Νόμος 3166/03 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Θέσεις και βαθμοί του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι βαθμοί των υπαλλήλων του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας ορίζονται ως εξής:

 

α) Σύμβουλος Επικοινωνίας Α'

β) Σύμβουλος Επικοινωνίας Β'

 

Στους βαθμούς των περιπτώσεων α' και β' συνιστώνται ογδόντα (80) οργανικές θέσεις, οι οποίες είναι ενιαίες,

 

γ) Γραμματέας Επικοινωνίας Α'

δ) Γραμματέας Επικοινωνίας Β'

 

Στους βαθμούς των περιπτώσεων γ' και δ' συνιστώνται εκατόν είκοσι (120) οργανικές θέσεις, οι οποίες είναι ενιαίες.

 

ε) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, μπορεί να μεταβάλλεται ο αριθμός των ενιαίων θέσεων, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του νόμου 3444/2006 (ΦΕΚ 46/Α/2006).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του νόμου 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.