Νόμος 3200/03 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Θέματα Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διάταξη της παραγράφου 21 του άρθρου 20 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999) εφαρμόζεται αναλόγως και για έναν γονέα ή έναν αδελφό ή μία αδελφή προσώπου που απεβίωσε συνεπεία του τροχαίου δυστυχήματος στη διάβαση Τεμπών την 13-04-2003.

 

Το κατά την ανωτέρω διάταξη δικαίωμα διορισμού παρέχεται και στα πρόσωπα που συνεπεία του προαναφερόμενου δυστυχήματος υπέστησαν σοβαρότατο τραυματισμό και νοσηλεύτηκαν σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

 

Στην περίπτωση που τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιθυμούν ή λόγοι υγείας δεν τους επιτρέπουν να κάνουν χρήση του δικαιώματος διορισμού της παρούσας διάταξης, αυτό μεταβιβάζεται, εάν πρόκειται για μαθητές, σε έναν γονέα ή έναν αδελφό ή μία αδελφή τους, ενώ για τους λοιπούς σοβαρά τραυματισθέντες σε σύζυγο ή ένα τέκνο τους.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης καθορίζονται τα άτομα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας διάταξης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της.

 

2. Η ανάθεση καθηκόντων τριετούς θητείας με 20 βαθμό της κατηγορίας ειδικών θέσεων σε υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης παρατείνεται αυτοδικαίως κάθε φορά για ίσο χρονικό διάστημα μετά από αίτησή τους, εφόσον έχουν εκδοθεί για αυτούς τουλάχιστον τρεις πράξεις ανάθεσης καθηκόντων. Για την παράταση της ανάθεσης καθηκόντων εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

3. Κατά την αληθή έννοια του νόμου, στις εξαιρέσεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 10 του άρθρου 17 του νόμου 2839/2000 δεν περιλαμβάνεται το απασχοληθέν σε θέσεις επιμορφωτών προσωπικό των ΝΕΛΕ και της ΓΓΕΕ, του οποίου η πρόσληψη και απασχόληση διέπεται από ει δικό καθεστώς. Η τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων πρόσληψης και απασχόλησης του προσωπικού αυτού αρκεί για τη συνδρομή της προϋπόθεσης της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ίδιου νόμου.

 

4. Πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα με τα οποία αποδεικνύονται πραγματικά περιστατικά, στοιχεία ή έννομες σχέσεις και που απαιτούνται για την ικανοποίηση αιτημάτων των πολιτών, αντικαθίστανται με καταφατική ή αρνητική δήλωση που αναζητείται και γίνεται μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών. Η διαδικασία της αναζήτησης και διαβίβασης της δήλωσης μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα που αντικαθίστανται με δήλωση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.