Νόμος 3200/03 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά το τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 3074/2002 (ΦΕΚ 296/Α/2002) προστίθενται νέα εδάφια ως ακολούθως:

 

{Διεξάγει ο ίδιος ή με τους Βοηθούς του ή τους Ειδικούς Επιθεωρητές που υπηρετούν στο Γραφείο του ή αρμόδια όργανα του εδαφίου α' της ίδιας παραγράφου Ένορκη Διοικητική Εξέταση και σε κάθε περίπτωση μπορεί να ασκήσει ή να διατάξει την άσκηση πειθαρχικής δίωξης ή τη λήψη άλλων διοικητικών μέτρων.

 

Μπορεί επίσης να παραπέμπει:

 

α) Στο αμέσως ανώτερο πειθαρχικό όργανο υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση κατώτερου πειθαρχικού οργάνου, ασκώντας τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα.

 

β) Στο οικείο δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση μονομελούς πειθαρχικού οργάνου των φορέων του εδαφίου α', η οποία δεν προσβάλλεται με ένσταση στο υπηρεσιακό συμβούλιο του οικείου φορέα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή οι κατά περιπτώσεις οικείες διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 6 του νόμου 3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α/2006).

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του νόμου 3074/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η γραμματειακή υποστήριξη του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης παρέχεται από δεκαπέντε (15) κατ' ανώτατο όριο μόνιμους ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμίδας και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου.}

 

3. Πριν από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του νόμου 3074/2002 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης λειτουργεί Γραμματεία το επίπεδο της οποίας ορίζεται σε Διεύθυνση. Κατά την πρώτη εφαρμογή ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης τοποθετεί Προϊστάμενο της Γραμματείας υπάλληλο κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης που έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος για μια τουλάχιστον τριετία από τους αποσπασμένους στο Γραφείο του.}

 

4. Στο τέλος του άρθρου 1 του νόμου 3074/2002 προστίθενται παράγραφοι 9, 10 και 11 ως εξής:

 

{9. Το Γενικό Επιθεωρητή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ένας από τους Βοηθούς του ο οποίος ορίζεται από αυτόν.

 

10. Η υπηρεσία των αποσπασμένων ως Ειδικών Επιστημονικών Συνεργατών στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης λογίζεται ως υπηρεσία Προϊσταμένου Τμήματος.

 

11. Συνιστάται υπηρεσιακό συμβούλιο για το προσωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

 

Το υπηρεσιακό συμβούλιο είναι πενταμελές και αποτελείται από:

 

το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ως Πρόεδρο,
δύο Βοηθούς Γενικού Επιθεωρητή ως μέλη,
δύο Διευθυντές Υπουργείων.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Δι οίκησης και Αποκέντρωσης ορίζονται τα τακτικά μέλη του Συμβουλίου με ισάριθμους αναπληρωτές. Αναπληρωτής του Προέδρου ορίζεται ένα από τα τακτικά μέλη του Συμβουλίου.}

 

5. Οι Ειδικοί Επιστημονικοί Συνεργάτες της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου 3074/2002, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 3146/2003, μετονομάζονται σε Ειδικούς Επιθεωρητές.

 

Οι Ειδικοί Επιθεωρητές διεξάγουν με εντολή του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή των Βοηθών του τους ελέγχους, επανελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες του άρθρου 1 του νόμου 3074/2002. Οι Ειδικοί Επιθεωρητές εκτελούν καθήκοντα ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων και διενεργούν ένορκες διοικητικές εξετάσεις.

 

Η ιδιότητα του Ειδικού Επιθεωρητή συνεπάγεται την αναστολή κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας. Το έκτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου 3074/2002 καταργείται.

 

6. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 1868/1989 (ΦΕΚ 230/Α/1989), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 2145/1993 (ΦΕΚ 88/Α/1993), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, εφαρμόζονται ανάλογα και για τους δικηγόρους που υπηρετούν με θητεία στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ως Ειδικοί Επιστημονικοί Συνεργάτες και τελούν σε υποχρεωτική αναστολή της ασκήσεως της δικηγορίας κατά τη διάρκεια της θητείας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.