Νόμος 3262/04 - Άρθρο 30

Άρθρο 30


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 24 του νόμου 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα των αθλητικών ομοσπονδιών διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή. Της εφορευτικής επιτροπής προεδρεύει δικαστικός αντιπρόσωπος, χωρίς τη συμμετοχή του οποίου δεν επιτρέπεται να διενεργηθούν αρχαιρεσίες. Τα λοιπά μέλη εκλέγονται από το σώμα των μελών της Γενικής Συνέλευσης.}

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 24 του νόμου 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

 

{Σε περίπτωση που, σύμφωνα με το καταστατικό, ψηφίζουν αντιπρόσωποι ενώσεων, δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των ομοσπονδιών έχουν αντιπρόσωποι των ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων, οι οποίοι πρέπει να είναι μέλη των σωματείων. Η ιδιότητα του μέλους προκύπτει με βεβαίωση του αθλητικού σωματείου και σχετική δήλωση του

νόμου 1599/1986 του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του αθλητικού συλλόγου, που κατατίθεται στον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής.

 

Κάθε ειδικά αναγνωρισμένη αθλητική ένωση με Γενική Συνέλευση και υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 14 διεξάγει αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των αντιπροσώπων που θα συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις της ομοσπονδίας, με δικαίωμα ψήφου, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών της ομοσπονδίας. Ανάλογα με τον αριθμό των σωματείων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου στις ως άνω Γενικές Συνελεύσεις των ενώσεων εκλέγονται και οι αντιπρόσωποι εκλέκτορες εκάστης ένωσης με ποσοστιαία αναλογία, ανά δέκα (10) σωματεία ένας (1) αντιπρόσωπος με τον αναπληρωματικό του.

 

Ο αριθμός των αντιπροσώπων εκλεκτόρων είναι το αποτέλεσμα της διαίρεσης του αριθμού των σωματείων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στις ως άνω Γενικές Συνελεύσεις των ενώσεων δια δέκα. Ο αριθμός που προκύπτει στρογγυλοποιείται προς τα πάνω εάν το πρώτο ψηφίο μετά την υποδιαστολή είναι μεγαλύτερο ή ίσο με πέντε (5) και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε (5).

 

Οι υποψήφιοι καταχωρούνται σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο και το δικαίωμα σταυροδοσίας είναι μέχρι του αριθμού των εκλεγομένων εκάστης ένωσης, το οποίο και θα αναγράφεται σε κάθε ψηφοδέλτιο.}

 

3. Η παράγραφος 8 του άρθρου 135 του νόμου 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος οι αθλητικές ομοσπονδίες, οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι, όλα τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις, οφείλουν να εναρμονίσουν το καταστατικό τους στις διατάξεις του νομού αυτού, εφόσον απαιτείται Η τροποποίηση του καταστατικού γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των προαναφερομένων και αφορά διατάξεις του καταστατικού που χρειάζονται εναρμόνιση.

 

Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αναγνώριση.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.