Νόμος 3166/03 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Προαγωγές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την προαγωγή των υπαλλήλων του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας απαιτείται

 

α) Από το βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Β' στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α', τετραετής υπηρεσία στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Β'

β) Από το βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α' στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Β' τετραετής υπηρεσία στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α'. Ειδικά για την προαγωγή των υπαλλήλων από το βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α' στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Β' απαιτείται κενή θέση

γ) Από το βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Β' στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α', τετραετής υπηρεσία στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Β' και τριετής υπηρεσία στο εξωτερικό ή συνολικά εικοσαετής υπηρεσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του νόμου 3444/2006 (ΦΕΚ 46/Α/2006).

 

2. Για την επιλογή ως Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων από τον Κλάδο Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας επιλέγονται μόνιμοι υπάλληλοι με βαθμό Συμβούλου Επικοινωνίας Α', με την προϋπόθεση ότι έχουν διατελέσει ή είναι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος για τη θέση Γενικού Διευθυντή κρίνονται οι υπάλληλοι που έχουν καταταγεί στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α' και έχουν συνολικό χρόνο υπηρεσίας είκοσι (20) έτη. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, ο βαθμός Α' κατηγορίας ΠΕ αντιστοιχεί στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α' του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας. Η ανωτέρω αντιστοίχιση ισχύει και για όσους Συμβούλους Επικοινωνίας Α' ορίστηκαν ως μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και τοποθετήθηκαν Προϊστάμενοι Διεύθυνσης κατά τις διατάξεις των άρθρων 9 και 11 παράγραφοι 5 και 7 του νόμου 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/2004).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 προστέθηκε με την παράγραφο 4)β του άρθρου 11 του νόμου 3444/2006 (ΦΕΚ 46/Α/2006).

 

3. (πρώην 2) Ο χρόνος φοίτησης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης προσμετράται ως πλεονάζων στο βαθμό του Ακολούθου Επικοινωνίας Β'.

 

4. (πρώην 3) Για την προαγωγή των υπαλλήλων του Κλάδου Συμβούλων και Ακολούθων Επικοινωνίας απαραίτητη είναι η αξιολόγηση βάσει ειδικών κριτηρίων, τα οποία θα καθορισθούν λεπτομερώς με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.

 

5. (πρώην 4) Οι υπάλληλοι του Κλάδου Συμβούλων και Ακολούθων Επικοινωνίας προάγονται στον αμέσως επόμενο βαθμό, όταν συμπληρώσουν τον απαιτούμενο χρόνο στο βαθμό που κατέχουν, διαθέτουν τα ουσιαστικά προσόντα, γνώση αντικειμένου, υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά, διοικητική ικανότητα και αποτελεσματικότητα σε υψηλό βαθμό, σύμφωνα με τα στοιχεία του προσωπικού τους μητρώου, και έχουν αξιολογηθεί, σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης της προηγούμενης παραγράφου. Η υπηρεσία των υπαλλήλων του Κλάδου Συμβούλων και Ακολούθων Επικοινωνίας σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας που εδρεύουν σε χώρες ειδικών συνθηκών, όπως αυτές ορίζονται με την εκάστοτε ισχύουσα απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, συνεκτιμάται για την προαγωγή τους.

 

5. Ειδικά:

 

α) Για την προαγωγή των υπαλλήλων από το βαθμό του Ακολούθου Επικοινωνίας Α' στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Β' απαιτείται κενή θέση.

β) Για την προαγωγή από το βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Β' στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α' απαιτείται πενταετής, τουλάχιστον, υπηρεσία του κρινόμενου υπαλλήλου ως Προϊσταμένου Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 4)γ του άρθρου 11 του νόμου 3444/2006 (ΦΕΚ 46/Α/2006).

 

6. Οι Προαγωγές των υπαλλήλων, έως και το βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α', γίνονται με απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η προαγωγή στο βαθμό του Γενικού Διευθυντή γίνεται με απόφαση του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 158 του νόμου 2683/1999 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και άλλες διατάξεις.

 

Για τις Προαγωγές αυτές έχουν ανάλογη εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως κυρώθηκε με το νόμο 2683/1999 και όπως εκάστοτε ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4)δ του άρθρου 11 του νόμου 3444/2006 (ΦΕΚ 46/Α/2006).

 

7. Οι εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας των υπαλλήλων του Κλάδου Συμβούλων και Ακολούθων Επικοινωνίας συντάσσονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες για τους υπαγόμενους στον Υπαλληλικό Κώδικα διατάξεις. Κατά τη σύνταξη των ανωτέρω εκθέσεων λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη η αξιολόγηση της παραγράφου 3.

 

Οι εκθέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Συμβούλων και Ακολούθων Επικοινωνίας που υπηρετούν σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό συντάσσονται από τον προϊστάμενο του οικείου Γραφείου (Α' Αξιολογητής) και από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Εξωτερικού (B' Αξιολογητής).

 

Οι εκθέσεις των Προϊσταμένων των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό συντάσσονται από τον Διευθυντή Υπηρεσιών Εξωτερικού (Α' Αξιολογητής) και από τον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης (Β' Αξιολογητής).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του νόμου 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.