Νόμος 3220/04

Ν3220/2004: Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3220/2004: Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 15/Α/2004), 28-01-2004.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής

 

Άρθρο 1: Φορολογικές ρυθμίσεις για παραγωγικές επενδύσεις

Άρθρο 2: Σχηματισμός Ειδικού Αφορολόγητου Αποθεματικού Επενδύσεων

Άρθρο 3: Σχηματισμός Ειδικού Αφορολόγητου Αποθεματικού Επενδύσεων από τις Εταιρείες Παροχής Αερίου του νόμου [Ν] 2364/1995 και τις επιχειρήσεις που θα χρησιμοποιήσουν στο μέλλον φυσικό αέριο

Άρθρο 4: Τροποποίηση του άρθρου 12 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1297/1972

Άρθρο 5: Ανακύκλωση προϊόντων συσκευασίας

Άρθρο 6: Φορολογική αντιμετώπιση της υπεραξίας από πώληση ή εισφορά ακινήτων

Άρθρο 7: Αύξηση βασικών συντάξεων Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων

Άρθρο 8: Απαλλαγή αγροτών από το φόρο μεταβίβασης

Άρθρο 9: Απαλλαγή αγροτών από το φόρο κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών

Άρθρο 10: Στεγαστικό επίδομα φοιτητών

Άρθρο 11: Επίδομα ανέργων γονέων με παιδιά στη στοιχειώδη και μέση εκπαίδευση

Άρθρο 12: Απαλλαγή πολυτέκνων από το τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων

Άρθρο 13: Απαλλαγή από το φόρο επιχειρήσεων σε μικρά χωριά

Άρθρο 14: Τεκμήρια δαπανών με βάση το αυτοκίνητο

Άρθρο 15: Κατάργηση εισφοράς ναών

 

Κεφάλαιο Β: Φορολογικός έλεγχος

 

Άρθρο 16: Σύστημα επιλογής ελέγχου υποθέσεων

Άρθρο 17: Προσδιορισμός ακαθάριστου εισοδήματος εμπορικών επιχειρήσεων

Άρθρο 18: Λογιστικός προσδιορισμός του Καθαρού Εισοδήματος

Άρθρο 19: Μεταφορά της ζημίας

Άρθρο 20: Εξωλογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος

Άρθρο 21: Ακαθάριστο, καθαρό εισόδημα και τεκμαρτός προσδιορισμός εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων

Άρθρο 22: Αυτοέλεγχος - Μερικό φύλλο ελέγχου - Μερική πράξη προσδιορισμού του φόρου

Άρθρο 23: Αναγνώριση δαπανών επιχειρήσεων

Άρθρο 24: Διοικητική επίλυση της διαφοράς και δικαστικός συμβιβασμός

Άρθρο 25: Έννοια παραβάσεων - Πρόστιμα Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων - Κύρος βιβλίων

 

Κεφάλαιο Γ: Απλοποίηση διαδικασιών

 

Άρθρο 26: Κατάργηση πιστοποιητικών

Άρθρο 27: Είσπραξη τέλους αδείας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων

Άρθρο 28: Είσπραξη προστίμων παραβάσεων [Π] Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

 

Κεφάλαιο Δ: Φορολογία εισοδήματος

 

Άρθρο 29: Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης

Άρθρο 30: Προσδιορισμός καθαρού εισοδήματος

Άρθρο 31: Καταβολή φόρου εισοδήματος

 

Κεφάλαιο Ε: Είσπραξη δημοσίων εσόδων

 

Άρθρο 32: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων

Άρθρο 33: Αύξηση οφειλόμενων ληξιπροθέσμων χρεών για προσωπική κράτηση οφειλετών του Δημοσίου

Άρθρο 34: Αύξηση ορίου ληξιπροθέσμων χρεών για ποινική δίωξη οφειλετών

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Θέματα φορολογία κεφαλαίου, λοιπών φορολογιών και φόρου προστιθέμενης αξίας, φορολογικές κυρώσεις, ρύθμιση προστίμων αγροτών

 

Άρθρο 35: Θέματα φορολογίας κεφαλαίου

Άρθρο 36: Απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου τραπεζικών δανείων και πιστώσεων

Άρθρο 37: Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων

Άρθρο 38: Τρόπος απόδοσης ειδικού φόρου κινηματογράφων

Άρθρο 39: Θέματα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Άρθρο 40: Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας

 

Κεφάλαιο Ζ: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 41: Υπεραξία από εκτίμηση περιουσιακών στοιχείων Ελληνικής Ραδιοφωνικής Τηλεόρασης Ανώνυμης Εταιρίας

Άρθρο 42: Ανακυκλώσιμα απορρίμματα

Άρθρο 43: Επιτροπή Λογιστικών Βιβλίων

Άρθρο 44: Παρατάφρια Πρέβεζας

Άρθρο 45: Ρυθμίσεις για υπαλλήλους Υπουργείου Οικονομικών

Άρθρο 46: Διάφορες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

Άρθρο 47

Άρθρο 48

Άρθρο 49

Άρθρο 50

Άρθρο 51: Κύρωση εξωδικαστικού συμβιβασμού με TVX HELLAS KAI TVX GOLD INC

Άρθρο 52: Κύρωση σύμβασης μεταβίβασης και λοιπές διατάξεις (TVX HELLAS και Ελληνικός Χρυσός Ανώνυμη Εταιρία)

Άρθρο 53: Κύρωση συμβάσεως με TVX HELLAS Ανώνυμη Εταιρία και TVX GOLD INC

Άρθρο 54

Άρθρο 55

Άρθρο 56: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 28-01-2004

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.