Νόμος 3260/04 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Ρύθμιση ειδικών θεμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 11 του άρθρου 31 του νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/2002) προστίθενται, από τότε που ίσχυσε, τα ακόλουθα εδάφια:

 

{Για τις ανάγκες λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών επιτρέπεται η απασχόληση φυσικών προσώπων με συμβάσεις μίσθωσης έργου. Για τις συμβάσεις αυτές ισχύουν οι κείμενες διατάξεις, χωρίς να απαιτούνται οι προϋποθέσεις της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου [Π] 55/1998. Η χρονική διάρκεια του πιλοτικού διαστήματος για την οργάνωση και λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ορίζεται σε 24 μήνες από την έναρξη λειτουργίας κάθε Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών}

 

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του νόμου 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/2000) προστίθεται εδάφιο γ' ως ακολούθως:

 

{γ. Στις περιπτώσεις που κατά την εκτέλεση πράξης, εκτός του τελικού δικαιούχου, εμπλέκονται και άλλοι φορείς, είναι δυνατόν η χρηματοδότησή της να εμπίπτει και στους δύο προαναφερόμενους τρόπους πληρωμής, οι οποίοι και εφαρμόζονται κατά περίπτωση.

 

Πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος για ανάλογες πράξεις υπάγονται αυτοδικαίως στην ανωτέρω ρύθμιση.}

 

3. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/2000) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις επιτρέπεται η σύναψη προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ του κατ' αρχήν δικαιούχου (Υπουργείου, Περιφέρειας, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου) για την εκτέλεση πράξης ή μέτρου που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.

 

Προγραμματικές συμβάσεις ή συμφωνίες, που έχουν συναφθεί με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης για την εκτέλεση έργων μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, υπάγονται αυτοδικαίως στη ρύθμιση αυτή, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης στην εταιρεία αυτή.}

 

4. Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 9 του νόμου 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 1 εδάφιο γ' του νόμου [Ν] 2247/1994, η φράση και της τυχόν δεύτερης κυρίας ασφάλισης αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, με τη φράση και την τυχόν δεύτερη κύρια ασφάλιση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.