Νόμος 3274/04 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Παραχώρηση χρήσης Εθνικού Κήπου στο Δήμο Αθηναίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Παραχωρείται δωρεάν, κατά χρήση, για διάρκεια ενενήντα (90) ετών στο Δήμο Αθηναίων ο Εθνικός Κήπος μαζί με την περίφραξη και τις υπάρχουσες σε αυτόν κάθε είδους εγκαταστάσεις που ανήκουν στη διοίκηση και διαχείριση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Επιτροπή Δημοσίων Κήπων και Δενδροστοιχιών.

 

2. Η παράδοση της χρήσης του Εθνικού Κήπου θα γίνει σε εκπρόσωπο του Δήμου Αθηναίων από το διοικητικό συμβούλιο του ανωτέρω Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή τους εκκαθαριστές της παραγράφου 6 του νόμου αυτού. Για την παράδοση θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο, στο οποίο θα επισυναφθεί τοπογραφικό διάγραμμα που θα απεικονίζει την περίφραξη και τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

 

3. Ο Δήμος Αθηναίων υποχρεούται, με ευθύνη του, να συντηρεί και να βελτιώνει τη βλάστηση, να διοικεί, διαχειρίζεται, εκμεταλλεύεται και φυλάσσει και γενικά να προστατεύει τον παραχωρούμενο Εθνικό Κήπο, ο οποίος θα διατηρεί στο ακέραιο το δασικό του χαρακτήρα και προορισμό και θα εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

 

4. Η παραχώρηση του Εθνικού Κήπου γίνεται με τις κατωτέρω πρόσθετες υποχρεώσεις:

 

α. Απαγορεύεται η δημιουργία οποιασδήποτε εγκατάστασης μέσα στον Κήπο, εκτός από εκείνες που είναι απολύτως αναγκαίες για τη δημόσια υγεία και έχουν σχετική έγκριση από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα.

 

β. Εργασίες συντήρησης και κάθε είδους εξωραϊστικά λειτουργικά και λοιπά έργα οφείλουν να διατηρούν και να αναδεικνύουν τον υπάρχοντα κηποτεχνικό ρυθμό και υπόκεινται σε ευρύτερο σχεδιασμό του χώρου, ο οποίος σέβεται την αναλογία ανοικτών και κλειστών χώρων, συμβάλλει στη διατήρηση και ανανέωση του σταθερού φυτικού υλικού και προστατεύει όλα τα στοιχεία που προσδίδουν ιδιαίτερη αισθητική αξία στον Εθνικό Κήπο και

 

γ. Οι μελέτες που απαιτούνται για την εκτέλεση έργων εντός του Εθνικού Κήπου, συμπεριλαμβανομένων και των αρχιτεκτονικών μελετών για την επισκευή ή επέκταση υπαρχόντων κτισμάτων υποδομής, υποβάλλονται προς έγκριση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι κάθε είδους εργασίες εκτελούνται ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού (Γ' Εφορία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων) και υπό την επίβλεψη εκπροσώπου της. Αν εντοπισθούν αρχαιότητες, ακολουθεί ανασκαφική έρευνα με δαπάνη του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του νόμου 3028/2002, από τα αποτελέσματα της οποίας και εξαρτάται η περαιτέρω πορεία των εργασιών.

 

5. Η Επιτροπή Δημοσίων Κήπων και Δενδροστοιχιών, που λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 1618/1942, το οποίο κυρώθηκε με την υπ' αριθμόν [Π] 256/1946 πράξη του υπουργικού συμβουλίου, όπως έκτοτε τροποποιήθηκε και ισχύει, λύεται και τίθεται υπό εκκαθάριση από τη δημοσίευση της απόφασης της επόμενης παραγράφου.

 

6.α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ορίζεται τριμελής επιτροπή εκκαθάρισης του κατά την προηγούμενη παράγραφο νομικού προσώπου. Η επιτροπή υποχρεούται να περατώσει τις εκκρεμείς υποθέσεις του νομικού προσώπου, να εισπράξει τις απαιτήσεις του, να εξοφλήσει τις οφειλές του και να καταγράψει όλα τα περιουσιακά του στοιχεία, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από το διορισμό της.

 

β. Με την ίδια απόφαση του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται η αμοιβή των εκκαθαριστών και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

γ. Μέσα σε έναν μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, το διοικητικό συμβούλιο του ως άνω νομικού προσώπου υποχρεούται να αποστείλει στην επιτροπή εκκαθαριστών έκθεση όλων των περιουσιακών στοιχείων του, καθώς και των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων και οφειλών.

 

Μετά την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης α' αυτής της παραγράφου και τη σύνταξη της ανωτέρω έκθεσης, λήγει η θητεία του διοικητικού συμβουλίου.

 

δ. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης τα υπάρχοντα κινητά περιουσιακά στοιχεία αποδίδονται από τους εκκαθαριστές στο Δήμο Αθηναίων και συντάσσεται πρωτόκολλο.

 

Η έκθεση για το πέρας της εκκαθάρισης υποβάλλεται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και στον Δήμαρχο Αθηναίων.

 

ε. Τυχόν χρηματικό υπόλοιπο καθώς και τα κάθε είδους χρεόγραφα περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου.

 

στ. Η ακίνητη περιουσία του καταργούμενου νομικού προσώπου περιέρχεται στην κυριότητα του Δημοσίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του νόμου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/2006).

 

7. α. Το μόνιμο ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό, που κατέχει οργανικές θέσεις του νομικού προσώπου, μετατάσσεται αυτοδικαίως, με την ίδια σχέση και το ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο, στο Δήμο Αθηναίων και καταλαμβάνει αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας προσωποπαγείς θέσεις, που συνιστώνται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθεί να καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης του Εθνικού Κήπου.

 

β. Για τη μετάταξη του προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου εκδίδεται απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ως προς το καθεστώς του ως άνω προσωπικού.

 

γ. Στους μετατασσόμενους καταβάλλονται οι αποδοχές μαζί με τα κάθε είδους επιδόματα της νέας τους θέσης, όπως ισχύουν και για το λοιπό προσωπικό του Δήμου Αθηναίων κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα. Αν οι μηνιαίες αποδοχές μαζί με τα κάθε είδους επιδόματα της νέας τους θέσης είναι μικρότερες από αυτές που λάμβαναν συνολικά πριν από τη μετάταξή τους στο Δήμο Αθηναίων, το

ποσό της διαφοράς διατηρείται ως προσωρινό προσωπικό επίδομα, το οποίο μειώνεται με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών ή απολαβών από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται έως την πλήρη εξίσωσή τους με τις αποδοχές και απολαβές της νέας θέσης.

 

δ. Ο χρόνος προϋπηρεσίας ως τη δημοσίευση της απόφασης της περίπτωσης β' της παραγράφου αυτής θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για όλες τις έννομες συνέπειες.

 

ε. Το ποσό της μισθοδοσίας τους, ως την καθ' οιονδήποτε τρόπο έξοδό τους από την υπηρεσία, βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στον οποίο εγγράφεται, κατ' έτος, ειδική που διατίθεται στο Δήμο Αθηναίων αποκλειστικά για το σκοπό αυτόν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α/2005).

 

8. Εκκρεμείς δίκες με διάδικο το υπό εκκαθάριση νομικό πρόσωπο, μετά την περαίωση της εκκαθάρισης, συνεχίζονται στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου, ως την αμετάκλητη περάτωσή τους.

 

9. Οι δαπάνες συντήρησης, φυσικού εμπλουτισμού, φύλαξης και εν γένει διαχείρισης του Εθνικού Κήπου βαρύνουν εφεξής τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στον οποίο εγγράφεται, κατ' έτος, ειδική πίστωση που διατίθεται στο Δήμο Αθηναίων, ο οποίος υποχρεούται να τη χρησιμοποιεί, αποκλειστικά, για τις ανάγκες του Εθνικού Κήπου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.