Νόμος 3260/04 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Θέματα Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, η κατά την περίπτωση στ' της παραγράφου 29 του άρθρου 14 του νόμου 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2986/2002 (ΦΕΚ 24/Α/2002) διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης και ο συνταχθείς πίνακας επιλογής καταργούνται.

 

Στις κενές και κενούμενες θέσεις περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης διορίζονται, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, δημόσιοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επιλέγονται από κατάλογο υποψηφίων που συντάσσεται για το σκοπό αυτόν και στον οποίο περιλαμβάνονται, ύστερα από αίτησή τους, οι εκπαιδευτικοί της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν:

 

α) πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής ή της ημεδαπής,

β) δεκαπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία και

γ) σημαντικό διοικητικό και επιστημονικά προσόντα.

 

Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο και με την οποία καθορίζονται οι θέσεις που θα πληρωθούν, τα υποβλητέα δικαιολογητικό των ενδιαφερομένων και οι προθεσμίες υποβολής τους.

 

β) Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης που για οποιονδήποτε λόγο αποχωρεί από τη δημόσια εκπαίδευση, αποχωρεί αυτοδικαίως και από τη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 110 του νόμου [Ν] 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/2018).

 

2. α) Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λήγει αυτοδικαίως η θητεία των Διευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Γραφείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Γραφείων Φυσικής Αγωγής και Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Όσοι υπηρετούν στις θέσεις αυτές, συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και να λαμβάνουν τα επιδόματα θέσης και ειδικής απασχόλησης, τα οποία προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, ως την επιλογή και τοποθέτηση των προσωρινών Διευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Γραφείων που επιλέγονται κατά τις διατάξεις των επόμενων εδαφίων της παραγράφου αυτής.

 

β) Ως τον ορισμό νέων Διευθυντών Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων Γραφείων, Γραφείων Φυσικής Αγωγής, Γραφείων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και σε κάθε περίπτωση ως την 31-08-2005 τοποθετούνται προσωρινοί, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από πρόταση των οικείων Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης, της παραγράφου 31 του άρθρου 14 του νόμου 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α/2000), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 2986/2002, τα οποία για την επιλογή των προσωρινών Διευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Γραφείων του παρόντος άρθρου αποτελούνται από:

 

i. Τρία μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων, που προτείνονται με τους αναπληρωτές τους από το Πρυτανικό Συμβούλιο του οικείου Πανεπιστημίου, στο οποίο απευθύνεται εγγράφως ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

ii. Έναν Σύμβουλο ή μόνιμο Πάρεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης.

 

iii. Τους δύο αιρετούς εκπροσώπους των κλάδων των εκπαιδευτικών των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων της αντίστοιχης βαθμίδας, που αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

 

iv. Έναν Διευθυντή Εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης του οικείου Συμβουλίου.

 

γ) Για την επιλογή των προσωρινών Διευθυντών και Προϊσταμένων εκδίδεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετική πρόσκληση, η οποία δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο και κοινοποιείται σε όλες τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης, με την οποία καθορίζονται οι θέσεις που θα πληρωθούν, τα δικαιολογητικά που θα περιλαμβάνει ο φάκελος υποψηφιότητας, η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, η διαδικασία επιλογής και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με το θέμα αυτό.

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης βαθμίδας που έχουν δεκαπενταετή τουλάχιστον συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία και βαθμό Α. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Προϊσταμένων Γραφείων Τεχνικής, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Φυσικής Αγωγής μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4 του όρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 25/2002 (ΦΕΚ 20/Α/2002). Οι υποψήφιοι προσωρινοί Διευθυντές και Προϊστάμενοι Γραφείων μπορούν να δηλώσουν προτίμηση για την τοποθέτησή τους σε θέσεις μιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

 

δ) Για την αξιολόγηση των υποψήφιων προσωρινών Διευθυντών και Προϊσταμένων Γραφείων συνεκτιμώνται ιδίως η υπηρεσιακή κατάσταση, η επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση, η ικανότητα ανάληψης διοικητικών ευθυνών, η ικανότητα συνεργασίας με τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και η εν γένει συγκρότηση και προσωπικότητα των υποψηφίων, όπως αυτή συνάγεται από το φάκελο υποψηφιότητας εκάστου υποψηφίου.

 

ε) Οι προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και Προϊστάμενοι Γραφείων λαμβάνουν για όσο διάστημα ασκούν τα καθήκοντά τους το επίδομα θέσης και ειδικής απασχόλησης που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και Προϊσταμένους Γραφείων. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται Διευθυντής Εκπαίδευσης, Προϊστάμενος Γραφείου Εκπαίδευσης, Προϊστάμενος Γραφείων Φυσικής Αγωγής και Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, νοούνται οι προσωρινοί Διευθυντές και Προϊστάμενοι.

 

3. Μετά την τοποθέτηση των προσωρινών Διευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης ανασυγκροτούνται τα Υπηρεσιακά συμβούλια και τα συμβούλια επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης του άρθρου 14 του νόμου 2817/2000, με τη συμμετοχή αυτών που τοποθετήθηκαν.

 

4. α) Οι με αριθμούς Y65/57379/Δ2/18-06-2003 και Φ351.1/387/106455/Δ1/30-09-2003 προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων σχολικών συμβούλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής αντιστοίχως καταργούνται

 

β) Οι κενές θέσεις σχολικών συμβούλων, που προβλέπονται από το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 79/2003 (ΦΕΚ 77/Α/2003), καθώς και το σύνολο των θέσεων σχολικών συμβούλων εκπαίδευσης, που συστάθηκαν με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 28/2004 (ΦΕΚ 24/Α/2004) πληρούνται από τους αντίστοιχους πίνακες σχολικών συμβούλων, οι οποίοι θα συνταχθούν μετά την 30-06-2004.

 

5. Μετατάξεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε κενές οργανικές θέσεις άλλου κλάδου, είτε εκπαιδευτικών είτε μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, για τις οποίες έχουν αποκτήσει τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού, είναι επιτρεπτές, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν συμπληρώσει 5 έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας στον κλάδο που υπηρετούν. Οι μετατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργούνται μετά τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 69, 70 και 73 του Υπαλληλικού Κώδικα (νόμος 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007)).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 64 του νόμου [Ν] 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α/2019).

 

6. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λήγει αυτοδικαίως η θητεία των διευθυντών και υποδιευθυντών όλων των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ). Ως την επιλογή και ορισμό διευθυντών και υποδιευθυντών, οι υπηρετούντες εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και να λαμβάνουν την προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις αποζημίωση.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.