Νόμος 3166/03 - Άρθρο 28

Άρθρο 28


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων Ανώνυμη Εταιρεία, που ιδρύθηκε λειτουργεί σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 150/1994 (ΦΕΚ 101/Α/1994), και το Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ανώνυμη Εταιρεία που ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 149/1994 (ΦΕΚ 100/Α/1994), συγχωνεύονται σε μία ανώνυμη εταιρεία το σύνολο των μερών της οποίας ανήκει στο Δημόσιο.

 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ρυθμίζονται τα σχετικά με την επωνυμία, τους σκοπούς, την έδρα, την περιουσία, το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου, την οργάνωση, τη διοίκηση, την εκπροσώπηση, το προσωπικό, τη λειτουργία, την εποπτεία της ανωτέρω ανώνυμης εταιρείας, που ασκείται από τον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς και κάθε άλλο θέμα και λεπτομέρεια, που είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία της νέας εταιρείας).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου 3444/2006 (ΦΕΚ 46/Α/2006).

 

2. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία Ινστιτούτο Δικαίου Μέσων Ενημέρωσης, το οποίο λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και έχει ως σκοπό την παρακολούθηση, μελέτη, έρευνα και επεξεργασία θεμάτων σχετικά με το νομικό και θεσμικό, εν γένει, καθεστώς του ευρύτερου τομέα των μέσων ενημέρωσης, καθώς και των εξελίξεων στον τομέα αυτόν σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Εξαιρούνται των ανωτέρω θεμάτων του Ινστιτούτου τα θέματα που αφορούν το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων και τα θέματα τεχνικού χαρακτήρα.

 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καθορίζεται ο οργανισμός λειτουργίας του Ινστιτούτου και ορίζεται κάθε θέμα που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών του και την εύρυθμη λειτουργία του, όπως οι θέσεις του διοικητικού και επιστημονικού προσωπικού του και η προέλευση των πόρων του. Με το ίδιο διάταγμα μπορεί να προβλέπονται ειδικοί τρόποι συνεργασίας με άλλους φορείς του δημόσιου τομέα και ειδικά με το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων του άρθρου 1 παράγραφος 7 του νόμου [Ν] 2173/1993.

 

Το Ινστιτούτο διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, που απαρτίζεται από πρόσωπα με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ευρύτερου τομέα των μέσων ενημέρωσης και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Ένα από τα μέλη διορίζεται ως Πρόεδρος Διευθυντής του Ινστιτούτου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.