Νόμος 3260/04 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Θέματα νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2900/2001 (ΦΕΚ 90/Α/2001) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Στη θέση του Νομικού Συμβούλου της Ακαδημίας Αθηνών, ύστερα από προκήρυξη που δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, προσλαμβάνεται, με απόφαση του Προέδρου της και προηγούμενη γνώμη τριμελούς επιτροπής νομικών, μελών της Ακαδημίας Αθηνών, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, ο οποίος δεν κατέχει άλλη θέση στο δημόσιο τομέα με οποιαδήποτε σχέση.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. α) Στην Ακαδημία Αθηνών συνιστάται οργανική θέση Εφόρου εξομοιούμενη ως προς κάθε συνέπεια με θέση Γενικού Διευθυντή. Η πλήρωση της θέσης αυτής γίνεται ύστερα από προκήρυξη που εκδίδεται με απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στον Έφορο της Ακαδημίας Αθηνών καταβάλλονται οι εκάστοτε αποδοχές γενικού διευθυντή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.

 

β) Ο Έφορος της Ακαδημίας Αθηνών συντονίζει, ελέγχει και εποπτεύει το έργο όλων των διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών του Ιδρύματος και είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία τους και την εκτέλεση των αποφάσεων της Συγκλήτου και μπορεί να μετέχει στις συνεδριάσεις της χωρίς ψήφο.

 

γ) Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του Εφόρου έχουν μόνιμοι δημόσιοι διοικητικοί υπάλληλοι, υπάλληλοι της Ακαδημίας Αθηνών ή άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή υπάλληλοι που έχουν διατελέσει διευθυντικά στελέχη σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (τράπεζες, δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμοί κοινής ωφέλειας κ.λ.π.) και διαθέτουν τα ακόλουθα τυπικό και ουσιαστικό προσόντα:

 

Ι. Είναι κάτοχοι πτυχίου τμήματος νομικών ή οικονομικών επιστημών ή δημόσιας διοίκησης και πολιτικών επιστημών Ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμου αλλοδαπού και έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.

 

ΙΙ. Έχουν άρτια επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία διεύθυνσης μεγάλης υπηρεσιακής μονάδας και έχουν επιδείξει ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, ευχέρεια προγραμματισμού και συντονισμού για την επίτευξη των στόχων της Υπηρεσίας.

 

Η επιλογή του Εφόρου γίνεται με απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών.

 

δ) Ο διοριζόμενος διατηρεί την ιδιότητά του εφόσον είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, διαφορετικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

 

ε) Χρέη υπηρεσιακού συμβουλίου για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του Εφόρου εκτελεί η Σύγκλητος της Ακαδημίας Αθηνών. Η Σύγκλητος μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή της να αποφασίσει τη λήξη της θητείας ή την καταγγελία της σύμβασης εργασίας του Εφόρου, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης για το λόγο αυτόν. Μετά την κατά οποιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του, ο Έφορος που είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου επιστρέφει, με επιφύλαξη της διάταξης του έκτου εδαφίου, στην υπηρεσία από την οποία προέρχεται και καταλαμβάνει κενή θέση ομοιόβαθμη εκείνης που κατείχε κατά το διορισμό του ως Εφόρου. Αν δεν υπάρχει κενή θέση συνιστάται προσωποπαγής θέση με πράξη του οικείου Υπουργού. Ο χρόνος υπηρεσίας του στην Ακαδημία Αθηνών λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στο Δημόσιο ή το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου από το οποίο προέρχεται, για όλες τις έννομες συνέπειες. Η θητεία του Εφόρου που είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου λήγει αυτοδικαίως με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων υποχρεωτικής αποχώρησης από την υπηρεσία του. Η σύμβαση εργασίας του Εφόρου λήγει αυτοδικαίως στο τέλος του ημερολογιακού έτους, εντός του οποίου συμπληρώνει το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας του.}

 

3. Στο άρθρο 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 572/1970 (ΦΕΚ 125/Α/1970), μετά την παράγραφο 4 προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής:

 

{5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανατίθενται, σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου του Ιδρύματος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η αμοιβή για την άσκηση των καθηκόντων του αυτών. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται των Υπηρεσιών του Ιδρύματος, διευθύνει αυτές και ασκεί τα καθήκοντά του ως τη λήξη της θητείας του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Κατά τα λοιπά, για τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 1 εδάφιο δεύτερο και παράγραφος 2 του παρόντος νομοθετικού διατάγματος.}

 

4.α) Το άρθρο 5 παράγραφος 1 εδάφιο β' του νόμου [Ν] 2530/1997 (ΦΕΚ 218/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων και όσοι κατέχουν θέση σε διεθνείς οργανισμούς.}

 

β) Στην αρχή του εδαφίου β' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2530/1997 και μετά τη λέξη κατέχουν προστίθεται η φράση θέση Ειδικού Γραμματέα Υπουργείων ή.

 

5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2552/1997 (ΦΕΚ 266/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Ως τη συγκρότηση σε σώμα της Συγκλήτου του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, το εκλεκτορικό σώμα, που προβλέπεται στο εδάφιο α. της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου αυτού, αποτελείται από έντεκα (11) μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. ύστερα από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, από το σύνολο των μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των Ελληνικών Πανεπιστημίων με το ίδιο ή, αν δεν υπάρχουν, με συγγενές γνωστικό αντικείμενο προς την αντίστοιχη θεματική ενότητα. Τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος πρέπει να κατέχουν θέση στην ίδια ή ανώτερη βαθμίδα από τη θέση που πρόκειται να πληρωθεί.}

 

Στην παραπάνω διάταξη εμπίπτουν και οι ήδη προκηρυχθείσες θέσεις Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού είτε βρίσκονται στο στάδιο συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων είτε στο στάδιο της τελικής κρίσης. Στις περιπτώσεις αυτές τα μέλη των εκλεκτορικών σωμάτων συμπληρώνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση της ΔΕ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και η διαδικασία πλήρωσης της θέσης συνεχίζεται με την εκ νέου συγκρότηση της εισηγητικής επιτροπής και ολοκληρώνεται από το ενδεκαμελές εκλεκτορικό σώμα.

 

6. H περίπτωση ν' του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2552/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ν) Εγκαταστάσεων και εκτέλεσης έργων.}

 

7. Με πρόταση των Διοικουσών Επιτροπών των Πανεπιστημίων Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας και αποδοχή της από το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρεία, επιτρέπεται η ανάθεση στην Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρεία καθηκόντων Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τα παραπάνω Ιδρύματα, τα οποία δεν διαθέτουν Τεχνική Υπηρεσία. Με την ίδια διαδικασία είναι δυνατή η ανάθεση από τα ίδια Πανεπιστήμια και η ανάληψη από την Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρεία πρόσθετων καθηκόντων, όπως η σύνταξη μελέτης, η επίβλεψη έργων ή μελετών, η ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984) και η προμήθεια εξοπλισμών. Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του οικείου Πανεπιστημίου και της Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρεία Με τη σύμβαση ρυθμίζονται το ειδικότερο αντικείμενο, η αμοιβή της Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρεία και κάθε άλλο σχετικό θέμα ή απαραίτητος όρος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.