Νόμος 3254/04 - Άρθρο 23

Άρθρο 23


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες διαχείρισης συνεπειών και απωλειών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων των χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών, και πυρηνικών συμβάντων, κατά την περίοδο των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων από 01-07-2003 έως και 04-10-2004, με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης, μπορεί να ζητηθεί η συνδρομή Διεθνών Οργανισμών ή Κρατών, αυτοτελώς ή στο πλαίσιο Διεθνών Οργανισμών, ιδίως, δε του Ευρωατλαντικού Συντονιστικού Κέντρου Αντιμετώπισης Καταστροφών του ΝΑΤΟ. Με την ως άνω απόφαση καθορίζονται οι όροι και η έκταση της συνδρομής, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου.

 

2. Οι ομάδες διεθνούς συνδρομής εντάσσονται, σε κάθε περίπτωση, στο εθνικό σύστημα διαχείρισης συνεπειών και απωλειών, όπως αυτό θα εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της περιόδου της παραγράφου 1 και υπάγονται στον αποκλειστικό επιχειρησιακό έλεγχο των αρμόδιων εθνικών αρχών.

 

3. Η συνδρομή αυτή συνίσταται στη διάθεση εξειδικευμένου προσωπικού πολιτικής προστασίας, καθώς και σε παροχή υλικών πόρων και μέσων.

 

4. Η είσοδος στην Ελλάδα των παραπάνω προσώπων διέπεται, όπου απαιτείται, από τις διατάξεις της Συνθήκης Schengen.

 

5. Το Ελληνικό Δημόσιο καλύπτει τις δαπάνες που θα προκύψουν από την άσκηση των καθηκόντων, τα οποία θα ανατεθούν στις ανωτέρω ομάδες διεθνούς συνδρομής.

 

Καλύπτονται, ιδίως, μεταφορά υλικού προς και από την Ελλάδα και αποθήκευσή του, στέγη και διατροφή του προσωπικού, διερμηνεία, μετακινήσεις στην Ελληνική Επικράτεια, όπως και ιατρικές υπηρεσίες σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης.

 

6. Για κάθε πράξη ή παράλειψη, κατά την άσκηση των καθηκόντων του προσωπικού των ομάδων διεθνούς συνδρομής, αστική ευθύνη υπέχει το Ελληνικό Δημόσιο. Κατ' εξαίρεση το προσωπικό ευθύνεται για την αποζημίωση, την οποία θα καταβάλει το Ελληνικό Δημόσιο σε τρίτους για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, εφόσον οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλεια.

 

7. Οι παραπάνω αναφερόμενοι υλικοί πόροι και μέσα, καθώς και ο προσωπικός εξοπλισμός των ομάδων διεθνούς συνδρομής, κατά την εισαγωγή τους στη Χώρα, παραδίδονται με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις που αναλογούν και με τον όρο της επανεξαγωγής, σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις.

 

8. Με απόφαση του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Υπουργού, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.