Νόμος 3254/04 - Άρθρο 22

Άρθρο 22


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 4 του νόμου [Ν] 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/1999) Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας τροποποιείται ως εξής:

 

{α. Στην παράγραφο 1 περίπτωση α', υποπερίπτωση γ)γ' προστίθεται η φράση ή διαβάσεων τροχιοδρόμου.

 

β. Στην παράγραφο 2 η φράση οι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (Κ-1 μέχρι Κ-40) αντικαθίσταται με τη φράση οι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (Κ-1 μέχρι Κ-41), στις πινακίδες Κ-31, Κ-36 και Κ-37 προστίθεται η φράση ή διάβασης τροχιοδρόμου και μετά την πινακίδα Κ-40 προστίθεται πινακίδα Κ-41 με τη φράση Κίνδυνος λόγω ισόπεδης διάβασης τροχιοδρόμου χωρίς κινητά φράγματα.

 

γ. Στην παράγραφο 3 η φράση οι ρυθμιστικές της κυκλοφορίας πινακίδες (Ρ-1 μέχρι Ρ-75) αντικαθίσταται με τη φράση Οι ρυθμιστικές της κυκλοφορίας πινακίδες (Ρ-1 μέχρι Ρ-77) και μετά την πινακίδα Ρ-75 προστίθενται πινακίδες Ρ-76 με τη φράση Αποκλειστική διέλευση τροχιοδρόμου και Ρ-77 με τη φράση Τέλος αποκλειστικής διέλευσης τροχιοδρόμου.

 

δ. Στην παράγραφο 4 η φράση Οι πληροφοριακές πινακίδες (Π-1 μέχρι Π-94) αντικαθίσταται με τη φράση Οι πληροφοριακές πινακίδες (Π -1 μέχρι Π-95), μετά την πινακίδα Π-28 προστίθεται πινακίδα Π-28Α με τη φράση Στάση Τροχιοδρόμου, στην πινακίδα Π-66 προστίθεται η φράση ή Τροχιοδρόμου ή δικύκλου ή συνδυασμού αυτών και μετά την πινακίδα Π-94 προστίθεται πινακίδα Π-95 με τη φράση Τροχιόδρομος επί του οδοστρώματος.

 

ε. Στην παράγραφο 5 μετά την πινακίδα Πρ-16ΙΔ προστίθεται πινακίδα Πρ-16ΙΕ με τη λέξη Τροχιόδρομος.}

 

2. Υποδείγματα των νέων και τροποποιουμένων σημάνσεων παρατίθενται κατωτέρω:

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.