Νόμος 3274/04 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Ένταξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού στο Εθνικό Δημοτολόγιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Η ένταξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού στην κεντρική βάση δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου οριστικοποιείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του αντίστοιχου έργου του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος.

 

β. Η συνεργασία του Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας και των αρμόδιων υπαλλήλων, για τον ανωτέρω σκοπό, είναι υποχρεωτική.

 

2. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης προσδιορίζονται τα ειδικότερα στοιχεία, τα οποία είναι αναγκαία για την οριστική ένταξη και καθορίζεται η σχετική διαδικασία.

 

3. α. Μετά από σχετική πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, οι ως άνω Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης οφείλουν να αποστείλουν, σε ηλεκτρονική μορφή, την τοπική βάση δεδομένων του Δημοτολογίου τους στο εν λόγω Υπουργείο, μέσα σε προθεσμία που ορίζεται, ειδικώς για κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην πρόσκληση.

 

β. Η διαδικασία της οριστικής ένταξης κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Εθνικό Δημοτολόγιο ολοκληρώνεται μέσα σε επτά (7) μήνες από την παραπάνω πρόσκληση. Στο διάστημα αυτό ο οικείος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες βελτίωσης των στοιχείων της βάσης δεδομένων του Δημοτολογίου του, η οποία κατά την ένταξή της θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ενημερότητα και πληρότητα.

 

γ. Οι ανωτέρω προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μόνον εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, οι οποίοι και πρέπει να αναφέρονται στην απόφαση αυτή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.