Νόμος 3212/03 - Άρθρο 19

Άρθρο 19


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τροποποιείται και επεκτείνεται το ρυμοτομικό σχέδιο της Βιομηχανικής Περιοχής Βόλου, όπως αυτό απεικονίζεται στο συν-δημοσιευόμενο υπό κλίμακα 1:2.000 διάγραμμα, που θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, για τη δημιουργία Βιοτεχνικού Πάρκου Βόλου σε περιοχή νότια της Εθνικής Οδού Βόλου Λάρισας, ιδιοκτησίας Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης, της κτηματικής περιφέρειας του Δημοτικού Διαμερίσματος Διμηνιού του Δήμου Αισωνίας Νομού Μαγνησίας, και καθορίζονται τομείς χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης ως εξής:

 

ΤΟΜΕΑΣ Α: Οικοδομικά Τετράγωνα 1Α6Α και 8Α20Α.

 

Επιτρεπόμενες χρήσεις: βιομηχανία και βιοτεχνία μέσης και χαμηλής όχλησης και συναφείς προς τη χρήση αυτή εγκαταστάσεις επεξεργασίας, αποθηκεύσεως και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, πάσης φύσεως αποθηκών πρώτων υλών και έτοιμων προϊόντων, καθώς και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

 

Όροι Δόμησης:

 

Α) Ελάχιστο πρόσωπο: 20 m

Β) Ελάχιστο εμβαδόν: 1.000 m

Γ) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 60%

Δ) Μέγιστος συντελεστής δόμησης: 1,6

Ε) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 15 m

ΣΤ) Ελάχιστη απόσταση κτιρίων μεταξύ τους: 5 m ή ως Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό

 

ΤΟΜΕΑΣ Β: Οικοδομικά Τετράγωνα 3Α, 7Β, 9Β, 21Β και 22Β

 

Επιτρεπόμενες χρήσεις: κατοικία για προσωπικό ασφαλείας, γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί, εμπορικά καταστήματα που εξυπηρετούν τις ανάγκες των βιομηχανιών βιοτεχνιών, εστιατόρια, αναψυκτήρια, χώροι συνάθροισης κοινού, θρησκευτικοί χώροι, κτίρια κοινωνικής πρόνοιας και χώροι άθλησης.

 

Όροι Δόμησης:

 

Α) Τα οικόπεδα του τομέα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα με όποιες διαστάσεις και εμβαδόν διανέμονται από τον αρμόδιο φορέα.

Β) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 30%

Γ) Μέγιστος συντελεστής δόμησης: 0,8

Δ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 11 m

Ε) Ελάχιστη απόσταση κτιρίων μεταξύ τους: 5 m ή ως Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό

 

Στους οικοδομήσιμους χώρους των τομέων Α και Β επιτρέπεται η ανέγερση εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας (υποσταθμοί Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, τηλεφωνικό κέντρο Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας, αντλιοστάσια, δεξαμενές αποθήκευσης νερού κ.λ.π.).

 

Όροι δόμησης για τα κτίρια αυτά:

 

Α) Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m

Β) Ελάχιστο εμβαδόν: 100 m

Γ) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 70%

Δ) Μέγιστος συντελεστής δόμησης: 1,6

Ε) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 15 m

ΣΤ) Ελάχιστη απόσταση κτιρίων από τα όρια του οικοπέδου: ως Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό

 

Η περιοχή αυτή εξαιρείται από τις διατάξεις του από 17-02-1986 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 63/Δ/1986), όπως αυτό τροποποιήθηκε, με το από 23-07-1997 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 702/Δ/1997).

 

n.3212.03.3

 

2. α) Στο πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου IΧ του άρθρου 2 του από 20-02-2003 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 199/Δ/2003) οι λέξεις εγκεκριμένων και διαγράφονται και οι λέξεις της πολεοδομικής τους μελέτης αντικαθίστανται με τις λέξεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

 

β) Στην παράγραφο ΙΧ του άρθρου 2 του από 20-02-2003 προεδρικού διατάγματος, προστίθεται υποπαράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Στις περιοχές που βρίσκονται εντός των ορίων εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, εκτός των περιοχών που ορίζονται άλλως κατωτέρω, μέχρι την έγκριση της πολεοδομικής τους μελέτης, επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις που προβλέπονται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Για τους όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985). Ειδικότερα για τη χρήση κατοικίας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 25 του νόμου 2508/1997.}

 

γ) Στο τέλος του άρθρου 2 και στην παράγραφο XX Περιοχές με στοιχείο Μ (Ζώνη βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων) του από 20-02-2003 προεδρικού διατάγματος προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Στις παραπάνω περιοχές άρτια θεωρούνται τα γήπεδα που είναι οικοδομήσιμα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 2965/2001 (ΦΕΚ 270/Α/2001).}

 

3. Η περίπτωση γ' του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. να αντιμετωπισθούν εξαιρετικές πολεοδομικές ανάγκες που δεν μπορούν να καλυφθούν στο πλαίσιο του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού και αφορούν τον κοινωνικό εξοπλισμό της πόλης ή την εφαρμογή έργων και προγραμμάτων ή αναπλάσεων ή κυκλοφοριακών παρεμβάσεων μεγάλης κλίμακας ή τεχνικής υποδομής, καθώς και προκειμένου αυτό να εναρμονισθεί προς τις επιλογές ή κατευθύνσεις εγκεκριμένων, κατά τα άρθρα 6 έως και 8 του νόμου 2742/1999, Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης ή και κατά τα άρθρα 11 και 12 του νόμου 2742/1999 Περιοχών Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων και Σχεδίων και Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.