Νόμος 3262/04 - Άρθρο 27

Άρθρο 27


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του όρθρου 17 του νόμου [Ν] 2433/1996 (ΦΕΚ 180/Α/1996) τροποποιείται ως εξής:

 

{2. α. Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών διοικείται από Συμβούλιο που αποτελείται από 13 μέλη.

 

β. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τα ισάριθμα αναπληρωματικό τους διορίζονται για θητεία 3 ετών με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου. 4 από τα πιο πάνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ισάριθμα αναπληρωματικό προτείνονται από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, 1 μέλος προτείνεται από το Δήμο Αμαρουσίου με τον αναπληρωματικό του και 1 μέλος προτείνεται από το Σωματείο των εργαζομένων στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, με τον αναπληρωματικό του, μέσα σε 1 μήνα από την έγγραφη ενημέρωση του Υπουργού Πολιτισμού. Αν η πιο πάνω προθεσμία παρέλθει, ο εκπρόσωπος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 2433/1996 (ΦΕΚ 180/Α/1996) τροποποιείται ως εξής:

 

{Άρθρο 19

 

Ο συντονιστής Γενικός Διευθυντής του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών και 2 αναπληρωτές Διευθυντές προσλαμβάνονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία καθορίζει την αμοιβή, τους όρους απασχόλησης και τις αρμοδιότητες του καθένα.

 

Η θητεία των 2 αναπληρωτών Διευθυντών είναι τριετής και η αμοιβή τους ορίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες αποδοχές Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υπηρεσίας κλάδου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, έγγαμου με 2 τέκνα με συνολικό χρόνο υπηρεσίας μεγαλύτερο των 32 ετών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.