Νόμος 3212/03 - Άρθρο 18

Άρθρο 18


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 2 του νόμου 2308/1995 προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:

 

{10. Για κάθε εγγραπτέο δικαίωμα που δηλώνεται καταβάλλεται από τον δηλούντα τέλος κτηματογράφησης 20 ευρώ, που δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου ή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Ο τρόπος είσπραξης του ανταποδοτικού αυτού τέλους και κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Τα έσοδα από την είσπραξη του τέλους αυτού εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας ή εισφέρονται στην εταιρεία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ανώνυμη Εταιρεία, κατά τους όρους της προβλεπόμενης στο άρθρο 14 παράγραφος 1 του νόμου 2308/1995 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων περί μεταφοράς πόρων του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας στην εν λόγω εταιρεία και διατίθενται για την εκπλήρωση των σκοπών της κτηματογράφησης. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται ο τρόπος εισφοράς και κάθε σχετικό θέμα.}

 

2. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργείται το προβλεπόμενο στο άρθρο 12 του νόμου 2308/1995 ανταποδοτικό τέλος. Για τις περιοχές που τελούν υπό κτηματογράφηση ή έχουν ήδη κτηματογραφηθεί κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, το οφειλόμενο κατά το άρθρο 12 του νόμου 2308/1995 ανταποδοτικό τέλος περιορίζεται στο ποσό των 20 ευρώ, που δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου ή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ανεξαρτήτως είδους δικαιώματος ή άλλων τυχόν κριτηρίων. Το ποσό αυτό καταβάλλεται από κάθε δικαιούχο κάθε καταχωρισθέντος στις πρώτες εγγραφές δικαιώματος, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, στην οποία μπορεί να προβλέπεται ως προϋπόθεση για την εγγραφή μεταγενέστερης πράξης στο κτηματολόγιο η προηγούμενη καταβολή του τέλους αυτού.

 

3. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 23 του νόμου 2664/1998 προστίθεται παράγραφος 3)α ως εξής:

 

{3. α. Εάν η περιοχή που έχει κτηματογραφηθεί εμπίπτει στην τοπική αρμοδιότητα περισσότερων του ενός Υποθηκοφυλακείων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας, μπορεί να υπαχθεί το σύνολο της περιοχής αυτής στην αρμοδιότητα ενός μόνο Υποθηκοφυλακείου, το οποίο θα λειτουργεί κατά το μεταβατικό στάδιο ως Κτηματολογικό Γραφείο.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.