Νόμος 3152/03 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Εκκαθάριση χρηματιστηριακών συναλλαγών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με Κανονισμό Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών ο οποίος εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, ο οποίος εγκρίνεται και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την εκκαθάριση και το διακανονισμό των χρηματιστηριακών συναλλαγών και, ιδίως, τα θέματα που συνδέονται με:

 

α) την πολυμερή ή διμερή εκκαθάριση των συναλλαγών επί άυλων τίτλων που έχουν καταρτισθεί σε χρηματιστήριο,

 

β) τη διαδικασία της εκκαθάρισης των συναλλαγών αυτών, από τη γνωστοποίηση στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών των συναλλαγών που καταρτίζονται στο χρηματιστήριο μέχρι την καταχώριση των άυλων τίτλων, οι οποίοι μεταβιβάζονται συνεπεία των συναλλαγών αυτών στους λογαριασμούς των δικαιούχων που τηρούνται στο σύστημα άυλων τίτλων, σύμφωνα με τον Κανονισμό, ο οποίος προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 105 του νόμου [Ν] 2533/1997 και,

 

γ) τη χρηματική εκκαθάριση των συναλλαγών που καταρτίζουν τα μέλη του χρηματιστηρίου.

 

2. Με τον ίδιο Κανονισμό καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, των μελών του χρηματιστηρίου, καθώς και κάθε άλλου προσώπου που συμμετέχει στη διαδικασία της εκκαθάρισης των συναλλαγών και ορίζονται τα κριτήρια και οι γενικές κατευθύνσεις για τον καθορισμό των πάσης φύσεως δικαιωμάτων που τα μέλη του χρηματιστηρίου και οι λοιποί συμμετέχοντες στην εκκαθάριση καταβάλλουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Στον ίδιο κανονισμό ορίζονται τα κριτήρια και οι γενικές κατευθύνσεις για τον καθορισμό των δικαιωμάτων και λοιπών εσόδων της εταιρείας για την καταχώριση στα αρχεία της των άυλων τίτλων, των πάσης φύσεως μεταβολών επί των τίτλων αυτών, καθώς και για την έκδοση βεβαιώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39 έως και 61 του νόμου [Ν] 2396/1996.

 

3. Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 14 του άρθρου 33Α του νόμου [Ν] 1806/1988, του άρθρου 56 του νόμου [Ν] 2396/1996 και της παραγράφου 2 του άρθρου 105 του νόμου [Ν] 2533/1997 παύουν να ισχύουν από της εγκρίσεως του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και, σε κάθε περίπτωση, παύουν να ισχύουν δώδεκα μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Δώδεκα μήνες μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται η παράγραφος 14 του άρθρου 33Α του νόμου [Ν] 1806/1988, το άρθρο 56 του νόμου [Ν] 2396/1996 και η παράγραφος 2 του άρθρου 105 του νόμου [Ν] 2533/1997.

 

4. Με Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων που εκδίδεται από την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων, ο οποίος εγκρίνεται και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την εκκαθάριση των συναλλαγών σε παράγωγα. Με τον Κανονισμό ρυθμίζονται ιδίως θέματα που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 31 του νόμου [Ν] 2533/1997 και ορίζονται τα κριτήρια και οι γενικές κατευθύνσεις για τον καθορισμό των πάσης φύσεως δικαιωμάτων, συνδρομών, καθώς και των δικαιωμάτων εγγραφής που καταβάλλουν οι εταιρείες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 2533/1997. Με τον ίδιο Κανονισμό μπορεί να προβλέπονται επίσης οι όροι και διαδικασίες τροποποίησης τεχνικής φύσεως παραμέτρων και χαρακτηριστικών των παραγώγων.

 

5. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων δεν εκδίδει κανονιστικές αποφάσεις κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου. Αποφάσεις κανονιστικού περιεχομένου του οργάνου αυτού που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου παύουν να ισχύουν από της εγκρίσεως του Κανονισμού, που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και, σε κάθε περίπτωση, παύουν να ισχύουν δώδεκα μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Δώδεκα μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού καταργούνται οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 31 του νόμου [Ν] 2533/1997, καθώς και η παράγραφος 6 του άρθρου 18 του νόμου 2842/2000.

 

6. Το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και η Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η εποπτεία περιλαμβάνει την τήρηση της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά, τη λειτουργική επάρκεια και αξιοπιστία των κεντρικών μητρώων και των συστημάτων διακανονισμού και εκκαθάρισης συναλλαγών, την τήρηση των διατάξεων των κανονισμών του παρόντος άρθρου και εν γένει την εύρυθμη λειτουργία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων, εφαρμοζόμενης σε κάθε περίπτωση της παραγράφου 10 του άρθρου 76 του νόμου [Ν] 1969/1991.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 48 του νόμου [Ν] 3371/2005 (ΦΕΚ 178/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.