Νόμος 3147/03 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Σύσταση Διευθύνσεων στο Υπουργείο Γεωργίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου γεωργίας συνιστάται Διεύθυνση Κτηνιατρικής Επιθεώρησης και Ελέγχου νομιμότητας της δράσης των κτηνιατρικών υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Περιφερειών, καθώς και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου γεωργίας, στα θέματα του κτηνιατρικού, εν γένει, τομέα, όπως αυτά προσδιορίζονται από τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και επί των οποίων ασκούν τις αρμοδιότητές τους.

 

Τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Επιθεώρησης και Ελέγχου συγκροτούν τα εξής Τμήματα και γραφείο:

 

α) Τμήμα Υγείας των Ζώων.

β) Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας.

γ) Τμήμα Προστασίας των Ζώων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών.

δ) γραφείο γραμματείας.

 

2. Συνιστάται Διεύθυνση Βιολογικής γεωργίας, με σκοπό την προώθηση της διαδικασίας και των όρων παραγωγής προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας και εκτροφής ζώων, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης τους στις αγορές, με τη συνεργασία και την αλληλοενημέρωση όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου γεωργίας και άλλων οργανισμών, Ιδρυμάτων Έρευνας, Επιστημονικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και Συλλογικών Φορέων Επιχειρηματιών Βιολογικών Προϊόντων, όπως και Οργανώσεων Καταναλωτών. Επίσης την εκπόνηση εθνικού νομοθετικού πλαισίου για τη βιολογική παραγωγή προϊόντων, καθώς και την εποπτεία και επίβλεψη του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων.

 

3. Συνιστάται Διεύθυνση Διαχείρισης Μητρώων, με σκοπό την ενημέρωση και τον ανασχεδιασμό των μητρώων αγροτών, αγροτικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, αγροτεμαχίων, αιγοπροβάτων και βοοειδών που τηρούνται στο Υπουργείο γεωργίας, τη διαχείριση τους σύμφωνα με κοινοτικές ή εθνικές διατάξεις και την αξιοποίηση των τηρούμενων σε αυτά δεδομένων.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και γεωργίας καθορίζονται η διάρθρωση, οι αρμοδιότητες και η σύνθεση προσωπικού κατά κατηγορία των Διευθύνσεων των προηγούμενων παραγράφων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

5. Υπάλληλοι του Υπουργείου γεωργίας με βαθμό Διευθυντή που κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις και οι οποίοι προήλθαν από μετατάξεις καταργηθέντων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου καταλαμβάνουν αυτοδικαίως το 25% των κενών οργανικών θέσεων ετησίως του βαθμού και του κλάδου τους, το δε υπόλοιπο 75% καλύπτεται από τους ισχύοντες πίνακες προακτέων, της σειράς προσδιοριζόμενης αρχικά από το αρμόδιο για την τοποθέτηση όργανο. Το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο καθορίζει τη σειρά σε περίπτωση που οι θέσεις δεν επαρκούν για όλους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.