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, ως Σύνολο Ενεργητικού και προκύπτει από την οικονομική κατάσταση του έτους 2000 ή από προσωρινή οικονομική κατάσταση που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και δημοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης.

 

ε. Ως αριθμητής του κλάσματος β2 λαμβάνεται το άθροισμα των μεγεθών που αναφέρονται στο σκέλος του Ενεργητικού της εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, ως Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού, μετά την αφαίρεση των Συμμετοχών και άλλων Μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων, όπως αυτές επίσης αναφέρονται στο σκέλος του Ενεργητικού της επιχείρησης. Τα πιο πάνω οικονομικά στοιχεία προκύπτουν από την οικονομική κατάσταση του έτους 2000 ή από προσωρινή οικονομική κατάσταση που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και δημοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης.

 

Ως παρονομαστής του κλάσματος β2 λαμβάνεται το Σύνολο του Πάγιου Ενεργητικού, όπως αυτό ορίζεται στο σκέλος του Ενεργητικού της επιχείρησης, ως Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού, στην οικονομική κατάσταση του έτους 2000 ή από προσωρινή οικονομική κατάσταση που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και δημοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης.

 

στ. Ως αριθμητής του κλάσματος β3 λαμβάνεται το μέγεθος που αναφέρεται στο σκέλος του Ενεργητικού της εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, ως Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού, μετά την αφαίρεση των Απαιτήσεων, όπως αυτές εγγράφονται στο σκέλος του Ενεργητικού, εξαιρουμένων των τιμολογημένων απαιτήσεων για δημόσια και ιδιωτικά έργα. Τα πιο πάνω οικονομικά στοιχεία προκύπτουν από την οικονομική κατάσταση του έτους 2000 ή από προσωρινή οικονομική κατάσταση που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και δημοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης της επιχείρησης. Για το διαχωρισμό των τιμολογημένων απαιτήσεων για δημόσια και ιδιωτικά έργα απαιτείται ειδική βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή, στην οποία επισυνάπτονται αντίγραφα των τιμολογίων που έχουν εκδοθεί.

 

Ως παρονομαστής του κλάσματος β3 λαμβάνεται το μέγεθος που αναφέρεται στο σκέλος του Ενεργητικού της επιχείρησης, ως Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού και προκύπτει από την οικονομική κατάσταση του έτους 2000 ή από προσωρινή οικονομική κατάσταση που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και δημοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης.

 

Με απόφαση, που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθορίζονται ο τρόπος και η έκταση υπολογισμού της αξίας των παγίων που καλύπτονται από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος και η διαδικασία εκτίμησης των ακινήτων, των οποίων η αξία δεν προσδιορίζεται αντικειμενικά και κάθε σχετικό θέμα.

 

30. Ο Συντελεστής Κατάταξης Γ του Τύπου Κατάταξης εφαρμόζεται μόνο σε εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων στις τάξεις Δ' έως και Η' με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης. Επίσης εφαρμόζεται σε ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις ή προσωπικές εταιρείες εγγεγραμμένες στην Δ' τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.

 

Ο Συντελεστής Κατάταξης Γ κάθε εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων χρησιμοποιείται στον Τύπο Κατάταξης και καθορίζεται ως εξής:

 

α. για εταιρεία Η' τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, αν μεν διαθέτει άθροισμα στην αντίστοιχη τάξη, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 35, των Τμημάτων Α και Β του Τύπου Κατάταξης (Α Χ 70% + Β Χ 30%), μεγαλύτερο ή ίσο του μηδέν και εβδομήντα πέντε εκατοστών, η τιμή του Συντελεστή Κατάταξης Γ είναι εκατό βαθμοί, αν δε διαθέτει άθροισμα μικρότερο του μηδέν και εβδομήντα πέντε εκατοστών, η τιμή του Συντελεστή Κατάταξης Γ είναι ενενήντα βαθμοί.

 

β. για εταιρεία Ζ' τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, αν μεν διαθέτει άθροισμα στην αντίστοιχη τάξη, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 35, των Τμημάτων Α και Β του Τύπου Κατάταξης (Α Χ 70% + Β Χ 30%), μεγαλύτερο ή ίσο του μηδέν και εβδομήντα πέντε εκατοστών, η τιμή του Συντελεστή Κατάταξης Γ είναι ογδόντα βαθμοί, αν δε διαθέτει άθροισμα μικρότερο του μηδέν και εβδομήντα πέντε εκατοστών, η τιμή του Συντελεστή Κατάταξης Γ είναι εβδομήντα πέντε βαθμοί.

 

γ. για εταιρεία ΣΤ' τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, αν μεν διαθέτει άθροισμα στην αντίστοιχη τάξη, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 35, των Τμημάτων Α και Β του Τύπου Κατάταξης (Α Χ 70% + Β Χ 30%), μεγαλύτερο ή ίσο του μηδέν και εβδομήντα πέντε εκατοστών, η τιμή του Συντελεστή Κατάταξης Γ είναι εβδομήντα βαθμοί, αν δε διαθέτει άθροισμα μικρότερο του μηδέν και εβδομήντα πέντε εκατοστών, η τιμή του Συντελεστή Κατάταξης Γ είναι εξήντα πέντε βαθμοί.

 

δ. για εταιρεία Ε' τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, αν μεν διαθέτει άθροισμα στην αντίστοιχη τάξη, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 35, των Τμημάτων Α και Β του Τύπου Κατάταξης (Α Χ 70% + Β Χ 30%) μεγαλύτερο ή ίσο του μηδέν και εβδομήντα πέντε εκατοστών, η τιμή του Συντελεστή Κατάταξης Γ είναι εξήντα βαθμοί, αν δε διαθέτει άθροισμα μικρότερο του μηδέν και εβδομήντα πέντε εκατοστών, τότε ο Συντελεστής Κατάταξης Γ είναι πενήντα πέντε βαθμοί.

 

ε. για εταιρεία Δ' τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και για ατομική επιχείρηση ή προσωπική εταιρεία εγγεγραμμένη στην Δ' τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρεί Βιβλία και Στοιχεία Γ Κατηγορίας και διαθέτει τις ελάχιστες προϋποθέσεις στελέχωσης με τεχνικούς εγγεγραμμένους στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών που ισχύουν για τις εταιρείες της Δ' τάξης, η τιμή του Συντελεστή Κατάταξης Γ είναι σαράντα βαθμοί.

 

στ. για ατομική επιχείρηση ή προσωπική εταιρεία εγγεγραμμένη στην Δ' τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρεί Βιβλία και Στοιχεία Β' Κατηγορίας, η τιμή του Συντελεστή Κατάταξης Γ είναι τριάντα πέντε βαθμοί και ισχύει αποκλειστικά και μόνο για την κατάταξή τους στην τρίτη τάξη.

 

31. Σε περιπτώσεις συγχώνευσης εργοληπτικών επιχειρήσεων, η οποία ολοκληρώθηκε μετά την 01-01-2001 και είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, ο Συντελεστής Κατάταξης Γ καθεμίας από αυτές λαμβάνεται ανάλογα με το συνολικό αριθμό τους ως εξής:

 

α. για τις δύο πρώτες, το άθροισμα των Συντελεστών Κατάταξης Γ της καθεμίας.

 

β. για την τρίτη, στο ανωτέρω άθροισμα προστίθεται το ογδόντα τοις εκατό (80%) του Συντελεστή Κατάταξης Γ αυτής.

 

γ. για κάθε επόμενη, μέχρι και την έβδομη, στο ανωτέρω άθροισμα προστίθεται το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της τέταρτης, το εξήντα τοις εκατό (60%) της πέμπτης, το σαράντα τοις εκατό (40%) της έκτης και το τριάντα τοις εκατό (30%) της έβδομης, των αντίστοιχων Συντελεστών Κατάταξης Γ που διαθέτουν.

 

δ. για τις πέραν της έβδομης δεν προστίθεται περαιτέρω Συντελεστής Κατάταξης Γ. Η σειρά των επιχειρήσεων για τον υπολογισμό του Συντελεστή Κατάταξης Γ καθορίζεται από την επιχείρηση που υποβάλλει την αίτηση επανάκρισης.

 

32. Σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων υποβάλλονται στην υπηρεσία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων η ενοποιημένη οικονομική κατάσταση της επιχείρησης που προέκυψε από τη συγχώνευση και υποβάλλει αίτηση και οι οικονομικές καταστάσεις του έτους 2000 ή οι προσωρινές οικονομικές καταστάσεις που βεβαιώνονται από ορκωτό ελεγκτή και δημοσιεύονται πριν από την υποβολή της αίτησης, κάθε επιχείρησης που συγχωνεύεται Υποβάλλονται επίσης και τα αντίστοιχα παραστατικά που απαιτούνται για τον προσδιορισμό του Κύκλου Εργασιών των χρήσεων 1998, 1999, 2000. Από τα στοιχεία των ανωτέρω επιχειρήσεων προκύπτει το άθροισμα των Τμημάτων Α και Β του Τύπου Κατάταξης, περιλαμβανομένων των σταθμίσεών τους (Α x 70% + Β x 30%), και εξάγεται ο Συντελεστής Κατάταξης Γ καθεμιάς.

 

33. Τα μεγέθη, σε περίπτωση εφαρμογής του Τύπου Κατάταξης, που χρησιμοποιούνται ως παρανομαστές στα κλάσματα α1, α2, α3 του Τμήματος Α του Τύπου Κατάταξης, ορίζονται για κάθε τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων της νέας διαβάθμισης, ως εξής:

 

α. για την τρίτη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε εννιακόσια εκατομμύρια (900.000.000) δραχμές ή σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα μία χιλιάδες διακόσια τριάντα τρία (2.641.233) ΕΥΡΩ, τα ίδια Κεφάλαια σε διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) δραχμές ή σε επτακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα οκτώ (733.678) ΕΥΡΩ και τα πάγια σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές ή σε εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσια τριάντα πέντε (146.735) ΕΥΡΩ.

 

β. για την τέταρτη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε ένα δισεκατομμύριο οκτακόσια εκατομμύρια (1.800.000. 000) δραχμές ή σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες τετρακόσια εξήντα πέντε (5.282.465) ΕΥΡΩ, τα ίδια Κεφάλαια σε πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) δραχμές ή σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες τριακόσια πενήντα ένα (1.467.351) ΕΥΡΩ και τα πάγια σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές ή σε διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα (293.470) ΕΥΡΩ.

 

γ. για την πέμπτη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε πέντε δισεκατομμύρια (5.000.000.000) δραχμές ή σε δεκατέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια δεκατέσσερα (14.673.514) ΕΥΡΩ, τα ίδια Κεφάλαια σε ένα δισεκατομμύριο πεντακόσια εκατομμύρια (1.500.000.000) δραχμές ή σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες δύο χιλιάδες πενήντα τέσσερα (4.402.054) ΕΥΡΩ και τα πάγια σε τριακόσια εκατομμύρια (30.0.000.000) δραχμές ή σε οχτακόσιες ογδόντα χιλιάδες τετρακόσια έντεκα (880.411) ΕΥΡΩ.

 

δ. για την έκτη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε δέκα δισεκατομμύρια (10.000.000.000) δραχμές ή σε είκοσι εννέα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες είκοσι εννέα (29.347.029) ΕΥΡΩ, τα ίδια Κεφάλαια σε τρία δισεκατομμύρια (3.000.000.000) δραχμές ή σε οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες τέσσερις χιλιάδες εκατόν εννέα (8.804.109) ΕΥΡΩ και τα πάγια σε εξακόσια εκατομμύρια (600.000.000) δραχμές ή σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες εξήντα χιλιάδες οκτακόσια είκοσι δύο (1.760.822) ΕΥΡΩ.

 

ε. για την έβδομη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε εξήντα δισεκατομμύρια (60.000.000.000) δραχμές ή σε εκατόν εβδομήντα έξι εκατομμύρια ογδόντα δύο χιλιάδες εκατόν εβδομήντα δύο (176.082.172) ΕΥΡΩ, τα ίδια Κεφάλαια σε τριάντα δισεκατομμύρια (30.000.000.000) δραχμές ή ογδόντα οκτώ εκατομμύρια σαράντα μία χιλιάδες ογδόντα έξι (88.041.086) ΕΥΡΩ και τα πάγια σε έξι δισεκατομμύρια (6.000.000.000) δραχμές ή σε δέκα επτά εκατομμύρια εξακόσιες οκτώ χιλιάδες διακόσια δέκα επτά (17.608.217) ΕΥΡΩ.

 

34. Το αποτέλεσμα που προκύπτει από την εφαρμογή του Τύπου Κατάταξης αποτελεί τη συνολική βαθμολογία της εργοληπτικής επιχείρησης Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Η απαιτούμενη ελάχιστη βαθμολογία για την κατάταξή της, στην αντίστοιχη τάξη Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 35, είναι η εξής:

 

α. για την τρίτη τάξη 75 βαθμοί,

β. για την τέταρτη τάξη 120 βαθμοί,

γ. για την πέμπτη τάξη 170 βαθμοί,

δ. για την έκτη τάξη 250 βαθμοί,

ε. για την έβδομη τάξη 500 βαθμοί.

 

35. Αν η αίτηση επανάκρισης υποβάλλεται από εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, δεν μπορεί να καταταγεί αυτοτελώς σε τάξη ανώτερη από την αντίστοιχη τάξη της νέας διαβάθμισης που της αναλογεί. Οι αντίστοιχες τάξεις ορίζονται ως εξής:

 

α. για εργοληπτική επιχείρηση που στελεχώνεται από τεχνικό εγγεγραμμένο στην Α' κατηγορία Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών, είναι η Α1,

β. για εργοληπτική επιχείρηση που στελεχώνεται από τεχνικό εγγεγραμμένο στην Β' κατηγορία Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών, είναι η Α2,

γ. για εργοληπτική επιχείρηση που στελεχώνεται από τεχνικό εγγεγραμμένο στην Γ' κατηγορία Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών, είναι η πρώτη,

δ. για εργοληπτική επιχείρηση που στελεχώνεται από τεχνικό εγγεγραμμένο στην Δ' κατηγορία Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών, είναι η δεύτερη.

ε. για εταιρείες εγγεγραμμένες στην Δ' τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και τις ατομικές επιχειρήσεις ή προσωπικές εταιρείες Δ' τάξης που τηρούν Βιβλία και Στοιχεία Γ Κατηγορίας και διαθέτουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις στελέχωσης με τεχνικούς εγγεγραμμένους στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών που ισχύουν για τις εταιρείες Δ' τάξης, είναι η τρίτη,

στ. για εταιρείες εγγεγραμμένες στην Ε' τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, είναι η τέταρτη,

ζ. για εταιρείες εγγεγραμμένες στην ΣΤ' τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, είναι η πέμπτη,

η. για εταιρείες εγγεγραμμένες στην Ζ' τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, είναι η έκτη,

θ. για εταιρείες εγγεγραμμένες στην Η' τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, είναι η έβδομη.

 

Όπου σε διατάξεις άλλων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων αναφέρεται κατάταξη επιχειρήσεων, με βάση τις παλαιές τάξεις του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, νοούνται οι νέες τάξεις που ορίζονται ανωτέρω, ως αντίστοιχες των παλαιών.

 

36. Εργοληπτική επιχείρηση που υποβάλει αίτηση και προέρχεται από συγχώνευση που έγινε με βάση τις διατάξεις του νόμου 2166/1993 και του κανονιστικού νόμου [Ν] 2190/1920, δεν επιτρέπεται να καταταγεί σε τάξη της νέας διαβάθμισης ανώτερη από την αντίστοιχη τάξη της επιχείρησης ή των επιχειρήσεων με την ανώτερη αντίστοιχη τάξη, από αυτές που συγχωνεύθηκαν. Εξαιρούνται από την ανωτέρω διάταξη η σύσταση νέων εταιρειών για κατάταξη στις τάξεις Α2, πρώτη, δεύτερη και οι ανώνυμες εταιρείες που στελεχώνονται για κατάταξη στην τρίτη τάξη με ή χωρίς την εφαρμογή του Τύπου Κατάταξης, αν διαθέτουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις κατάταξης για τις τάξεις αυτές, και στην περίπτωση εφαρμογής του Τύπου Κατάταξης, αν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία.

 

37. Σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για κατάταξη στις τάξεις τέταρτη, πέμπτη, έκτη και έβδομη, αυτές δεν πρέπει να απέχουν από την επιχείρηση με την ανώτερη αντίστοιχη τάξη, περισσότερο από δύο τάξεις. Όταν υποβάλλεται αίτηση από εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, σε τάξη κατώτερη από την αντίστοιχή της, επιτρέπεται διαφορά δύο τάξεων από την αντίστοιχη της αιτούμενης τάξης.

 

38. Εργοληπτική επιχείρηση του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που δεν συγκεντρώνει την απαιτούμενη βαθμολογία κατάταξης για την αντίστοιχη τάξη, μπορεί να καταταγεί στην αμέσως κατώτερη τάξη από αυτή, με τη χρήση στον Τύπο Κατάταξης των μεγεθών των παρονομαστών του Τμήματος Α' (Κύκλος Εργασιών, Ιδία Κεφάλαια και Πάγια) της τάξης αυτής, πλην του Συντελεστή Κατάταξης Γ που παραμένει αμετάβλητος, αν συγκεντρώνει την απαιτούμενη βαθμολογία κατάταξης. Σε περίπτωση που δεν συγκεντρώνει την απαιτούμενη βαθμολογία κατάταξης, ούτε στην αμέσως κατώτερη τάξη από την αντίστοιχη, συνεχίζεται η ίδια διαδικασία μέχρι την κατάταξή της σε μια από τις λοιπές τάξεις του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο 39.

 

39. Εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στην Η' τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων μπορούν να καταταχθούν στην πέμπτη τάξη, χωρίς εφαρμογή του Τύπου Κατάταξης. Εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στην Ζ' τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων μπορούν να καταταχθούν στην τέταρτη τάξη, χωρίς εφαρμογή του Τύπου Κατάταξης. Εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στις τάξεις ΣΤ' και Ε' του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων μπορούν να καταταχθούν στην τρίτη τάξη, χωρίς εφαρμογή του Τύπου Κατάταξης. Οι εταιρείες Δ' τάξης και οι ατομικές επιχειρήσεις ή προσωπικές εταιρείες Δ' τάξης που τηρούν Βιβλία και Στοιχεία Γ Κατηγορίας και διαθέτουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις στελέχωσης με τεχνικούς εγγεγραμμένους στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών που ισχύουν για εταιρείες Δ' τάξης, κατατάσσονται στην τρίτη τάξη, αν με την εφαρμογή του Τύπου Κατάταξης συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία, διαφορετικά κατατάσσονται στην δεύτερη τάξη. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις απαιτείται η τήρηση των ελάχιστων προϋποθέσεων κατάταξης εκτός των δεικτών βιωσιμότητας. Οι κατατασσόμενες επιχειρήσεις αυτής της παραγράφου υποχρεούνται, μέχρι την επόμενη τακτική αναθεώρηση, να υποβάλουν στην υπηρεσία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων όλα τα στοιχεία που θα ζητηθούν και θα αποδεικνύουν την πλήρωση των δεικτών βιωσιμότητας, όπως προσδιορίζονται στο νόμο αυτόν, άλλως υποβιβάζονται κατά μια τάξη.

 

40. Τα όρια προϋπολογισμών έργων, τα οποία επιτρέπεται να αναλάβουν εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, ορίζονται ως εξής:

 

α. το όριο προϋπολογισμού έργου στην Α1 τάξη είναι είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές ή πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ενενήντα τέσσερα (58.694) ΕΥΡΩ.

 

β. το όριο προϋπολογισμού έργου στην Α2 τάξη είναι ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δραχμές ή διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα έξι (234.776) ΕΥΡΩ.

 

γ. το όριο προϋπολογισμού έργου στην πρώτη τάξη είναι διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές ή πεντακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες εννιακόσια σαράντα (586.940) ΕΥΡΩ.

 

δ. το ανώτατο όριο προϋπολογισμού έργου στη δεύτερη τάξη είναι τετρακόσια εκατομμύρια (400.000.000) δραχμές ή ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ένα (1.173.881) ΕΥΡΩ και το κατώτατο όριο πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές ή εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσια τριάντα πέντε (146.735) ΕΥΡΩ.

 

ε. το ανώτατο όριο προϋπολογισμού έργου στην τρίτη τάξη είναι ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000) δραχμές, ή δύο εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια τρία (2.934.703) ΕΥΡΩ και το κατώτατο όριο εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) δραχμές ή τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες διακόσια πέντε (440.205) ΕΥΡΩ.

 

στ. το ανώτατο όριο προϋπολογισμού έργου στην τέταρτη τάξη είναι δύο δισεκατομμύρια (2.000.000.000) δραχμές ή πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια έξι (5.869.406) ΕΥΡΩ και το κατώτατο όριο τετρακόσια εκατομμύρια (400.000.000) δραχμές ή ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ένα (1.173.881) ΕΥΡΩ.

 

ζ. το ανώτατο όριο προϋπολογισμού έργου στην πέμπτη τάξη είναι έξι δισεκατομμύρια (6.000.000.000) δραχμές ή δεκαεπτά εκατομμύρια εξακόσιες οκτώ χιλιάδες διακόσια δεκαεπτά (17.608.217) ΕΥΡΩ και το κατώτατο όριο ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000) δραχμές ή δύο εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια τρία (2.934.703) ΕΥΡΩ.

 

η. το ανώτατο όριο προϋπολογισμού έργου στην έκτη τάξη είναι δώδεκα δισεκατομμύρια (12.000.000.000) δραχμές ή τριάντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες δεκαέξι χιλιάδες τετρακόσια τριάντα τέσσερα (35.216.434) ΕΥΡΩ και το κατώτατο όριο τρία δισεκατομμύρια (3.000.000.000) δραχμές ή οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες τέσσερις χιλιάδες εκατόν εννέα (8.804.109) ΕΥΡΩ.

 

θ. το κατώτατο όριο προϋπολογισμού έργου στην έβδομη τάξη είναι δέκα δισεκατομμύρια (10.000.000.000) δραχμές ή είκοσι έξι εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια πενήντα τρία (26.973.353) ΕΥΡΩ. Για την έβδομη τάξη δεν τίθεται ανώτατο όριο για συμμετοχή σε διαγωνισμούς.

 

41. Τα κατώτατα όρια προϋπολογισμών έργων που επιτρέπεται να αναλάβουν επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για έργα που εκτελούνται στο νομό που βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, καθώς και σε ένα δεύτερο νομό, που δηλώνεται στην υπηρεσία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και αναφέρεται στη βεβαίωση εγγραφής, ορίζονται για τις τάξεις που ισχύουν κατώτατα όρια, εκτός από την έβδομη τάξη, στο πενήντα τοις εκατό (50%) του κατώτατου ορίου προϋπολογισμού της τάξης τους. Η δήλωση αυτή γίνεται μέχρι την υποβολή της αίτησης επανάκρισης και ισχύει μέχρι την πρώτη, μετά την επανάκριση, αναθεώρηση της εγγραφής, χωρίς τη δυνατότητα ενδιάμεσης αλλαγής.

 

42. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην ίδια τάξη και κατηγορία έργου του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων μέχρι και την πέμπτη τάξη, επιτρέπεται να αναλάβουν έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου από το ανώτατο όριο της τάξης τους μέχρι είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της διαφοράς μεταξύ του ανώτατου ορίου της τάξης τους και του ανώτατου ορίου της επόμενης τάξης, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον δύο από τις επιχειρήσεις αυτές συμμετέχουν στην κατανομή της κατασκευής του έργου ή στα κέρδη και τις ζημίες της κοινοπραξίας, με ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) η καθεμιά. Όταν κοινοπρακτούν επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στην έκτη τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την ίδια κατηγορία έργου, επιτρέπεται να αναλάβουν έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου από το ανώτατο όριο της τάξης τους ως εξής:

 

α. Αν κοινοπρακτούν δύο εργοληπτικές επιχειρήσεις, επιτρέπεται να αναλάβουν έργα μέχρι το ποσό των δεκαέξι δισεκατομμυρίων (16.000.000.000) δραχμών ή των σαράντα έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων σαράντα πέντε (46.955.245) ΕΥΡΩ, και

β. Αν κοινοπρακτούν περισσότερες των δύο επιτρέπεται να αναλάβουν έργα μέχρι του ποσού των είκοσι δισεκατομμυρίων (20.000.000.000) δραχμών ή των πενήντα οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων πενήντα επτά (58.694.057) ΕΥΡΩ, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον δύο από τις επιχειρήσεις αυτές συμμετέχουν στην κατανομή της κατασκευής του έργου ή στα κέρδη και τις ζημίες της κοινοπραξίας, με ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) η καθεμία.

 

43. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να επανακαθορίζονται τα όρια προϋπολογισμού των έργων που επιτρέπεται να αναλάβει η επιχείρηση ανάλογα με την τάξη που ανήκει, με δυνατότητα διαχωρισμού κατά κατηγορίες, γενικά ή κατά περιοχή της χώρας, σχετιζόμενη με την έδρα ή την επαγγελματική εγκατάσταση της επιχείρησης, αν διαπιστωθεί υψηλός βαθμός συγκέντρωσης κύκλου εργασιών σε ορισμένες τάξεις, αν σωρευτεί μεγάλος αριθμός εργοληπτικών επιχειρήσεων σε ορισμένες τάξεις, αν διαπιστωθούν προβλήματα στις δημοπρασίες λόγω μειωμένης ή υπερβολικά μεγάλης συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων. Με όμοια απόφαση μπορεί να επανακαθορίζονται τα όρια των προϋπολογισμών έργων των κοινοπραξιών για τους πιο πάνω λόγους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

44. Για τη συμμετοχή εργοληπτικής επιχείρησης οποιασδήποτε τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων σε δημοπρασία δημόσιου έργου, το οποίο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του προεδρικού διατάγματος 334/2000 (ΦΕΚ 279/Α/2000), απαιτείται η προσκόμιση αποκλειστικά και μόνο του πρωτοτύπου της βεβαίωσης εγγραφής της στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Η κατάθεση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της οικονομικής προσφοράς στις ανωτέρω δημοπρασίες γίνεται αυτοπροσώπως, για ατομική επιχείρηση από το φυσικό πρόσωπο που την ασκεί, για ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρεία από το νόμιμο εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο ομόρρυθμο εταίρο της, για την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης από εξουσιοδοτημένο διαχειριστή και για ανώνυμη εταιρεία από εξουσιοδοτημένο μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου. Σε περίπτωση κοινοπραξίας την προσφορά καταθέτουν είτε όλοι οι κοινοπρακτούντες, ο καθένας νόμιμα εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος όπως παραπάνω, είτε ένας από τους κοινοπρακτούντες που ορίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ως κοινός εκπρόσωπος της κοινοπραξίας.

 

Μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να λαμβάνουν μέρος σε δημοπρασίες δημοσίων έργων, των οποίων οι προϋπολογιζόμενες αξίες δεν υπερβαίνουν το εκάστοτε οριζόμενο όριο που ορίζεται στο προεδρικό διάταγμα 334/2000 όπως ισχύει στις συμβάσεις δημοσίων έργων, υποχρεούνται να προσκομίζουν στην υπηρεσία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων την πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής τους προκειμένου αυτή να σημανθεί και να κυρωθεί από αυτήν ως η μόνη πρωτότυπη βεβαίωση που μπορεί να γίνει αποδεκτή για τη συμμετοχή τους στις ανωτέρω δημοπρασίες δημοσίων έργων. Το πρωτότυπο της βεβαίωσης εγγραφής ελέγχεται πριν από τα λοιπά δικαιολογητικά και επιστρέφεται την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας.

 

45. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων προκειμένου να αναλάβει την εκτέλεση μέρους ή του συνόλου δημοσίου έργου, ως ανάδοχος ή ως μέλος ανάδοχου κοινοπραξίας ή ως μέλος κατασκευαστικής κοινοπραξίας ή ως αναγνωρισμένος υπεργολάβος, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, πρέπει να μην έχει μέσα σε ολόκληρη τη χώρα, πριν τη συμμετοχή της σε διαγωνισμό, ανεκτέλεστο μέρος εργολαβιών δημοσίων έργων του δημόσιου τομέα, ανώτερο από τα πιο κάτω όρια:

 

για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις μέχρι και την έκτη τάξη, από το τριπλάσιο του ανώτατου ορίου της τάξης τους,
για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της έβδομης τάξης, από το τετραπλάσιο του μεγέθους κύκλος εργασιών, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 33 του άρθρου αυτού και χρησιμοποιείται σαν παρανομαστής του κλάσματος α1 του Τμήματος Α του Τύπου Κατάταξης ή από το τετραπλάσιο του μέσου όρου του μεγέθους κύκλος εργασιών, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 29 περίπτωση α' του άρθρου αυτού, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο. Για την εξεύρεση του μέσου όρου ο κύκλος εργασιών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 29 του άρθρου αυτού, διαιρείται δια του τρία (3). Κάθε χρόνο οι εταιρείες υποβάλλουν στην υπηρεσία Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων τα στοιχεία του κύκλου εργασιών του τελευταίου χρόνου προκειμένου να επικαιροποιείται ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κάθε φορά τριετίας και να προκύπτει ο μέσος όρος αυτής σύμφωνα με τα ανωτέρω, ώστε να διαμορφώνεται κάθε χρόνο και το όριο ανεκτέλεστου.

 

Ως έργα του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την εφαρμογή του ανωτέρω εδαφίου νοούνται τα έργα που ανατίθενται από τους φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), ανεξαρτήτως αν οι φορείς αυτοί εξαιρέθηκαν του πεδίου εφαρμογής της διάταξης αυτής.

 

Στο όριο του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών δεν υπολογίζονται τα έργα που κατασκευάζονται με μερική ή και ολική αυτοχρηματοδότηση.

 

Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού μέχρι την κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων των τάξεων Ε', ΣΤ', Ζ', και Η' της παλαιάς διαβάθμισης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων στις τάξεις της νέας διαβάθμισης, το ανεκτέλεστο όριο για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων αυτών σε δημοπρασίες δημοσίων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό κύκλο εργασιών των χρήσεων 1998, 1999, 2000 κάθε εργοληπτικής επιχείρησης ή το τριπλάσιο του ανώτατου ορίου συμμετοχής κάθε εργοληπτικής επιχείρησης των άνω τάξεων σε δημοπρασίες δημοσίων έργων, με βάση την καθαρή τους θέση ή εφόσον υποβάλουν δήλωση έναρξης διαδικασίας συγχώνευσης το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών που είχαν για τις χρήσεις 1998, 1999, 2000.

 

46. Σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων μετά την επανάκριση χορηγείται Ενημερότητα Πτυχίου, στην οποία περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν το όριο ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών της, την εμπρόθεσμη ή μη εκτέλεση των έργων σύμφωνα με τις ποιοτικές και άλλες προδιαγραφές και την τήρηση ή μη του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Για την έκδοση και χορήγηση Ενημερότητας Πτυχίου οι εργοληπτικές επιχειρήσεις υποβάλλουν στην υπηρεσία τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους σε διαγωνισμούς, τα οποία ελέγχονται από αυτή. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ρυθμίζεται η διαδικασία εφαρμογής της παραγράφου αυτής, τα θέματα κατανομής στις κοινοπρακτούσες επιχειρήσεις και στους υπεργολάβους του ανεκτέλεστου μέρους των έργων, οι υποχρεώσεις των υπηρεσιών, των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των αναδόχων για τη σχετική ενημέρωση της υπηρεσίας τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι συνέπειες μη τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων, η διαδικασία τήρησης και έκδοσης της Ενημερότητας Πτυχίου, η απαλλαγή των επιχειρήσεων από την υποχρέωση να υποβάλλουν δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς τα οποία εμπεριέχονται στην Ενημερότητα Πτυχίου, η χρονική διάρκεια ισχύος και η διαδικασία ανανέωσής της και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση καθορίζεται το χρονικό διάστημα αναστολής της εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και της ισχύος της Ενημερότητας Πτυχίου για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που παραβιάζουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, κατά την εκτέλεση των έργων που τους έχουν ανατεθεί, ο τρόπος διακρίβωσης της παραβίασης των υποχρεώσεων και κάθε άλλο θέμα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.