Νόμος 3220/04 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Επίδομα ανέργων γονέων με παιδιά στη στοιχειώδη και μέση εκπαίδευση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στους άνεργους για χρονικό διάστημα άνω των έξι μηνών, οι οποίοι είναι γονείς παιδιών, που είναι μαθητές στη στοιχειώδη και μέση εκπαίδευση, χορηγείται ετήσιο επίδομα εκατόν πενήντα (150) ευρώ ανά μαθητή.

 

2. Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος αυτού είναι:

 

α) ο μαθητής να παρακολουθεί μαθήματα σε οποιοδήποτε δημόσιο σχολείο στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης της Ελλάδας, που αποδεικνύεται από πιστοποιητικό που εκδίδεται από το σχολείο αυτό,

 

β) να μην υπερβαίνει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του,

 

γ) ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς του να είναι άνεργος, που αποδεικνύεται από σχετικά στοιχεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού,

 

δ) ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς να έχει την ελληνική υπηκοότητα,

 

ε) το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή. Η εν λόγω εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται αυτή.

 

3. Δικαιούχος του επιδόματος είναι ο άνεργος γονέας ή σε περίπτωση που και οι δύο είναι άνεργοι, ο πατέρας. Ελλείψει των γονέων, δικαιούχος του επιδόματος είναι ο ασκών τη γονική μέριμνα εφόσον είναι άνεργος.

 

4. Το επίδομα δεν κατάσχεται και καταβάλλεται χωρίς καμία κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

 

5. Σε περίπτωση είσπραξης του επιδόματος από μη δικαιούχο, λόγω μη συνδρομής των προϋποθέσεων που αναφέρθηκαν, εφόσον αποδειχθεί από επιγενόμενο έλεγχο, αυτό καταλογίζεται στο τριπλάσιο και επιδιώκεται η επιστροφή του στο Δημόσιο κατά τις διατάξεις του [Π] Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος πληρωμής του ανωτέρω επιδόματος, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η αρχή ελέγχου και εκκαθάρισης της δαπάνης, η αρχή πληρωμής, καθώς και κάθε άλλη διαδικαστική λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.