Νόμος 3156/03 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Μισθολογική πολιτική έτους 2003


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός που αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση, κατά περίπτωση, των βασικών μισθών όλων των βαθμών της ιεραρχίας των δικαστικών λειτουργών, των στρατιωτικών, των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος, του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, των Ιατροδικαστών, των μελών Διδακτικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Επιστημονικού Προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Ερευνητών, των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων, των Συμβούλων και Παρέδρων Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, του Ερευνητικού Προσωπικού του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, των Καθηγητών Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, των διπλωματικών υπαλλήλων και λοιπών συναφών κατηγοριών του Υπουργείου Εξωτερικών, των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των μελών του μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και των μισθολογικά αντιστοίχων προς αυτό κληρικών, ορίζεται ως εξής:

 

α) Πρωτοδίκη, σε εννιακόσια εξήντα δύο ευρώ (962 €).

 

β) Ανθυπολοχαγού, σε εξακόσια ογδόντα ένα ευρώ και είκοσι επτά λεπτά (681.27 €).

 

γ) Τιτουλάριου Επισκόπου και Βοηθού Επισκόπου της Εκκλησίας της Ελλάδος σε χίλια έξι ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (1.006.41 €).

 

δ) Δικαστικού Αντιπροσώπου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σε εννιακόσια εξήντα δύο ευρώ (962 €).

 

ε) Ιατροδικαστή Δ' Τάξεως, σε εννιακόσια πενήντα ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (950.23 €).

 

στ) Λέκτορα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος σε εννιακόσια είκοσι ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά (920,79 €).

 

ζ) Καθηγητή Εφαρμογών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, σε οκτακόσια δεκατρία ευρώ και τρία λεπτά (813,03 €).

 

η) Ερευνητή Δ' σε οκτακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και είκοσι επτά λεπτά {871,27 €).

 

θ) Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Δ' σε οκτακόσια δώδεκα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (812,84 €).

 

ι) Παρέδρου με θητεία Παιδαγωγικού Ινστιτούτου σε εννιακόσια πενήντα ένα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (951.96 €).

 

ι)α) Συνεργάτη Β' του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, σε επτακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και δεκαπέντε λεπτά (778,15 €).

 

ι)β) Τακτικού καθηγητή Ανωτάτης Στρατιωτικής Σχολής και Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, σε χίλια τριακόσια είκοσι εννέα ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά (1.329,91 €).

 

ι)γ} Ακολούθου Πρεσβείας σε οκτακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ (834 €).

 

ι)δ) Επιμελητή Β' ιατρού Εθνικού Συστήματος Υγείας σε οκτακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά (894.86 €).

 

ι)ε) Μουσικού, σε επτακόσια ογδόντα δύο ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (782.51 €).

 

ι)στ) Επιμελητή Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού σε επτακόσια ενενήντα έξι ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά (796.59 €).

 

ι)ζ) Του 36ου μισθολογικού κλιμακίου του άρθρου 7 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 2470/1997 (ΦΕΚ 40/A/1997), σε τριακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (398.37 €).

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2470/1997 (ΦΕΚ 40/Α/1997) όπως είχε τροποποιηθεί με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του νόμου 2702/1999 (ΦΕΚ 70/Α/1999), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου:

 

Ορίζεται για το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο όλων των κατηγοριών σε 122 €. μειούμενο κατά 8 € σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο κατά την περαιτέρω εξέλιξή τους.}

 

3. Στην παράγραφος 5 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 2470/1997, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2592/1998 (ΦΕΚ 57/Α/1998), προστίθεται δεύτερο εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Δαπάνες υπερωριακής, νυκτερινής και Κυριακών ή εξαιρέσιμων ημερών εργασίας που πραγματοποιούνται το τελευταίο δίμηνο κάθε έτους, δύνανται να επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους με την προϋπόθεση ότι είχαν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν.}

 

4. Ο χρόνος υπηρεσίας των υπαλλήλων που παρασχέθηκε σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, τα οποία προηγουμένως λειτουργούσαν ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, συνυπολογίζεται για τη μισθολογική τους εξέλιξη αν ακολούθησε ή ακολουθήσει μετάταξή τους στο Δημόσιο ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

 

α) υπηρετούσαν στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες κατά το χρόνο μετατροπής αυτών σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και

 

β) η μετάταξή τους στο Δημόσιο ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου πραγματοποιείται εντός διετίας από τη μετατροπή των προηγούμενων υπηρεσιών τους σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.

 

Στην περίπτωση που η μετάταξη πραγματοποιήθηκε ή θα πραγματοποιηθεί μετά τη συμπλήρωση της διετίας, ο χρόνος που θα ληφθεί υπόψη για τη μισθολογική τους εξέλιξη περιορίζεται στα δύο (2) έτη.

 

5. Στις αποδοχές των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που διατίθενται για τη γραμματειακή υποστήριξη των Βουλευτών, των Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και στα γραφεία των Κομμάτων που εκπροσωπούνται στη βουλή ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συμπεριλαμβάνονται και τα επιδόματα και αποζημιώσεις που συναρτώνται με την ενεργό άσκηση των καθηκόντων της οργανικής τους θέσης ή την προσφορά υπηρεσιών σε προβληματικές ή σε προβληματικές και παραμεθόριες περιοχές. Δεν συμπεριλαμβάνονται στις αποδοχές τυχόν καταβαλλόμενα έξοδα κίνησης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.