Νόμος 3254/04 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Ρυθμίσεις για την αναγκαστική απαλλοτρίωση στην περιοχή Πάτημα Δήμογλη Δήμου Αχαρνών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η λειτουργία της συσταθείσας με το άρθρο 39 του νόμου 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/2003) Διοικητικής Επιτροπής, όπως αυτή συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμό 137557/23-09-2003 απόφαση [Α] του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 1380/Β/2003), τροποποιηθείσα με τις υπ' αριθμούς 170656/05-12-2003 (ΦΕΚ 1850/Β/2003) και 182986/30-12-2003 (ΦΕΚ 1996/Β/2003), αποφάσεις του ιδίου Υπουργού, παρατείνεται αφότου έληξε (12-02-2004) μέχρι 31-07-2004. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μπορεί να δοθεί, ύστερα από αίτηση της Επιτροπής, παράταση της παραπάνω προθεσμίας.

 

2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 39 του νόμου 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/2003), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Η Επιτροπή, μετά από έλεγχο των αιτήσεων αναγνώρισης των δικαιολογητικών που τις συνοδεύουν, των προτάσεων, των παρεμβάσεων που τυχόν έχουν ασκηθεί,συνεκτιμώντας κατά την ελεύθερη κρίση της και τις εκθέσεις των συμβούλων της, αφού διαπιστώσει ότι ο αιτούμενος την αναγνώριση στηρίζει το δικαίωμα που επικαλείται σε αδιάκοπη νόμιμη σειρά τίτλων και πιστοποιητικών που τον συνδέουν με τον αρχικό απώτερο δικαιοπάροχό του, ο οποίος αναγνωρίστηκε με τις αποφάσεις [Α] 300/1954 και 350/1956 που εκδόθηκαν από την ορισθείσα με το νόμο [Ν] 2000/1952 Επιτροπή, προβαίνει σε αναγνώριση αυτού. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση απορρίπτεται Το αναγνωριζόμενο ποσοστό πρέπει να ανταποκρίνεται στο ποσοστό που ανήκε στον αρχικό απώτερο δικαιοπάροχο, μετά από συνυπολογισμό των απομειώσεων ή αυξήσεων αυτού εξαιτίας νόμιμων μεταβιβαστικών πράξεων που έχουν στο μεταξύ συντελεσθεί και συνυπολογισμό και των μερίδων των λοιπών καθολικών ή ειδικών διαδόχων, που έλκουν το δικαίωμά τους από τον ίδιο αρχικό δικαιοπάροχο. Η αίτηση απορρίπτεται κατά το υπερβάλλον. Η Επιτροπή απορρίπτει οπωσδήποτε την αίτηση, εάν το αιτούμενο προς αναγνώριση ποσοστό διεκδικείται από περισσότερους και είναι δυσχερής η διακρίβωση του δικαιούχου. Η Επιτροπή αποφαίνεται κατά πλειοψηφία ύστερα από έγγραφη εισήγηση μέλους της.

 

Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η άποψη με την οποία τάχθηκε ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Στην απόφαση της Επιτροπής αναφέρονται τα έγγραφα και στοιχεία στα οποία η Επιτροπή στήριξε την κρίση της, καθώς και οι λόγοι αποδοχής ή απόρριψης των αιτήσεων και παρεμβάσεων.

 

Αν υπάρχει αδυναμία του οικείου Υποθηκοφυλακείου να εκδώσει πιστοποιητικά ιδιοκτησίας βαρών, και μη διεκδίκησης του αιτούμενου προς αναγνώριση ποσοστού, οι εκθέσεις των συμβούλων που αναφέρονται στην παράγραφο 5, αναπληρώνουν το ελλείπον περιεχόμενο των κατατεθέντων πιστοποιητικών, ή τα ελλείποντα πιστοποιητικά και το αποτέλεσμα της πραγματοποιηθείσης από τους συμβούλους έρευνας στα οικεία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου αποτελεί για την Επιτροπή ουσιώδους σημασίας αποδεικτικό υλικό.}

 

3. Η παράγραφος 9 του άρθρου 39 του νόμου 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/2003), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. Η Επιτροπή εκδίδει είτε ενιαία απόφαση για όλους τους αιτούντες και τους παρεμβαίνοντες, είτε περισσότερες αποφάσεις κατά ομάδες αιτούντων και παρεμβαινόντων. Ανεξαρτήτως του αριθμού των αποφάσεων της Επιτροπής τα αναγνωριζόμενα από αυτή συνολικά ποσοστά των αιτούντων και των παρεμβαινόντων, δεν επιτρέπεται να υπερβούν τα 1000/1000 της συνολικής απαλλοτριωθείσας εκτάσεως των 1.240.220 m2. Η απόφαση υπογραφόμενη από τον μετέχοντα στην εξέταση κάθε αιτήσεως και παρεμβάσεως Πρόεδρο της Επιτροπής ή τον αναπληρωτή του, από τα μέλη και τον Γραμματέα της, δημοσιεύεται με την κατάθεσή της στο Τμήμα Απαλλοτριώσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρίζεται στα οικεία βιβλία αυτού, καθίσταται δε εκτελεστή, μετά την αποδοχή της από τους δικαιούχους. Αντίγραφο της απόφασης της Επιτροπής, καθώς και πρόσκληση προς τους δικαιούχους να υποβάλλουν δήλωση αποδοχής της, αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αχαρνών, του Πρωτοδικείου Αθηνών και του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, συντασσόμενων σχετικών προς τούτο βεβαιώσεων. Η αποδοχή της απόφασης της Επιτροπής γίνεται με ανεπιφύλακτες δηλώσεις που αναφέρονται σε αυτήν αιτούντων και παρεμβαινόντων, που κατατίθενται ενώπιον του Γραμματέα της Επιτροπής, μέσα σε είκοσι ημέρες από τη δημοσίευση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου, σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Για την κατάθεση των δηλώσεων συντάσσονται πρακτικά.

 

Η δήλωση αποδοχής της απόφασης μπορεί να γίνει και από πληρεξούσιους δικηγόρους των ενδιαφερομένων, ειδικά εξουσιοδοτημένους προς τούτο με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η απόφαση αποδοχής καθίσταται εκτελεστή, μόνο ως προς εκείνους τους δικαιούχους που αποδέχθηκαν ανεπιφύλακτα το περιεχόμενό της. Η αποδοχή της απόφασης επάγεται παραίτηση του δικαιούχου από κάθε άλλη αξίωσή του έναντι του υπέρ ου η απαλλοτρίωση και υπόχρεου αποζημίωσης Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.}

 

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 39 του νόμου 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/2003), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ορίζεται στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη και τους Γραμματείς της Διοικητικής Επιτροπής, εφάπαξ αποζημίωση για την απασχόλησή τους, κατά το χρονικό διάστημα από της ενάρξεώς της, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος, παρατάσεως της λειτουργίας της, μέχρι ολοκληρώσεως του έργου της Επιτροπής, η οποία βαρύνει τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. Η αποζημίωση καταβάλλεται είτε με την ολοκλήρωση του έργου, είτε σταδιακά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών της Επιτροπής, ύστερα από απόφαση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.}

 

5. Η παράγραφος 12 του άρθρου 39 του νόμου 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/2003), όπως το δεύτερο εδάφιο της αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του νόμου 3227/2004 (ΦΕΚ 31/Α/2004), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{12. Όσοι εκ των δικαιούχων δεν κατέθεσαν εμπροθέσμως τις αιτήσεις για αναγνώριση ή δεν αναγνωρίστηκαν με την απόφαση της Επιτροπής, εν όλω ή εν μέρει, ή δεν κατέθεσαν τη δήλωση που αναφέρεται στην παράγραφο 9, διατηρούν το δικαίωμα να ασκήσουν ανακοπή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών.

 

Η προθεσμία της ανακοπής ορίζεται σε είκοσι ημέρες από τη δημοσίευση της προσκλήσεως, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη διάταξη της παραγράφου 9. Αντίγραφο της ανακοπής κοινοποιείται εντός της ίδιας προθεσμίας στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, στο Δήμο Αχαρνών και στον καθ' ου στρέφεται η ανακοπή. Ο ανακόπτων μπορεί να προβάλει ότι το ποσοστό που αναγνωρίσθηκε από την Επιτροπή στον καθ' ου η ανακοπή, ανήκει και στον ίδιο, εφόσον αναφέρεται στον αυτό απώτερο δικαιοπάροχο που αναγνωρίσθηκε με τις 300/1954 και 350/1956 αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής του νόμου [Ν] 2000/1952. Για το παραδεκτό της ανακοπής, πρέπει ο ανακόπτων να αναγνωρίζει ρητά με αυτήν το συνιδιόκτητο χαρακτήρα της απαλλοτριωθείσας εκτάσεως και να αναφέρει τον απώτερο αναγνωρισθέντα με τις υπ' αριθμούς 300/1954 και 350/1956 αποφάσεις [Α] της Διοικητικής Επιτροπής του νόμου [Ν] 2000/1952, δικαιοπάροχό του. Οι ανακοπές προσδιορίζονται για συζήτηση την πρώτη δικάσιμο του μεθεπόμενου μήνα από την κατάθεση και συνεκδικάζονται Η απόφαση εκδίδεται μέσα σε προθεσμία δύο μηνών. Αναβολή της συζήτησης επιτρέπεται μόνο μια φορά και η νέα δικάσιμος ορίζεται εντός δεκαπέντε ημερών. Η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο. Η κατάθεση και συζήτηση αίτησης αναγνώρισης εκ μέρους οποιουδήποτε δικαιούχου σε διαδικασία διαφορετική από την προβλεπόμενη με το παρόν, είναι απαράδεκτη.}

 

6. Η παράγραφος 13 του άρθρου 39 του νόμου 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/2003), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{13. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 9, η Επιτροπή συντάσσει και καταθέτει στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας κτηματολογικό πίνακα που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Επιτροπής στον οποίο μνημονεύονται οι δικαιούχοι που αποδέχθηκαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9, την απόφαση της Επιτροπής, το ποσοστό που τους αναγνωρίσθηκε, το είδος και ο αριθμός των επικειμένων που αναγνωρίσθηκαν. Με τη σύνταξη του κτηματολογικού αυτού πίνακα, ολοκληρώνεται το έργο της Επιτροπής.

 

Αν εκδοθούν από την Επιτροπή περισσότερες αποφάσεις, το έργο της ολοκληρώνεται με τη σύνταξη του κτηματολογικού πίνακα που αφορά όσους αναγνωρίσθηκαν με την τελευταία χρονικά απόφαση με την οποία και ολοκληρώνεται η εξέταση όλων των αιτήσεων και παρεμβάσεων που έχουν υποβληθεί Περί αυτής της ολοκληρώσεως συντάσσεται σχετικό πρακτικό της Επιτροπής, υπογραφόμενο από όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της.

 

Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας καταρτίζει προσωρινό κτηματολογικό πίνακα στον οποίο συμπεριλαμβάνονται, εκτός από τα στοιχεία του πίνακα της Επιτροπής και το ποσό της αποζημίωσης που αντιστοιχεί σε κάθε αναγνωρισθέντα και ανεπιφυλάκτως αποδεχθέντα την απόφαση της Επιτροπής, χωριστά για την αξία της γης και την αξία των επικειμένων, των οποίων αφού θεωρήσει ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Στεγαστικής Συνδρομής του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας αποστέλλει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μαζί με την απόφαση της Επιτροπής. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων καταβάλει σε όσους έχουν αναγνωριστεί και αναφέρονται στον συνταχθέντα από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας κτηματολογικό πίνακα, τα ποσά της αποζημίωσης που αναλογούν στον καθένα.

 

Μετά την έκδοση των αποφάσεων επί των ανακοπών, ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας συντάσσει τελικό κτηματολογικό πίνακα στον οποίο μνημονεύονται οι δικαιούχοι που αποδέχθηκαν την απόφασή της Επιτροπής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 9, το ποσοστό που αναγνωρίσθηκε από την Επιτροπή ή αυτό που προέκυψε μετά την τυχόν αποδοχή των ανακοπών από το Μονομελές Πρωτοδικείο, καθώς και οι ανακόπτοντες των οποίων έγινε αποδεκτή η ανακοπή, το αντίστοιχο για καθένα ποσοστό που αναγνωρίσθηκε από το Δικαστήριο και το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο. Ο τελικός κτηματολογικός πίνακας, θεωρημένος από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Στεγαστικής Συνδρομής του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, αποστέλλεται μαζί με την απόφαση του Δικαστηρίου και της Επιτροπής στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

 

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων καταβάλλει στους δικαιούχους τα ποσά της αποζημίωσης που αναφέρονται στον συνταχθέντα από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας τελικό κτηματολογικό πίνακα.

 

Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με την καταβολή της αποζημίωσης στους αναγνωρισθέντες κατά τα ανωτέρω δικαιούχους, τόσο με βάση τον προσωρινό όσο και με τον τελικό κτηματολογικό πίνακα, απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση και ευθύνη, έναντι οποιουδήποτε ανακόπτοντος ή τρίτου, που εμφανίζεται ως δικαιούχος, διατηρούμενης μόνης της ευθύνης του εισπράξαντος την αποζημίωση.}

 

7. Η αποζημίωση που καθορίστηκε με την υπ' αριθμό 2/54627/0022/19-11-2003 (ΦΕΚ 1753/Β/2003) απόφαση [Α] των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης για τα μέλη και τους Γραμματείς της Επιτροπής, αντιστοιχεί στην απασχόλησή τους στην Επιτροπή για το διάστημα από της ενάρξεως λειτουργίας της (12-06-2003) μέχρι και 12-02-2004.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.