Νόμος 3262/04 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Αποτίμηση αξίας αθλητών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο νόμο 2725/1999 προστίθεται άρθρο 76Α το οποίο έχει ως εξής:

 

{Άρθρο 76Α: Αποτίμηση αξίας αθλητών

 

1. Για την εφαρμογή των άρθρων 47 και 48 παράγραφος 1 περίπτωση γ' του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων των ΑΑΕ συνυπολογίζεται κατ' εξαίρεση και η αξία των αθλητών της. Η αποτίμηση της αξίας των αθλητών διενεργείται ανά χρήση και εντός τριών μηνών από τη λήξη της, από πενταμελή επιτροπή με θητεία διάρκειας δύο ετών συγκροτούμενη με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Η Επιτροπή αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, καθώς και έναν εκπρόσωπο της ΕΠΑΕ ή του ΕΣΑΚΕ κατά περίπτωση και έναν εκπρόσωπο του ΠΣΑΠ ή του ΠΣΑΚ κατά περίπτωση, οριζόμενοι αντίστοιχα από τον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο ή συνδικαλιστικό φορέα.

 

3. Με την παραπάνω απόφαση ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη σύνθεση, την οργάνωση και τη λειτουργία της Επιτροπής. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ορίζεται η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής. Η δαπάνη της αποζημίωσης βαρύνει τους επαγγελματικούς συνδέσμους.

 

4. Τα κριτήρια τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της αξίας των αθλητών είναι τα ποσό που αναγράφονται στο συμβόλαιο υπέρ του αθλητή και υπέρ της ΑΑΕ ή του αθλητικού σωματείου απ' όπου προήλθε, η διάρκεια του συμβολαίου, η ηλικία του αθλητή, ο αριθμός συμμετοχών στους επίσημους αγώνες της ομάδας του, ο αριθμός συμμετοχών του στους αγώνες των Εθνικών Ομάδων Ανδρών, Ελπίδων και Νέων, η πειθαρχική του κατάσταση και τα ποσό των νόμιμων αποδοχών του κατά την τελευταία διετία από την ΑΑΕ στην οποία ανήκει Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής της παραγράφου 1, ορίζεται ο συντελεστής βαρύτητας κάθε κριτηρίου, καθώς και επιπλέον κριτήρια για τον προσδιορισμό της αξίας των αθλητών.

 

5. Η υπεραξία των αθλητών που προκύπτει από την αποτίμηση αυτών καταχωρείται στο ενεργητικό του ισολογισμού με δημιουργία νέου λογαριασμού με ονομασία 16.91 Υπεραξία Αποτίμησης Αθλητών, σε πίστωση του λογαριασμού του Παθητικού 41.07 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων με δημιουργία νέου τριτοβάθμιου λογαριασμού με ονομασία Διαφορά Αποτίμησης Αθλητών, του Λογιστικού Οδηγού για την Εφαρμογή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου από τις ΠΑΕ (ΦΕΚ 786/Β/1988).

 

Η κατά τα ανωτέρω υπεραξία αθλητών δεν υπόκειται σε αποσβέσεις.

 

6. Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος άρθρου η ως άνω Επιτροπή πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο της έως τις 15-11-2004.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.