Νόμος 3152/03 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Τροποποιήσεις του προεδρικού διατάγματος 52/1992


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όπου στην παράγραφο 1 του άρθρου 11, στην παράγραφο 2 του άρθρου 13, στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 και στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 19 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 52/1992 γίνεται αναφορά στο διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών νοείται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 52/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει ανακοίνωση στην οποία αναφέρει πού έχει δημοσιευθεί το Ενημερωτικό Δελτίο και πού μπορεί το κοινό να το προμηθευθεί.}

 

3. Το άρθρο 17 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 52/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 17

 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την εφαρμογή του παρόντος προεδρικού διατάγματος συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και μεριμνά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της να ανταλλάσσουν τις αναγκαίες πληροφορίες.}

 

4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 52/1992 διαγράφεται η φράση μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, ενώ στο τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου η φράση το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών αντικαθίσταται από τη φράση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

 

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 52/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται, στα πλαίσια του προεδρικού διατάγματος αυτού, με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και ανταλλάσσουν κάθε χρήσιμη πληροφορία για το σκοπό αυτόν.}

 

6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 21 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 52/1992 διαγράφεται η φράση στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και, ενώ η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής ποινικών διατάξεων, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία δέχεται τις πληροφορίες κατ' εφαρμογή του άρθρου 19, μπορεί να τις χρησιμοποιεί αποκλειστικά για την άσκηση των καθηκόντων της, καθώς και στα πλαίσια διοικητικών προσφυγών ή δικαστικών διαδικασιών που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων αυτών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.