Νόμος 3200/03 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Εισαγωγική εκπαίδευση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 13 του νόμου [Ν] 2527/1997 προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως εξής:

 

{3. Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης έχει την επιτελική ευθύνη για το σχεδιασμό, συντονισμό και πραγματοποίηση των προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτόν το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης συνεργάζεται με τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.}

 

2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του νόμου [Ν] 1943/1991, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2527/1997 και την περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999), η φράση και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμίδας αντικαθίσταται από τις λέξεις:

 

{των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και του προσωπικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από αυτούς.}

 

3. Τα δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του νόμου [Ν] 1943/1991, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2527/1997, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Το ύψος των πιστώσεων εκτιμάται ύστερα από ερώτημα του φορέα προς το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Οι δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης καταβάλλονται πριν από την έναρξη των προγραμμάτων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης από τους ανωτέρω φορείς σε βάρος του προϋπολογισμού τους με τακτικά χρηματικά εντάλματα, τα οποία εκδίδονται με βάση τα δικαιολογητικά που προκύπτουν από τις διατάξεις περί λογιστικού του οικείου φορέα, και επιπλέον:

 

α) αντίγραφο της πράξης διορισμού του νεοδιοριζόμενου υπαλλήλου και

β) πίνακα προϋπολογιζόμενης δαπάνης ανά άτομο και στο σύνολο, που συντάσσεται από τον οικείο φορέα και συνυπογράφεται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης.}

 

4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του νόμου [Ν] 1943/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, καθορίζεται ο τρόπος βαθμολόγησης των ανωτέρω στοιχείων, η κλίμακα βαθμολογίας και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την εξαγωγή του τελικού βαθμού επίδοσης του υπαλλήλου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.