Νόμος 3220/04 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Προσδιορισμός καθαρού εισοδήματος.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύουν προκειμένου για αποζημιώσεις που καταβάλλονται ή πιστώνονται από ασφαλιστικές εταιρίες.}

 

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή και για αποζημιώσεις που έχουν καταβληθεί ή πιστωθεί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αφορούν υποθέσεις για τις οποίες μέχρι την παραπάνω ημερομηνία δεν έχουν εκδοθεί πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων στη φορολογία εισοδήματος ή εφόσον εκδόθηκαν δεν έχουν οριστικοποιηθεί καθ' οποιονδήποτε τρόπο ή εκκρεμούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

3. Μετά το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

 

{Το ποσό του καταβαλλόμενου φόρου εισοδήματος από τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης περιορίζεται σε τόσα δωδέκατα, όσοι οι μήνες εκμετάλλευσης του αυτοκινήτου. Διάστημα μεγαλύτερο από δεκαπέντε (15) ημέρες λογίζεται ως ολόκληρος μήνας.}

 

4. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται από 01-01-2002 και μετά.

 

5. Στο άρθρο 49 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:

 

{6. Οι διατάξεις των υποπεριπτώσεων ι)ι' και ι)α)ι)α' της περίπτωσης γ' της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν και για τις αμοιβές των γεωλόγων μελετητών.}

 

6. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται από 01-01-2003 και μετά.

 

7. Στην παράγραφο 13 του άρθρου 33 του Κώδικα φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων της παραγράφου 6 του παρόντος που εκμεταλλεύονται πάνω από επτά (7) ενοικιαζόμενα δωμάτια και τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, από τη χρήση 2004 εξευρίσκεται λογιστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31.}

 

8. Οι διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α/1999) εφαρμόζονται για υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των Φορολογικών Αρχών και αφορούν ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 30-12-1992.

 

9. Οι διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000) καταλαμβάνουν και τους τόκους από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίοι καταβάλλονται από την 01-01-2003 μέχρι και την 31-12-2004.

 

10. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α/1988) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η δαπάνη για την αγορά, την εγκατάσταση, καθώς και για τη σύνδεση φορολογικού μηχανισμού αποσβέννυται είτε εφάπαξ είτε σε τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις κατ' ίσα ποσά. Με τον ίδιο τρόπο αποσβέννυται και η δαπάνη για την αντικατάσταση μηχανικών αντλιών πετρελαίου πρατηρίων υγρών καυσίμων.}

 

11. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 01-01-2003 και μετά.

 

12. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1146/1972 (ΦΕΚ 64/Α/1972) καταργείται και στο τέλος της παραγράφου αυτής προστίθεται νέο εδάφιο ως

εξής:

 

{Επίσης εξαιρείται από την αυτοτελή φορολογία η ωφέλεια που προκύπτει από τη μεταβίβαση οχήματος που ανήκει σε επιχείρηση που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (προεδρικό διάταγμα 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α/1992)).}

 

13. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή για μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται από 01-01-2004 και μετά.

 

14. Στην παράγραφο 13 του άρθρου 33 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση, ειδικά για τη χρήση 2004, οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης μπορούν να επιλέξουν να φορολογηθούν είτε με τα τεκμαρτά ποσά καθαρού εισοδήματος της παραγράφου 5 του παρόντος είτε με τα καθαρά κέρδη που εξευρίσκονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31.}

 

15. Στην περίπτωση θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Ειδικά για τον υπολογισμό των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης επιτρέπεται για την κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων πελατών τους να ενεργείται έκπτωση δύο τοις εκατό (2%) επί των ακαθάριστων εσόδων τους.}

 

16. Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

 

{Ειδικά για τις παροχές μη έμμισθης υπηρεσίας που καταβάλλονται από τους εκμεταλλευτές επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, ο παραπάνω συντελεστής περιορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).}

 

17. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή για αμοιβές που καταβάλλονται από 01-01-2004.

 

18. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α/1999) καταργούνται για τις υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών για την τριετία που αρχίζει από 01-01-2001 και εφεξής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 18 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 5 του νόμου 3296/2004 (ΦΕΚ 253/Α/2004).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.