Νόμος 3254/04 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Ρυθμίσεις για προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή έργου του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου, το οποίο υπηρετούσε με απόσπαση ή διάθεση στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή σε εποπτευόμενο από αυτή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου ή άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή άλλο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, εφόσον συγκέντρωνε κατά το χρόνο απόλυσής του, με βάση και το χρόνο απόσπασης ή διάθεσης, τις χρονικές προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2266/1994, κατατάσσεται σε οργανικές θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που υπηρετούσε το προσωπικό αυτό, ύστερα από αίτησή του που υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

2. Η κατάταξη γίνεται με πράξη του αρμόδιου για την πρόσληψη οργάνου, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου ότι οι κατατασσόμενοι εξυπηρετούσαν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Στις περιπτώσεις που το υπηρεσιακό συμβούλιο είχε διατυπώσει θετική γνώμη βάσει αρχικών αιτήσεων, η πράξη κατάταξης εκδίδεται άμεσα χωρίς νέα γνώμη.

 

3. Αν η Υπηρεσία ή το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου από το οποίο έγινε η απόλυση έχει καταργηθεί ή συγχωνευθεί με άλλη Υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο, η κατάταξη γίνεται σε θέση της Υπηρεσίας ή του νομικού προσώπου, με το οποίο έγινε η συγχώνευση ή το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που καταργήθηκε.

 

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 25 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα, εφαρμόζονται ανάλογα και στο προσωπικό που κατατάσσεται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 1 (περίπτωση β), 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2266/1994.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.